ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      ΣΚΙΑΘΟΣ 01/06/2011

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                    ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4160

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                         ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 234

ΦΑΚΕΛΟΣ  0129

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΙΤΣΑΡΙΑ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ

 

1.  Έχοντας υπ'όψιν:

α. Τις διατάξεις του άρθρου 80 και 81 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ

 231Α/2006) "Κύρωση του Κώδικα  Δήμων και Κοινοτήτων"

β. Τις διατάξεις των άρθρων 24, 114, του Π.Δ. 410/95 (ΦΕΚ

231Α/1995)

γ. Την αριθμ. 2945/31-05-2011 σύμφωνη γνώμη (γνωμάτευση)

της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας.

                   δ. Τις διατάξεις της Α1β/8577/83 Υγειονομικής διάταξης και το άρθρο 80 του

                     Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/ΦΕΚ 114/2006) ,της ΚΥΑ

                       10551/2007 και του Ν.3852/2010

ε. Τις διατάξεις του Π.Δ. 180/79 (ΦΕΚ 46Α/1979) "Περί των ορών Λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκέδασης όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 231/89, 457/90, 282/98, 257/01, και 264/03.

ζ.Την υπ'αριθμ. 147/2011  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

στ. Την από 3/05/11  αίτηση του ΥΔΡΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε     Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ΠΙΤΣΑΡΙΑ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ στον ΥΔΡΑΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ που βρίσκεται στην οδό ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ περιοχή ΣΚΙΑΘΟΣ του Δήμου Σκιάθου, σύμφωνα με την εισήγηση του γραφείου καταστημάτων (φάκελος πλήρης δικαιολογητικών)

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή