ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           ΣΚΙΑΘΟΣ  27/05/2011                                                                      

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                       ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4025                                                                    

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                           ΑΠΟΦΑΣΗΣ 227                                            

ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΣ 0600

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ     "ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ"

 

1.  Έχοντας υπ'όψιν:

α. Τις διατάξεις του άρθρου 80 και 81 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ

231Α/2006) "Κύρωση του Κώδικα  Δήμων και Κοινοτήτων"

β. Τις διατάξεις των άρθρων 24, 114, του Π.Δ. 410/95 (ΦΕΚ

231Α/1995)

γ. Την αριθμ. 3004/24-05-2011 σύμφωνη γνώμη (γνωμάτευση)

της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας.

                   δ. Τις διατάξεις της Α1β/8577/83 Υγειονομικής διάταξης και το άρθρο 80 του

                    Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/ΦΕΚ 114/2006) και του Ν.

                    3852/2010

ε. Τις διατάξεις του Π.Δ. 180/79 (ΦΕΚ 46Α/1979) "Περί των ορών

Λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών

 ποτών και κέντρων διασκέδασης όπως τροποποιήθηκε με τα

Π.Δ. 231/89, 457/90, 282/98, 257/01, και 264/03.

ζ.Την υπ'αριθμ.151/2011  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

στ. Την από  8/04/11  αίτηση του ΣΤΡΟΥΜΠΕΛΟΥ Δ. & ΣΙΑΣ Ο.Ε. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε     Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ του/της ΣΤΡΟΥΜΠΕΛΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε. που βρίσκεται στην οδό/περιοχή  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ περιοχή Σκιάθος του Δήμου Σκιάθου, σύμφωνα με την εισήγηση του γραφείου καταστημάτων (φάκελος πλήρης δικαιολογητικών)

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή