ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                ΣΚΙΑΘΟΣ 9 Μάιος 2011

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                       ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.3333

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                           ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 190

ΦΑΚΕΛΟΣ  0345

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ

 

1.- Έχοντας υπόψη

α. Τις διατάξεις του άρθρου 80 και 81 του Ν. 3463/2006

(ΦΕΚ231Α/2006)    "Κύρωση του Κώδικα  Δήμων και

Κοινοτήτων" & της ΚΥΑ 10551/2007

β. Τις διατάξεις των άρθρων 24, 114, του Π.Δ. 410/95 (ΦΕΚ

231Α/1995)

γ. Την αριθμ. 7543/18-3-2002 σύμφωνη γνώμη (γνωμάτευση)

της αρμόδιας  Υγειονομικής Υπηρεσίας.

δ. Τις διατάξεις της Α1β/8577/83 Υγειονομικής διάταξης.

ε. Τις διατάξεις του Π.Δ. 180/79 (ΦΕΚ 46Α/1979) "Περί των ορών

Λειτουργίας  καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματοδών

ποτών και κέντρων διασκέδασης  όπως τροποποιήθηκε με τα

Π.Δ. 231/89, 457/90, 282/98, 257/01, και 264/03.

ζ. Την από 15/04/11  αίτηση του ΒΑΛΜΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για την μεταβίβαση του καταστήματος

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ από τον ΒΑΛΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε   νέα  Άδεια Ίδρυσης και λειτουργείας καταστήματος ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ του/της ΒΑΛΜΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που βρίσκεται στην οδό  περιοχή Κολιόςτου Δήμου Σκιάθου, λόγω μεταβίβασης του καταστήματος στον ανωτέρω από τον  ΒΑΛΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΛΌΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) σύμφωνα με την εισήγηση του γραφείου καταστημάτων (φάκελος πλήρης δικαιολογητικών)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή