ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      ΣΚΙΑΘΟΣ  27/5/2011

   ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                      ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  4011                                                                                                                            

   ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                           ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 224

   ΦΑΚΕΛΟΣ  0603

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

 

 

1.  Έχοντας υπ'όψιν:

α. Τις διατάξεις του άρθρου 80 και 81 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ

231Α/2006) "Κύρωση του Κώδικα  Δήμων και Κοινοτήτων"

β. Τις διατάξεις των άρθρων 24, 114, του Π.Δ. 410/95 (ΦΕΚ

231Α/1995)

γ. Την αριθμ. 2980/24-05-2011 σύμφωνη γνώμη (γνωμάτευση)

της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας.

                   δ. Τις διατάξεις της Α1β/8577/83 Υγειονομικής διάταξης και το άρθρο 80 του

               Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/ΦΕΚ 114/2006) και του Ν.3852/2010

ε. Τις διατάξεις του Π.Δ. 180/79 (ΦΕΚ 46Α/1979) "Περί των ορών

Λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών

ποτών και κέντρων διασκέδασης όπως τροποποιήθηκε με τα

Π.Δ. 231/89, 457/90, 282/98, 257/01, και 264/03.

ζ.Την υπ'αριθμ. 150/2011      Απόφαση του Δημοτικού

Συμβουλίου

στ. Την από 29/04/11  αίτηση του ΛΙΑΠΟΥΔΗ ΜΑΛΑΜΩΣ 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε     Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩ του/της ΛΙΑΠΟΥΔΗ ΜΑΛΑΜΩΣ που βρίσκεται στην  περιοχή ΜΕΓΑΛΗ  ΑΜΜΟ του Δήμου Σκιάθου, σύμφωνα με την εισήγηση του γραφείου καταστημάτων (φάκελος πλήρης δικαιολογητικών)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή