ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

   Από το πρακτικό της αριθμ. 7 / 2011

συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου 

 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ : 116 / 2011

                                                                                                        Περίληψη

                                  Κανονισμός λειτουργίας Δημοτικού

                                                     Συμβουλίου

 

Στη  Σκιάθο , σήμερα 07 του μηνός Απριλίου, του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 13:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 2280/01-04-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκιάθου

 κ. Μπούρτζικα Ιωάννη του Δημητρίου,   η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Πλωμαρίτη Νικολάου του Κυριάκου , διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 18 μέλη  και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1)Αϊβαλιώτης Κωνσταντίνος του Ιωάννη, 2)Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη, 3)Ζυμαρικόπουλος Δημήτριος του Βασιλείου, 4) Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου 5) Κανταράκη -Τσολοβίκου Μοσχαδώ, 6)Καραστατήρας Γεώργιος του Αναστασίου, 7) Κόλλιας Ταξιάρχης-Αιγιαλεύς του Κων/νου,  8) Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη, 9) Μαθηνός Ζαχαρίας του Δημητρίου, 10)Μασσούρος Χρήστος του Τρύφωνα, 11)Μπούρτζικας Ιωάννης του Δημητρίου, 12)Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου, 13)Πασχάλης Πασχάλης του Νικολάου, 14)Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου, 15) Ροδανάκη - Κανταράκια Μαριγώ του Γεωργίου 16)Τσόλας Κων/νος του Δημητρίου, 17)Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλαρέτου, 18)Χαλκιάς Νικόλαος του Ιωάννη.                       

ΑΠΟΝΤΕΣ

1)Καραστατήρας Κυριάκος του Αναστασίου 2) Πρεβεζάνος Δημήτριος του Νικολάου,

3) Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή,

 

Μετά την ενημέρωση του Δημάρχου και την εξέταση των θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης ακολούθησε ολιγόλεπτο διάλειμμα και στη συνέχεια συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Με την έναρξη των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης απουσίασε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κόλλιας Ταξιάρχης - Αιγιαλεύς του Κων/νου

  

Μετά τη συζήτηση του δέκατου (10ου) θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος πρότεινε να προταχθεί προς συζήτηση το αναγραφόμενο με αριθμό 29 θέμα στο πινάκιο της ημερήσιας διάταξης, που αφορά στην «Ψήφιση του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου» και έθεσε την πρόταση σε ψηφοφορία. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να προταχθεί το θέμα προς συζήτηση, και στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος:     

1)       Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010

2)       Την με αριθ. πρωτ. 2310/4-4-2011 εισήγηση με την οποία κοινοποιείται το σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου της οποίας το περιεχόμενο είναι το παρακάτω:

«ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας  Δημοτικού Συμβουλίου»

ΣΧΕΤ.:  «Η αριθ. 2280/1-4-2011 Πρόσκληση»

          Με την ανωτέρω σχετική Πρόσκληση σας κοινοποιήσαμε σχέδιο του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να αξιολογήσετε και να εκφράσετε τις απόψεις σας στην συνεδρίαση της 7ης -4-2011. 

          Επειδή μέχρι σήμερα η  σελίδα της  ΕΕΤΑΑ στο διαδίκτυο σχετικά με τον Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου είναι υπό κατασκευή, επικοινωνήσαμε τηλεφωνικά μαζί τους  και μας έστειλαν το σχέδιο που θα λάβει γνώση και το ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ  προκειμένου να δημοσιεύσει σε ΦΕΚ το νέο Κανονισμό.

          Βάσει αυτού του σχεδίου της ΕΕΤΑΑ,  προβήκαμε σε διορθώσεις του σχεδίου που σας κοινοποιήσαμε την 1/4/2011 και σας αποστέλλουμε το νέο πλέον σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου, που θα συζητηθεί στη συνεδρίαση της 7/4/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ»

Καθώς και το επισυναπτόμενο σχέδιο κανονισμού του οποίου το ακριβές περιεχόμενο είναι το παρακάτω:     

 

 

«Στην παρ.4 του άρθρου 65 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο καταρτίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του τον κανονισμό λειτουργίας του, με βάση τον πρότυπο κανονισμό του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. Επειδή το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δεν έχει εκδώσει υπόδειγμα του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου με το ισχύον καθεστώς του Καλλικράτη , επισημάνει όμως ότι μέχρι να εκδοθεί τέτοιο ισχύει το  πρότυπο σύμφωνα με τις διατάξεις   του Ν.3463/2006.

            Σας κοινοποιούμε προσχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να αξιολογηθεί από μέρους σας και παρακαλούμε να καταθέσετε τις απόψεις και τις προτάσεις σας εγγράφως, έως και την προηγούμενη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να συζητηθούν στο Σώμα.

Επισημαίνεται ότι αν εκδοθεί άλλο υπόδειγμα από το ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. θα έρθει το θέμα στη συνεδρίαση εκ νέου, για να γίνουν οι ανάλογες τροποποιήσεις .Διαφορετικά θα ισχύει το σχέδιο που θα ψηφίσουμε στην προγραμματισμένη για 7/04/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

Άρθρο 1

Διοίκηση Δήμου

Όργανα διοίκησης του Δήμου είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, η Εκτελεστική Επιτροπή, η Οικονομική Επιτροπή και ο Δήμαρχος. 

Άρθρο 2

Αρμοδιότητες Δημοτικού Συμβουλίου

1.         Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το ανώτερο όργανο του Δήμου και έχει γενική αρμοδιότητα, δηλαδή αποφασίζει για όλα τα θέματα αρμοδιότητας του Δήμου, που δεν ανήκουν  ρητά στις αρμοδιότητες του Δημάρχου, της Εκτελεστικής Επιτροπής ή άλλου οργάνου του Δήμου και ιδιαίτερα στους τομείς της Ανάπτυξης, του Περιβάλλοντος, της Ποιότητας ζωής και Εύρυθμης λειτουργίας της Πόλης, της Απασχόλησης, της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, της Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Πολιτικής Προστασίας.

2.         Το Δημοτικό Συμβούλιο συζητεί επί θεμάτων που σχετίζονται γενικότερα με τη διοίκηση του Δήμου, την οικονομική του πορεία  και την εν γένει λειτουργία των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και των δημοτικών επιχειρήσεων και δίνει κατευθύνσεις προς τα υπόλοιπα όργανα του Δήμου. Το Δημ. Συμβούλιο είναι το ανώτερο όργανο για όλα και  μπορεί να αποφασίσει για όλα  τα θέματα ακόμη και γι αυτά που ρητά ανήκουν  στην Εκτελεστική Επιτροπή, ή  σε άλλο όργανο όπως αναφέρεται.

3.         Το Δημοτικό Συμβούλιο:

"   Διευθύνει και ρυθμίζει όλες τις τοπικές υποθέσεις σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας

"   Ασκεί τις αρμοδιότητές του σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των νόμων, των κανονιστικών διατάξεων της διοίκησης και των κανονιστικών διατάξεων που θεσπίζει το ίδιο. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του λαμβάνει υπόψη του:

i.   Τις εθνικές, περιφερειακές και ευρωπαϊκές πολιτικές που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές του

ii.   Την ανάγκη συνεργασίας και συντονισμού με άλλες τοπικές ή δημόσιες αρχές και οργανισμούς, οι οποίοι έχουν την αρμοδιότητα να δρουν και να διαθέτουν πόρους στην περιφέρεια του Δήμου

iii.   Τους διαθέσιμους πόρους για την κάλυψη της αρμοδιότητας και την ανάγκη να διασφαλισθεί η επωφελής, η αποτελεσματική χρήση και η ισόρροπη κατανομή τους

iv.   Την ανάγκη να οργανώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια, η ποιότητα και αποτελεσματικότητά τους, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων

v.   Την ανάγκη για υψηλής ποιότητας περιβαλλοντική προστασία και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και την ανάγκη προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής του Δήμου.

"   Εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του.

"   Καθορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές.

"    Έχει αποφασιστικές ή γνωμοδοτικές αρμοδιότητες σε θέματα ρυθμιστικών σχεδίων και προγραμμάτων προστασίας περιβάλλοντος, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομουμένων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.), έγκρισης πολεοδομικών μελετών και καθορισμού χρήσεων γης, χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά τις προβλέψεις του ν. 2508/1997(ΦΕΚ 124 Α?), όπως κάθε φορά ισχύει, και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών. Θεσπίζει τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, με τις οποίες θέτει κανόνες και καθορίζει όρους και προϋποθέσεις για τα θέματα που αφορούν α1. Για την προστασία του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, των θαλασσών από πηγές ξηράς και των υπόγειων και επίγειων υδάτινων αποθεμάτων από τη ρύπανση.  α2. Για την προστασία της υγείας των κατοίκων από οχλούσες δραστηριότητες και ειδικότερα στις τουριστικές περιοχές κατά την τουριστική περίοδο.  α3. Για την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους και ιδιωτικούς υπαίθριους χώρους της εδαφικής τους περιφέρειας και γενικότερα για τη διασφάλιση και αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών, λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα τη διατήρηση και ανάδειξη των παραδοσιακών, ιστορικών και τουριστικών περιοχών.  α4. Για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, των μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, τον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και για την τοποθέτηση και λειτουργία μετρητών ή εγκαταστάσεων ρύθμισης της στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους. β) Καθορίζουν τον τρόπο εφαρμογής των αναγκαίων, κατά περίπτωση, μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε κοινόχρηστους χώρους και ιδιαίτερα στους χώρους διάθεσης των απορριμμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές πυροσβεστικές διατάξεις.  γ) Προσδιορίζουν τους όρους και τις ώρες λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα που λειτουργούν στην πόλη, λαμβάνοντας υπόψη τις χρήσεις γης, τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες και την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση.  δ) Καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις: δ1. Για τη χρήση και λειτουργία των δημοτικών και κοινοτικών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, παραδοσιακού ή μη χαρακτήρα, των ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.  δ2. Για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων.  δ3. Για τη χρήση και λειτουργία των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης.  δ4. Για τη λειτουργία των δημοτικών και κοινοτικών κατοικιών, των θέρετρων, των κατασκηνώσεων και τουριστικών εγκαταστάσεων.  ε) Καθορίζουν τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και τους κοινόχρηστους, δημοτικούς ή κοινοτικούς χώρους, που επιτρέπεται να τοποθετηθούν τα μέσα προβολής υπαίθριας διαφήμισης. Όλα τα ως άνω ασκούνται με του σχετικούς περιορισμούς των άρθρων 72 και 73 του ν. 3852/2010 ( Πρόγραμμα Καλλικράτης ). Οι τοπικές κανονιστικές αποφάσεις εκδίδονται μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, αφού πρώτα προηγηθεί διαβούλευση με τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών της περιφέρειας του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν ειδικές μελέτες που έχουν εκπονηθεί για την αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών. Λαμβάνει μέτρα για την ανάρτηση των αποφάσεων αυτών στην ιστοσελίδα του Δήμου και την όσο το δυνατόν ευρύτερη δημοσιοποίηση των αποφάσεων αυτών, μέσω των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, εκδίδοντας ειδικούς οδηγούς ενημέρωσης των κατοίκων και των οικείων επαγγελματικών τάξεων και χρησιμοποιεί για τον ίδιο σκοπό οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.

Παρ. η και ζ     η.  Αποφασίζει για την ονομασία και την μετονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών (άρθρο 8 του Ν.3463/2006).

Του άρθρου 2           

του σχεδίου     ζ. Καθορίζει με απόφασή του το σήμα που μπορεί να κάνει χρήση ο Δήμος, το οποίο αποτελεί δηλωτικό στοιχείο της ιδιαιτερότητας του χώρου και συνεκτίμηση των στοιχείων που σχετίζονται με την ιστορία, τη μυθολογία και τα τοπικά χαρακτηριστικά της περιοχής, ύστερα από σύμφωνη  γνώμη του Συμβουλίου Τοπωνυμιών (άρθρο 9 του Ν.3463/2006).

της ΕΕΤΑΑ        

"   Αγωνίζεται σταθερά για να αποκτήσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση αρμοδιότητες και οικονομικούς πόρους για την λύση των προβλημάτων του λαού της περιοχής μας, για να αποκτήσει ανεξαρτησία και αυτοτέλεια στην άσκηση της εξουσίας της και γενικότερα για την ανύψωση του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εκφράζει τα αισθήματα και τη θέληση του λαού της περιοχής μας για κάθε άλλο θέμα γενικότερου ή τοπικού ενδιαφέροντος, που εμφανίζει επικαιρότητα.

"   Αποφασίζει για ιδιαίτερα σοβαρά θέματα, που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής επιτροπής, εφόσον το αποφασίζει η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση ή εφόσον το ζητήσει η ως άνω επιτροπή με ειδική απόφασή της, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.

  • 4. Έναν (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσες και απρόβλεπτης ανάγκης.

Άρθρο 3

Αρμοδιότητες μελών Προεδρείου - Αναπλήρωση Προέδρου -

Παραίτηση μελών Προεδρείου

1.         Το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου αποτελείται από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον αντιπρόεδρο αυτού και το Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου. Η εκλογή του Προεδρείου γίνεται με την διαδικασία που προβλέπει ο εκάστοτε ισχύον νόμος ( σήμερα άρθ. 64 ν. 3852/2010 )

2.         Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου:

"   Συγκαλεί το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

"   Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη με τα θέματα που θα συζητηθούν, στην οποία συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο Δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή καθώς και η οικονομική επιτροπή. Για την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης συνεργάζεται με τον δήμαρχο και τα άλλα όργανα του δήμου και τις υπηρεσίες αυτού. Για την εγγραφή ενός θέματος στην ημερήσια διάταξη πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου και με  ενημέρωση του Προέδρου, σχετική εισήγηση. 

"   Φροντίζει η πρόσκληση να σταλεί, εκτός από τους Δημοτικούς Συμβούλους, υποχρεωτικά στο Δήμαρχο Επίσης, δύναται να καλεί δημοτικούς υπαλλήλους ή ιδιώτες, προκειμένου να πληροφορήσουν το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα θέματα που συζητούνται και άπτονται των αρμοδιοτήτων τους..

"   Ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους πολίτες για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν στα θέματα της ημερήσιας διάταξης συμπεριλαμβάνονται αιτήσεις, αναφορές ή προτάσεις τους.

"   Φροντίζει ώστε 3 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, να βρίσκονται στη διάθεση των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων οι φάκελοι επί των θεμάτων που θα συζητηθούν για την ενημέρωση των δημοτικών συμβούλων.

"   Φροντίζει πριν από την έναρξη κάθε συνεδρίαση να κατατεθούν γραπτές δηλώσει από κάθε παράταξη, με τις οποίες να δηλώνονται οι ειδικοί αγορητές αυτής για κάθε θέμα, καθώς και γραπτές δηλώσεις όσων δημοτικών συμβούλων επιθυμούν να εγγραφούν ως ομιλητές και να τοποθετηθούν ανά θέμα. Σε περίπτωση αδιευκρίνιστων σημείων ή ερωτημάτων σε θέμα της ημερήσιας διάταξης θα πρέπει την προηγούμενη ημέρα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου να κατατίθεται στην υπηρεσία του Δήμου γραπτώς, έτσι ώστε πριν την συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης να υπάρχουν οι ανάλογες διευκρινίσεις - απαντήσεις.

"   Σε περίπτωση αντιπροτάσεων των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σε θέμα της ημερήσιας διάταξης, θα πρέπει να κατατίθεται γραπτώς την προηγούμενη  της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου έτσι ώστε να κοινοποιείται και στους υπόλοιπους συνδυασμούς για ανάλογη αξιολόγηση και στήριξη αυτών.

"   Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ορίζει τις θέσεις των δημοτικών συμβούλων κατά δημοτικές παρατάξεις, κηρύσσει την έναρξη και λήξη της συνεδρίασης, διευθύνει τη συζήτηση και λαμβάνει κάθε κατάλληλο μέτρο για την τήρηση της τάξης και την ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης.

"   Έχει την επιμέλεια της καταχώρησης των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στην ιστοσελίδα του Δήμου.

"   Ενημερώνει γραπτώς τον Ελεγκτή Νομιμότητας, όταν δημοτικός σύμβουλος απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις καθώς και σε κάθε περίπτωση μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων συμβούλου για διάστημα μεγαλύτερο των τριών συνεχών μηνών..

"   Φροντίζει για την τήρηση των σχετικών με το δημοτικό συμβούλιο διατάξεων του ν. 3852/2010, του ΚΔΚ και των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού.

3.         Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναπληρώνει στα καθήκοντά του τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή όταν κωλύεται κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης για οποιονδήποτε λόγο.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης η αναπλήρωση του Προέδρου γίνεται από όποιον από τους παρόντες στη συνεδρίαση συμβούλους του επιτυχόντος συνδυασμού έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, από αυτόν που είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση του δικαστηρίου.

4.         Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου:

"    έχει την ευθύνη της τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, τόσο των πρόχειρων συνοπτικών, όσο και των απομαγνητοφωνημένων, σε συνεργασία με το δημοτικό υπάλληλο ("πρακτικογράφο") που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό.

"   Ο Γραμματέας κατά την έναρξη της συνεδρίασης εκφωνεί τον κατάλογο των παρόντων, σημειώνει τους απόντες και κατά τη διάρκεια αυτής καταγράφει όσους συμβούλους αποχωρούν από τη συνεδρίαση.

"   Διαβάζει τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και θα συζητηθούν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

"   Ανακοινώνει του αγορητές κάθε παράταξης και τους δημοτικούς συμβούλους, που θα τοποθετηθούν ανά θέμα, σύμφωνα με τη σχετική γραπτή δήλωση, που έχουν καταθέσει στον Πρόεδρο οι παρατάξει και κάθε σύμβουλος χωριστά.

"   Σημειώνει  την ψήφο των δημοτικών συμβούλων κατά τη λήψη των αποφάσεων και ενδεχομένως του Προέδρου της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας ή του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας.

"   Επιμελείται στο τέλος του χρόνου για τη βιβλιοδέτηση των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και το δημοτικό υπάλληλο ("πρακτικογράφο").

5.         Η παραίτηση από το αξίωμα του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο και γίνεται οριστική, αφότου γίνει η αποδοχή της και πληρωθεί η αντίστοιχη θέση. Ο παραιτούμενος παραμένει σύμβουλος, αλλά δεν μπορεί να επανεκλεγεί στο ίδιο αξίωμα μέσα στην ίδια διετία.

Στην ίδια συνεδρίαση το Συμβούλιο μετά την αποδοχή της παραίτησης προβαίνει κατά περίπτωση στην εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου ή Γραμματέα, η οποία γίνεται κατά τον ίδιο τρόπο και την ίδια διαδικασία του άρθρου 64 του ν. 3852/2010.

Σε κάθε περίπτωση, η παραίτηση θεωρείται ότι γίνεται αποδεκτή μετά την παρέλευση ενός (1) μηνός από την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης στο γενικό πρωτόκολλο της υπηρεσίας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα και λαμβάνει νόμιμα αποφάσεις, κατά το χρονικό διάστημα από την παραίτηση και μέχρι την αναπλήρωση μέλους του προεδρείου του. 

4.         Η εκλογή στη θέση του αντιπροέδρου και του γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου δεν συνεπάγεται κώλυμα συμμετοχής στις επιτροπές του δημοτικού συμβουλίου. 

 

Άρθρο 4

Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου

Α)    Σύγκληση από τον Πρόεδρο

1.            Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει, ύστερα από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του, στην οποία αναφέρονται ο τόπος, ο χρόνος και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ως εξής:

α)   Μία φορά το μήνα υποχρεωτικά, ακόμα και αν δεν υπάρχουν θέματα για συζήτηση.

β)   Όποτε το ζητήσει ο Δήμαρχος.

γ)   Όποτε το ζητήσει η οικονομική επιτροπή.

δ)   Όποτε το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου με γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Αν κατά τον υπολογισμό του 1/3 προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτό στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα, εφόσον πρόκειται για υποδιαίρεση μεγαλύτερη ή ίση του ημίσεως (0,5). Τα θέματα εισηγείται ένας εκ των Δημοτικών Συμβούλων που υπέβαλαν την αίτηση.

ε)   Όποτε το ζητήσει το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας με γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Τα θέματα εισηγείται ένας εκ των Δημοτικών Συμβούλων που υπέβαλαν την αίτηση.

Στις ανωτέρω με στοιχεία δ? και ε? περιπτώσεις είναι δυνατόν να προστεθούν από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στην ημερήσια διάταξη και άλλα θέματα προς συζήτηση, τα οποία, όμως, θα συζητηθούν μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων που εισήχθησαν με τη διαδικασία των ανωτέρω περιπτώσεων. 

Δεν μπορεί να επανυποβληθεί, κατά τις ανωτέρω περιπτώσεις, αίτημα για το ίδιο θέμα, πριν παρέλθει δίμηνο, αφότου εκδόθηκε απορριπτική απόφαση του συμβουλίου, εκτός εάν γίνεται επίκληση νεώτερων στοιχείων. Στις ίδιες περιπτώσεις, εάν ο Πρόεδρος δεν συγκαλέσει το συμβούλιο το αργότερο μέχρι την έκτη ημέραν από την υποβολή της αίτησης, το συμβούλιο συνέρχεται μετά από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα θέματα που είχε ζητηθεί η σύγκλησή του.

στ)   Όποτε υπάρχουν κατεπείγουσες περιπτώσεις, οι οποίες δικαιολογούν την άμεση σύγκληση του συμβουλίου για ορισμένα θέματα. Στις περιπτώσεις αυτές η πρόσκληση μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση, το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.

2.         Αν ο Πρόεδρος παραλείψει αδικαιολόγητα δύο συνεχείς φορές να καλέσει το συμβούλιο, είναι δυνατόν με απόφαση του Ελεγκτή Νομιμότητας να τεθεί σε αργία και σε περίπτωση υποτροπής να κηρυχθεί έκπτωτος, από το προεδρικό αξίωμα, με την πειθαρχική διαδικασία του άρθρου 234 του ν. 3852/2010.

3.         Στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου προσκαλείται ο Δήμαρχος.

4.         Οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου διεξάγονται, εκτός εξαιρέσεων, κατά τις μεσημεριανές  έως βραδινές ώρες.

5.         Η πρόσκληση δημοσιεύεται απαραιτήτως στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο δημοτικό κατάστημα. Επιδίδεται με αποδεικτικό επίδοσης, με fax, ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο ή γνωστοποιείται στους συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Σε περίπτωση απουσίας  του συμβούλου, η πρόσκληση επιδίδεται σε πρόσωπο που τυχόν συγκατοικεί με αυτόν. Αν ο σύμβουλος δεν κατοικεί στην διοικητική περιφέρεια του Δήμου, οφείλει να δηλώσει στον Πρόεδρο τη διεύθυνσή του και να ορίσει με την ίδια δήλωση αντίκλητο στην έδρα του Δήμου, όπου θα επιδίδονται οι προσκλήσεις, καθώς επίσης και να ορίσει  οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο της επιλογής του, για τη γνωστοποίηση των προσκλήσεων. Αν δεν ορίσει αντίκλητο ή πρόσφορο μέσο για τη γνωστοποίηση, αρκεί η δημοσίευση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του  Δήμου.

6.         Αν υφίστανται λόγοι ανωτέρας βίας, που δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση της συνεδρίασης στο χρόνο που είχε ορισθεί με την πρόσκληση, τότε ο Πρόεδρος γνωστοποιεί   στους συμβούλους εγγράφως ή με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο έγκαιρα την αναβολή της συνεδρίασης αναφέροντας και τους λόγους της αναβολής. Στην περίπτωση αυτή η συνεδρίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, άμεσα, μετά την άρση των λόγων αναβολής της, σε χρόνο, που προσδιορίζει ο Πρόεδρος, χωρίς να είναι απαραίτητο να τηρηθεί η προθεσμία των τριών τουλάχιστον ημερών για την γνωστοποίησή της.

Β)        Σύγκληση από το 1/3 των μελών του δημοτικού συμβουλίου ή από το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλείται επίσης και από τους συμβούλους που έχουν υποβάλει αίτηση για σύγκληση (το 1/3 τουλάχιστον των μελών του ή το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας), αν ο Πρόεδρος δεν καλέσει το συμβούλιο σε έξι (6) ημέρες το αργότερο, μετά την υποβολή της αιτήσεως, δηλαδή, αν μέχρι τότε δεν έχει εκδώσει και αποστείλει την πρόσκληση. 

Άρθρο 5

Τόπος Συνεδρίασης

1.         Οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δημόσιες και γίνονται στο δημοτικό κτήριο «ΜΠΟΥΡΤΖΙ» με την προεδρία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρ. 2                     2              Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί με την πλειοψηφία του

του Αρθρου 5                        συνόλου των μελών του να αποφασίζει να συνεδριάζει μόνιμα ή κατά περίπτωση σε άλλο κατάλληλο οίκημα της έδρας, αν κρίνει ότι το δημοτικό κατάστημα είναι ακατάλληλο ή δεν επαρκεί για τη συγκεκριμένη περίπτωση.

του σχεδίου                          

της ΕΕΤΑΑ.                         

3.        Το Δημοτικό Συμβούλιο με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών του και με αιτιολογημένη απόφαση, η οποία απαγγέλλεται σε δημόσια συνεδρίαση, μπορεί να συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών.

Άρθρο 6

Απαρτία - Λήψη Αποφάσεων

1.        Το δημοτικό συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα εφόσον έχει απαρτία. Προϋπόθεση της απαρτίας είναι να έχουν κληθεί νόμιμα, έγκαιρα και κανονικά όλα τα μέλη του οργάνου να μετάσχουν στη συνεδρίαση. Η έλλειψη ή η μη έγκαιρη κλήση     θεραπεύονται μόνον με την προσέλευση και τη συμμετοχή στη συνεδρίαση του μη κληθέντος.

2.        Το Συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού των μελών του, χωρίς να υπολογίζεται ο δεκαδικός αριθμός, δηλ. όταν είναι παρόντα περισσότερα από τα απόντα μέλη του χωρίς να υπολογίζονται οι τυχόν κληθέντες και παριστάμενοι Πρόεδροι των Τοπικών ή Δημοτικών Κοινοτήτων ή οι εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων .

3.         Αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του. Στην τρίτη πρόσκληση γίνεται ειδική αναφορά των ανωτέρω.

4.        Το Δημοτικό Συμβούλιο λειτουργεί νόμιμα, έστω και με ελλιπή σύνθεση, που δεν μπορεί πάντως να είναι κατώτερη από τον αριθμό των μελών που απαιτείται για την απαρτία σε όλες τις περιπτώσεις που μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου αποποιηθούν την εκλογή τους, παραιτηθούν, αποβιώσουν, εκπέσουν ή τεθούν σε αργία ή αν οι έδρες μείνουν κενές για οποιονδήποτε άλλο λόγο και μέχρι οι κενές θέσεις να συμπληρωθούν με αναπλήρωση ή με εκλογές ή με τη λήξη του χρόνου της αργίας.

5.        Για τη λήψη αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου η απαρτία και οι απαραίτητες πλειοψηφίες υπολογίζονται με βάση τον αριθμό των δημοτικών συμβούλων που έχουν ορκισθεί και εγκατασταθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 52 και 9 του ν. 3852/2010. 

6.        Τα μέλη του Συμβουλίου που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης και με την παρουσία τους υπήρξε απαρτία και  αν ακόμα αποχωρήσουν, μεταγενέστερα, θεωρούνται παρόντα μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ως προς την ύπαρξη απαρτίας. Η απαρτία αυτή θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται  στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.

7.        Το συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν ορίζεται διαφορετικά με άλλη διάταξη. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. Εάν κατά τον υπολογισμό της πλειοψηφίας προκύπτει δεκαδικός αριθμός άνω του ημίσεως της μονάδας, αυτός στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα.

Αν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησαν μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τη λήψη απόφασης η απαιτούμενη πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των πραγματικά παρόντων μελών κατά τη ψηφοφορία, αλλά βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την απαρτία.

Αν μέλος του συμβουλίου αρνηθεί να ψηφίσει ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και τόσο η άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι.

Αν κατά την έναρξη της διαδικασίας αποχωρήσει κάποιος  ή κάποιοι σύμβουλοι, η μετέπειτα αποχώρησή τους δεν ασκεί επίδραση στη νομιμότητα της απόφασης , που λαμβάνεται μετά την αποχώρηση, ακόμη και όταν με αυτή δεν υπάρχει απαρτία, γιατί στην τελευταία αυτή περίπτωση οι αποχωρούντες θεωρούνται ως παρόντες και ότι δίνουν αρνητική ψήφο. Αρνητική ψήφος θεωρείται ότι δίδεται μόνο από τη στιγμή που μετά την αποχώρηση κάποιου συμβούλου σπάσει η απαρτία, οπότε αρχίζουν να μετράνε αρνητικά οι ψήφοι όλων όσων απεχώρησαν από τη συνεδρίαση μέχρι τη στιγμή εκείνη.  

Ο Δήμαρχος μετέχει στις συζητήσεις του συμβουλίου χωρίς ψήφο. Έχει πάντοτε το δικαίωμα να εκφράζει τις απόψεις του κατά προτεραιότητα. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται νομίμως, χωρίς ο αναπληρωτής του να στερείται του δικαιώματος ψήφου, κατά τη λήψη αποφάσεων από το συμβούλιο.

7.         Η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να διακοπεί με απόφασή του και να συνεχιστεί σε άλλη συνεδρίαση, όταν λόγω της σοβαρότητας και της φύσης των θεμάτων παρατείνεται η συζήτηση. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι η συζήτηση των θεμάτων αυτών άρχισε και τελείωσε κατά την τελευταία αυτή συνεδρίαση, αφού πρώτα ο Πρόεδρος ενημερώσει το σώμα για τα όσα συζητήθηκαν στην προηγούμενη συνεδρίαση.  

Άρθρο 7

Ψηφοφορίες στο Δημοτικό Συμβούλιο

Οι αποφάσεις του Συμβουλίου  λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία, εκτός εάν ο νόμος ρητά επιτάσσει μυστική, για κάθε θέμα ξεχωριστά, κατά την οποία καλούνται οι σύμβουλοι ονομαστικά και τάσσονται υπέρ της μιας ή της άλλης διαμορφωθείσας πρότασης με προφορική δήλωση ή με ανάταση του χεριού ή συγχρόνως και με τα δύο.

Διακοπή της ψηφοφορίας με σκοπό να δικαιολογήσει ο σύμβουλος την ψήφο του δεν επιτρέπεται. Κάθε δικαιολόγηση ψήφου γίνεται πριν την έναρξη της ψηφοφορίας.

Όταν ψηφοφορία περατωθεί γίνεται διαλογή και ο Πρόεδρος αναγγέλλει το αποτέλεσμα.

Αποφάσεις που λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία, όπου δεν το επιτάσσει ο νόμος, είναι άκυρες.

Η μυστική ψηφοφορία ενεργείται με όμοια σε σχήμα, μέγεθος και είδος χαρτιού ψηφοδέλτια τα οποία ρίχνονται σε κοινή ψηφοδόχο. Τα ψηφοδέλτια υπογράφονται κατά την διαλογή από τον Πρόεδρο και τους ορισμένους από το Συμβούλιο ψηφοσυλλέκτες.

Αν κατά την καταμέτρηση υπάρχει διαφορά μεταξύ του αριθμού των συμβούλων που ψήφισαν και των ψηφοδελτίων, η ψηφοφορία ξαναγίνεται.

Ψηφοδέλτια που περιέχουν περισσότερα ονόματα από αυτά που απαιτούνται ή διακριτικά σημεία, που παραβιάζουν τη μυστικότητα της ψήφου , θεωρούνται άκυρα. Για τις θέσεις που δεν συγκεντρώθηκε ο αριθμός ψήφων που απαιτείται, όταν πρόκειται περί εκλογής προσώπων, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία.

Για  το αποτέλεσμα  της ψηφοφορίας οι αποχές, οι λευκές ψήφοι και η άρνηση ψήφου (δήλωση παρών) υπολογίζονται ως αρνητικές ψήφοι. Επίσης, δεν υπολογίζονται υπέρ της υπό ψηφοφορίας προτάσεως προκειμένου να ευρεθεί αν η πρόταση συγκέντρωσε πλειοψηφία. Είναι, όμως, αυτονόητο ότι τόσο οι απέχοντες σύμβουλοι, όσο και αυτοί που δίνουν λευκή ψήφο, συνυπολογίζονται για την ανεύρεση της απαρτίας και του αριθμού των παρόντων.  

Άρθρο 8

Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

1.         Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως και στην περίπτωση ματαίωσής της, τηρούνται πρακτικά με ευθύνη του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και του δημοτικού υπαλλήλου "πρακτικογράφου" που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό.

Στα πρακτικά καταχωρούνται οι συζητήσεις, οι ψηφοφορίες, οι αποφάσεις και οι μειοψηφούσες γνώμες για κάθε θέμα.

2.        Τα πρακτικά καταρτίζονται με τη βοήθεια μαγνητοφωνικής συσκευής, ή με κάθε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο. Ο εκτελών χρέη "πρακτικογράφου" δημοτικός υπάλληλος τηρεί παράλληλα και πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά, με ευθύνη του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και παραδίδονται σε σύντομο χρονικό διάστημα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας .

Τα απομαγνητοφωνημένα κείμενα μεταφέρονται, άμεσα, σε φύλλα χαρτιού, αφού πρώτα έχουν αριθμηθεί και μονογραφηθεί από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο τέλος του χρόνου βιβλιοδετούνται με ευθύνη του Προέδρου και του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αν σε κάποια συνεδρίαση δεν είναι δυνατή η χρήση μαγνητοφωνικής συσκευής, τα πρόχειρα πρακτικά που τηρούνται, αντιγράφονται σε φύλλα χαρτιού, μονογράφονται από τον Πρόεδρο και αριθμούνται, με τρόπο ώστε η αρίθμησή τους να αποτελεί συνέχεια της αρίθμησης των απομαγνητοφωνημένων κειμένων και βιβλιοδετούνται μαζί με αυτά.

Τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη που μετέχουν στη συνεδρίαση. Η άρνηση υπογραφής και η αιτία της αναφέρονται στα πρακτικά. Η μη υπογραφή των πρακτικών δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης.

3.        Τα πρακτικά της κάθε συνεδρίασης, όπως και κάθε απόφαση, παίρνουν αύξοντα αριθμό. Κάθε χρόνο αρχίζει νέα αρίθμησή τους.

4.        Οποιοσδήποτε Δημοτικός Σύμβουλος ζητήσει, μπορεί να λάβει αντίγραφα των πρακτικών ή να λάβει πλήρη γνώση αυτών, στην περίπτωση που είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων.

Όποιοσδήποτε εκλεγμένος Σύμβουλος  μπορεί να ζητήσει εγγράφως, κυρωμένα αντίγραφα συγκεκριμένων πρακτικών και αποφάσεων ή να λάβει πλήρη γνώση αυτών, στην περίπτωση που είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων.  

Άρθρο 9

Δημοσίευση Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

Τρεις (3) ημέρες μετά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με ευθύνη του αρμόδιου υπαλλήλου σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου δημοσιεύεται πίνακας που περιλαμβάνει τα θέματα που συζητήθηκαν, τον αριθμό των αποφάσεων και περίληψη του περιεχομένου τους. Οι δημοσιεύσεις γίνονται απαραίτητα με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου και με τοιχοκόλληση σε ειδικό πίνακα του δημοτικού καταστήματος, που είναι προορισμένος για αυτόν το σκοπό. Για τις δημοσιεύσεις αυτές συντάσσεται αποδεικτικό ενώπιον δύο μαρτύρων.

Οι κανονιστικού περιεχομένου αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου δημοσιεύονται υποχρεωτικά κατά το πλήρες κείμενό τους ( ολόκληρες ) και περίληψη αυτών τόσο στην ιστοσελίδα του Δήμου όσο και στο δημοτικό κατάστημα. Οι αποφάσεις αυτές παραμένουν συνεχώς εκτεθειμένες σε χώρο του δημοτικού καταστήματος, που είναι προσιτός στο κοινό.

Οι ατομικού περιεχομένου αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου δημοσιεύονται σε περίληψη  και κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο.

Αν το κείμενο της δημοσιευμένης στην ιστοσελίδα του Δήμου απόφασης δεν ταυτίζεται με το αντίστοιχο κείμενο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα, ισχύει το κείμενο που έχει δημοσιευθεί.

Αν από άλλες διατάξεις προβλέπεται ειδικός τρόπος δημοσίευσης των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου, ακολουθείται ο τρόπος αυτός.

Οι προβλεπόμενες από τα άρθρα 225 παρ 1 και 2 του Ν.3852/2010   αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου αποστέλλονται υποχρεωτικά μέσα σε προθεσμία δέκα (15) ημερών από τη συνεδρίαση στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α μαζί με τα αναγκαία έγγραφα στοιχεία για τη νόμιμη έκδοσή τους, προκειμένου να ελεγχθεί αρμοδίως η νομιμότητά τους.

Άρθρο 10

Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση τη συγκεκριμένη ώρα και ημέρα που ορίζεται στην πρόσκληση.

Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την έναρξη της συνεδρίασης εκφωνεί τον κατάλογο των παρόντων, καταγράφει τους απόντες από τη συνεδρίαση και σημειώνει εάν είναι δικαιολογημένοι ή όχι. Αφού διαπιστωθεί απαρτία, ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον Γραμματέα και διαβάζει το θέματα που περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης, και διευθύνει τη συζήτηση.

 Κατόπιν ο Πρόεδρος ανακοινώνει στο σώμα κάθε έγγραφο που απευθύνεται προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο Γραμματέας σημειώνει την ψήφο των συμβούλων και καταγράφει όσους συμβούλους αποχωρούν από τη συνεδρίαση.

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε ανακοίνωση, ενημέρωση ή πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

   Μετά το Δήμαρχο, οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας, κατά τη σειρά της δύναμής τους, και στην συνέχεια οι λοιποί Δημοτικοί Σύμβουλοι μπορούν να προβούν σε ανακοινώσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο ή να απευθύνουν ερωτήσεις προς το Δήμαρχο ή τον αρμόδιο, ανάλογα με το θέμα, Αντιδήμαρχο. Ο χρόνος για κάθε ανακοίνωση, πρόταση, ερώτηση,    αναζήτηση στοιχείων ή απάντηση δεν μπορεί να   υπερβαίνει τα δύο λεπτά (Παρ. 9  του  άρθρου     4 του σχεδίου της ΕΕΤΑΑ) και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ανάλογα στοιχεία οι απαντήσεις θα δίνονται στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου     

Ακολουθεί η διαδικασία των απαντήσεων, χωρίς διάλογο.

Τυχόν προτάσεις που υποβάλλονται από τους αναφερόμενους δεν επιτρέπεται να συζητηθούν κατά την ίδια συνεδρίαση, εκτός αν χαρακτηρισθούν ως κατεπείγον θέμα από το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο, οπότε και εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 και η συζήτηση προηγείται των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο χρόνος για τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων δεν μπορεί να ξεπερνά τη μία ώρα.

Ακολουθεί η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο κάθε φορά στο Δήμαρχο ή Αντιδήμαρχο που θα εισηγηθεί το θέμα και αυτοί με τη σειρά τους μπορούν να υποδείξουν κάποιον Δημοτικό Σύμβουλο ή υπηρεσιακό παράγοντα, που θα αναλύσει το θέμα. Ανάλογα με το θέμα που συζητείται, ο Πρόεδρος έχει το δικαίωμα να καλεί στη συνεδρίαση δημοτικούς υπαλλήλους, εκπροσώπους φορέων ή ιδιώτες, προκειμένου να συμβάλουν με τις τοποθετήσεις τους στην καλύτερη διαμόρφωση της απόφασης. Η εισήγηση σε κάθε θέμα δεν μπορεί χρονικά να ξεπερνά τα επτά  (7) λεπτά της ώρας.

Μετά το πέρας της εισήγησης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανακοινώνει τους ομιλητές και ειδικούς αγορητές ανά θέμα που έχουν ορισθεί από τις παρατάξεις με τη σχετική γραπτή δήλωσή τους στο προεδρείο πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Ο Γραμματέας αναγιγνώσκει τις γραπτές εισηγήσεις - προτάσεις και ερωτήσεις που έχουν κατατεθεί την προηγούμενη της συνεδρίασης και τις έγγραφες διευκρινίσεις αυτών. Όταν η συνεδρίαση έχει ορισθεί ημέρα Δευτέρα, οι προτάσεις θα κατατίθενται μέχρι 10:00 π.μ. Μετά ο Πρόεδρος ανακοινώνει  τα ονόματα των δημοτικών συμβούλων που έχουν εγγραφεί ως ομιλητές ανά θέμα κατά τον ίδιο τρόπο ( γραπτή δήλωση προς το προεδρείο πριν την έναρξη της συνεδρίασης ).  

Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά το Δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλείς των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής. 

Η διάρκεια της πρωτομιλίας δεν ξεπερνά τα επτά (7) λεπτά της ώρας για τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και πέντε (5) για τους λοιπούς Δημοτικούς Συμβούλους.

Αφού εξαντληθεί ο κατάλογος των ομιλητών με τις πρωτομιλίες, ο Πρόεδρος διατυπώνει την οριστική πρόταση προς ψήφιση του θέματος, όπως διαμορφώθηκε με τις τροπολογίες που πιθανόν έχουν επέλθει.

(Παρ. 12 άρθρου 4 στου σχεδίου της ΕΕΤΑΑ)

Επί της τελικής αυτής πρότασης, έχουν δικαίωμα να δευτερολογήσουν ο δήμαρχος, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ο αρμόδιος εισηγητής του θέματος οι επικεφαλείς των παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές  χωρίς να ξεπεράσουν τα δυο (2) λεπτά της ώρας. Οι υπόλοιποι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν έχουν δυνατότητα  δευτερολογίας Κατά τη δευτερολογία, ο δήμαρχος ομιλεί τελευταίος, εφόσον το επιθυμεί

Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμαρχος κατά τη διάρκεια της συζήτησης μπορεί να λαμβάνει το λόγο κατά προτεραιότητα απέναντι σε κάθε άλλον και να εκφράζει τις απόψεις του.

Ο εισηγητής, εφόσον κρίνει απαραίτητο, δευτερολογεί για τρία λεπτά της ώρας.

Τέλος, μετά την εξάντληση του θέματος, ο Πρόεδρος επαναλαμβάνει την πρόταση ή τις προτάσεις και γίνεται ψηφοφορία.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεμάτων, οι ομιλητές που τοποθετούνται απευθύνονται προς το σώμα και όχι προσωπικά.

Οι παράγραφοι σε σκίαση θα αφαιρεθούν και θα προστεθούν οι παρ. 13, 14, 15 του άρθρου 4 του σχεδίου της ΕΕΤΑΑ.

Ο ομιλητής δεν διακόπτεται, παρά μόνο αν εκφεύγει του θέματος ή εκτρέπεται σε προσωπικές επιθέσεις και ύβρεις. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος δικαιούται να τον διακόψει ή να του αφαιρέσει το λόγο ή και να τον απομακρύνει από την αίθουσα συνεδριάσεως..

Όποιος ζητήσει να απαντήσει σε προσωπικό ζήτημα που δημιουργήθηκε στη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του δίδει το λόγο, αφού προσδιορίσει επακριβώς το προσωπικό ζήτημα σε ένα λεπτό και η ομιλία του δεν μπορεί να ξεπεράσει τα τρία λεπτά.

•13     Ο δήμαρχος, ο πρόεδρος και τα υπόλοιπα μέλη του δημοτικού συμβουλίου καθώς και οι κατά το νόμο συμμετέχοντες στις συζητήσεις μπορούν να επικαλεστούν παρεμπίπτοντα ζητήματα που αφορούν ιδίως την τήρηση του παρόντος κανονισμού, τη σειρά της ημερήσιας διάταξης και την πρόταση για αναβολή της συζήτησης οποιουδήποτε θέματος. Τα ίδια πρόσωπα μπορούν να επικαλεστούν προσωπικό ζήτημα που θεωρείται η κατά τη συνεδρίαση μομφή σε βάρος τους που περιέχει υβριστική εκδήλωση εναντίον τους ή απόδοση διαφορετικής γνώμης από εκείνη που εξέφρασαν. Ο επικαλούμενος οποιοδήποτε παρεμπίπτον ζήτημα ή προσωπικό ζήτημα οφείλει να το προσδιορίσει μέσα σε ένα λεπτό της ώρας και να το στηρίξει σε συγκεκριμένη διάταξη του παρόντος κανονισμού, ή της νομοθεσίας, διαφορετικά ο Πρόεδρος απορρίπτει την επίκληση. Για παρεμπίπτοντα και προσωπικά ζητήματα αποφαίνεται ο πρόεδρος. Αν διατυπωθούν αντιρρήσεις αποφασίζει σχετικά το δημοτικό συμβούλιο με ανάταση ή έγερση χωρίς άλλη συζήτηση. Επίκληση παρεμπίπτοντος ή προσωπικού ζητήματος δεν επιτρέπεται μετά την έναρξη της ψηφοφορίας για κύριο ζήτημα.

14.  Οι διαλογικές συζητήσεις απαγορεύονται. Διακοπή ομιλητή μπορεί να γίνει αν το επιτρέψει ο ίδιος και

αν συμφωνεί και ο πρόεδρος. Στην περίπτωση αυτή η διακοπή αυτή δεν μπορεί να υπερβεί το ένα 

λεπτό χωρίς ισόχρονη παράταση του χρόνου της ομιλίας.

  • 15. Ο ομιλητής δεν μπορεί να απομακρύνεται από το υπό συζήτηση θέμα, διαφορετικά, ο πρόεδρος τον καλεί να επανέλθει σε αυτό. Αν δεν συμμορφωθεί, ο πρόεδρος τον προειδοποιεί ότι θα του αφαιρέσει το λόγο. Αν και μετά τη νέα αυτή επισήμανση ο ομιλητής δεν επανέλθει στο θέμα, ο πρόεδρος του αφαιρεί το λόγο. Ο πρόεδρος αφαιρεί το λόγο και από όποιον παίρνει το λόγο χωρίς να έχει εγγραφεί ή χωρίς τη σχετική άδεια. Στις περιπτώσεις των παραβάσεων αυτής της παραγράφου, ο πρόεδρος δίνει εντολή να μην γίνεται καταχώρηση των αντίστοιχων ομιλιών στα πρακτικά.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος οφείλει να συμπεριφέρεται με ευπρέπεια και αμοιβαίο προς τους άλλους σεβασμό. Δεν επιτρέπεται να εκτρέπεται σε ύβρεις ή καταφρονητικές εκδηλώσεις και προσωπικές επιθέσεις και να διαταράσσει την ομαλή λειτουργία της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος καλεί τον εκτρεπόμενο να ανακαλέσει ή να αναιρέσει τις ύβρεις, και σε περίπτωση άρνησης, τον καλεί στην τάξη και του αφαιρεί το λόγο.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος δικαιούται να θέσει θέμα διαδικασίας κατά τη συζήτηση, αν κατά την κρίση του παραβιάζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας και να ζητήσει να αποφανθεί το συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος θέτει άμεσα το θέμα για ψήφιση και το συμβούλιο αποφαίνεται χωρίς αγορεύσεις και διαλογικές συζητήσεις.

Αφού εξαντληθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου δεν μπορούν να ξεπερνούν σε διάρκεια τις πέντε ( 5 ) ώρες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, δια του Προέδρου του, έχει δικαίωμα να ζητεί από τους Δημάρχους, τους Αντιδημάρχους, την οικονομική επιτροπή, πληροφορίες και στοιχεία, που είναι χρήσιμα για την άσκηση των καθηκόντων του και να καλεί σε συνεδρίαση δημοτικούς υπαλλήλους ή ιδιώτες για να δώσουν πληροφορίες σχετικές με δημοτικές υποθέσεις.

Ο Πρόεδρος τηρεί την αρχή της ίσης μεταχείρισης έναντι όλων των ομιλητών, ιδιαιτέρως όταν εκφράζει αυτός ή άλλο μέλος του προεδρείου τη γνώμη του.

Αν κατά τη διαδικασία της συνεδρίασης δημιουργηθούν θόρυβοι που παρακωλύουν την ομαλή συνέχισή της, ο Πρόεδρος προειδοποιεί ότι θα τη διακόψει και αν η ίδια κατάσταση συνεχιστεί, ο Πρόεδρος διακόπτει τη συνεδρίαση για ορισμένη ώρα, που την ανακοινώνει στο σώμα. Κατά τη διακοπή οι Δημοτικοί Σύμβουλοι εξέρχονται της αίθουσας συνεδρίασης. Μετά την παρέλευση του χρόνου διακοπής, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη συνέχιση της συνεδρίασης και, αν ο θόρυβος συνεχιστεί, δικαιούται να τη λύσει.

Στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου οι παρευρισκόμενοι πολίτες πρέπει να είναι ευπρεπείς και ήσυχοι. Δεν επιτρέπεται να συνομιλούν, να κάνουν μορφασμούς, να σχολιάζουν, να επιδοκιμάζουν ή να αποδοκιμάζουν τις απόψεις των συμβούλων και γενικά να παρακωλύουν την ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος μπορεί να αποβάλει από την αίθουσα καθένα από αυτούς που διαταράσσει την τάξη ή παρακωλύει τη συνεδρίαση ή και να διατάξει την εκκένωση της αίθουσας από το ακροατήριο.

Κατά τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου απαγορεύεται το κάπνισμα μέσα στην αίθουσα  τόσο από τους Δημοτικούς συμβούλους, όσο και από το κοινό.

Στους δημοσιογράφους που είναι κάτοχοι της νόμιμης άδειας άσκησης επαγγέλματος  και γενικά σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που λειτουργούν με νόμιμη άδεια,  παρέχεται κάθε διευκόλυνση. Επιτρέπεται η ραδιοφωνική και τηλεοπτική κάλυψη των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Άρθρο 11

Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Δημοτικών Συμβούλων

1.         Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι έχουν υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και να ενημερώνουν σε περίπτωση απουσίας τους τον Πρόεδρο. Έχουν υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, στις οποίες τους έχει εκλέξει το συμβούλιο, και να εκτελούν τα καθήκοντά που τους έχουν ανατεθεί με επιμέλεια.

2.         Ο Δημοτικός Σύμβουλος εκφράζει τη γνώμη του και ψηφίζει με απόλυτη ελευθερία και κατά συνείδηση, αποβλέποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του συνόλου των δημοτών και κατοίκων του δήμου. Μεριμνά κατά την άσκηση των καθηκόντων του για την τήρηση των αρχών της νομιμότητας, της διαφάνειας, της αποδοτικότητας και της χρηστής διοίκησης.

3.         Ο Δημοτικός Σύμβουλος οφείλει  να εξοφλεί τυχόν οφειλή του προς το Δήμο ή τα νομικά του πρόσωπα μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών, αφότου κατέστη οριστική η βεβαίωση της οφειλής και έλαβαν γνώση αυτής.

4.         Αν ένας Σύμβουλος απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, μπορεί να επιβληθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 234 του ν. 3582/2010, η πειθαρχική ποινή της αργίας και σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της έκπτωσης. Σύμβουλος που επιθυμεί να μην εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τις 30 ημέρες πρέπει να ενημερώσει τον Πρόεδρο και να έχει τη σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου.

5.         Σε ένα Σύμβουλο που δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις (3) συνεχείς μήνες, χωρίς την άδεια του δημοτικού συμβουλίου, μπορεί να επιβληθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 234 του ν. 3582/2010, η πειθαρχική ποινή της αργίας ή η πειθαρχική ποινή της έκπτωσης  με απόφαση του Ελεγκτή Νομιμότητας.

6.         Ο Πρόεδρος υποχρεούται να ενημερώνει γραπτώς τον Ελεγκτή Νομιμότητας για κάθε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας συμβούλου σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, καθώς και σε κάθε περίπτωση μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων συμβούλου για διάστημα μεγαλύτερο από τρεις ( 3 ) συνεχείς μήνες. 

7.         Δημοτικός Σύμβουλος δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος ή στην κατάρτιση λήψης απόφασης του δημοτικού συμβουλίου ή να συμμετέχει σε γνωμοδοτικά συλλογικά όργανα, τα οποία γνωμοδοτούν για θέμα που θα εισαχθεί στο δημοτικό συμβούλιο, εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον. Ο Δημοτικός Σύμβουλος στην περίπτωση αυτή έχει υποχρέωση να ενημερώσει το σώμα για το κώλυμα αυτό και να απέχει τόσο κατά τη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος όσο και κατά τη λήψη της απόφασης. Σε διαφορετική περίπτωση η απόφαση είναι άκυρη. Ο Σύμβουλος που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται με την ποινή της αργίας.

8.         Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση, τουλάχιστον 3 ημέρες   πριν τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όλων των εισηγήσεων και των στοιχείων που αφορούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης οι οποίες θα τους αποστέλλονται από τη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλεκτρονικά ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο και είναι υποχρεωμένοι τις ερωτήσεις - διευκρινίσεις τους ανά θέμα της ημερήσιας διάταξης,  να κατατίθενται γραπτώς στην  υπηρεσία εως την προηγούμενη των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να υπάρχουν απαντήσεις επί των προβληματισμών τους πριν τη συζήτηση του εκάστοτε θέματος για την ορθότερη αξιολόγησή τους ώστε να είναι συνετές και χρηστές οι αποφάσεις.

9.         Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μπορούν να καταθέτουν γραπτές ερωτήσεις, προς το Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, οι οποίες απαντώνται εγγράφως ή προφορικώς εντός μηνός. 

Άρθρο 12

Σύσταση Επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου

1.         Το Δημοτικό Συμβούλιο, για την εξυπηρέτηση του έργου του, συνιστά γνωμοδοτικές επιτροπές για την  επεξεργασία και εισήγηση επί θεμάτων της αρμοδιότητάς του. Οι επιτροπές αυτές είναι :

α)   Μόνιμες γνωμοδοτικές επιτροπές, που ακολουθούν τη θητεία του Προεδρείου, όπως η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου, η οποία γνωμοδοτεί σε θέματα του τομέα της, εφόσον παραπέμπονται σ' αυτήν από το Δημοτικό Συμβούλιο ή τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. 

β)   Ειδικές γνωμοδοτικές επιτροπές, που συνιστώνται ειδικά  για να μελετήσουν και να εισηγηθούν συγκεκριμένα θέματα, που τους αναθέτει με απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο όπως η επιτροπή καταστημάτων

2.         Η συγκρότηση των Επιτροπών αυτών γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 3582/2010 και του παρόντος άρθρου και η θητεία τους ακολουθεί τη θητεία του Προέδρου .

3.         Οι επιτροπές αφού συγκροτηθούν ως προς τον αριθμό των μελών που θα είναι από τρία ( 3 ) έως εννέα ( 9 ) μέλη, με απόφαση δημοτικού συμβουλίου, θα καθορίζονται και τα μέλη τα που θα είναι Δημοτικοί Σύμβουλοι όλων των παρατάξεων, υπάλληλοι του Δήμου, ιδιώτες εμπειρογνώμονες στα θέματα καθώς και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων του νησιού, ανάλογα της συγκρότησης του σώματος της επιτροπής  που θα ορισθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Στις επιτροπές  ο Πρόεδρος ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και μπορεί να είναι αιρετός ή μη.

4.         Οι Επιτροπές μελετούν θέματα που παραπέμπει σε αυτές το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Δημάρχου, ή ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 70 ν. 3582/2010 και εισηγούνται σχετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η ανάθεση μελετών σε επιτροπές δεν έχει την έννοια της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του δημοτικού συμβουλίου. Οι επιτροπές αυτές εκτελούν προπαρασκευαστική και γνωμοδοτική εργασία.

6.         Οι Επιτροπές διατυπώνουν την άποψή τους, με έκθεσή τους, στην οποία αναγράφονται και τυχόν διαφορετικές απόψεις που διαμορφώθηκαν σε αυτή. Η έκθεση υποβάλλεται εντός της τασσόμενης από το δημοτικό συμβούλιο, με την απόφαση παραπομπής, προθεσμίας. Εάν η Επιτροπή  καθυστερήσει να υποβάλλει τη σχετική έκθεση, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να εγγράψει το θέμα στην ημερήσια διάταξη και χωρίς την έκθεση της Επιτροπής.

7.         Στις ανωτέρω Επιτροπές εφόσον κριθεί αναγκαίο μπορεί να ορίζεται με απόφαση του Δημάρχου δημοτικός υπάλληλος για τη διοικητική υποστήριξη αυτής.

8.         Θέματα που εισάγει προς συζήτηση η οικονομική επιτροπή δεν παραπέμπονται σε επιτροπή.  

Άρθρο 13

Δημοτικές Παρατάξεις

1.         Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ανήκουν σε δημοτικές παρατάξεις, ανάλογα με το συνδυασμό που έχουν εκλεγεί, εφόσον αυτός ο συνδυασμός έχει εκλέξει τουλάχιστον ένα σύμβουλο. Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης είναι ο σύμβουλος που ήταν υποψήφιος δήμαρχος και στην περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή αδυναμίας του, ο σύμβουλος που εκλέγεται από την πλειοψηφία των δημοτικών συμβούλων που ανήκουν στην παράταξη. 

2.         Μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί με γραπτή δήλωσή του προς το Προεδρείο να ανεξαρτητοποιηθεί από τη δημοτική παράταξη, με την οποία έχει εκλεγεί.

Εάν η δημοτική παράταξη έχει τουλάχιστον τρία μέλη, μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) αυτών να διαγράψει σύμβουλο που είναι μέλος της.

Το μέλος του Δημοτικού συμβουλίου, που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξη του δεν μπορεί να ενταχθεί σε άλλη παράταξη και δεν μπορεί να εξακολουθήσει να είναι μέλος του προεδρείου ή της οικονομικής επιτροπής, όπου εκλέχθηκε ως μέλος της παράταξης από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε, καθώς και να ορισθεί ή να παραμείνει αντιδήμαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του. Είναι δυνατή, όμως, η επανένταξή του στην παράταξη από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε, εφόσον τούτο γίνει δεκτό από τα 2/3 των μελών, προκειμένου για παρατάξεις, που έχουν τουλάχιστον τρία ( 3 ) μέλη και από όλα τα μέλη, προκειμένου για παρατάξεις με λιγότερα από τρία μέλη.   

3.         Οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων λαμβάνουν το λόγο στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου αμέσως μετά το Δήμαρχο και κατά προτεραιότητα έναντι των λοιπών δημοτικών συμβούλων, προκειμένου να προβούν σε ανακοινώσεις ή προτάσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο ή να απευθύνουν ερωτήσεις ή να ζητήσουν ενημέρωση για κάποιο θέμα. Μπορούν επίσης να ζητούν   συγκεκριμένα στοιχεία από το Δήμαρχο, το Προεδρείο  του ΔΣ, την οικονομική επιτροπή, και τους Αντιδημάρχους για οποιοδήποτε θέμα αφορά το δήμο για την πληρέστερη ενημέρωσή τους κατά την άσκηση των καθηκόντων των μελών τους.

4.         Στις επιτροπές που συστήνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, για τη μελέτη και εισήγηση εξειδικευμένων θεμάτων, συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των δημοτικών παρατάξεων ή Δημότες , που προτείνονται από όλες  αυτές.

5.         Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και ο Δήμαρχος συνεργάζονται με τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων για πρακτικά ζητήματα που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της αποστολής των μελών τους και την εν γένει λειτουργία τους.

6.         Οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου μπορούν να ζητούν δια του Προέδρου από το Δήμαρχο, την οικονομική επιτροπή και συγκεκριμένα στοιχεία, που είναι χρήσιμα για την άσκηση των καθηκόντων των μελών τους. Οι παραπάνω οφείλουν να παρέχουν τις πληροφορίες και τα στοιχεία εντός μηνός.

7.         Η δημοτική αρχή οφείλει να παραχωρεί στις δημοτικές παρατάξεις κατάλληλα εξοπλισμένο χώρο για τη λειτουργία τους και γραμματειακή υποστήριξη. 

Άρθρο 14

Κατεπείγοντα θέματα

Κατεπείγον χαρακτηρίζεται ένα θέμα όταν από την αναβολή της συζήτησής του κινδυνεύουν άμεσα και σοβαρά τα δημοτικά συμφέροντα ή η ζωή και η περιουσία των δημοτών. Ο χαρακτηρισμός του θέματος ως κατεπείγοντος εκδηλώνεται με τη λήψη αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου.

 Στις περιπτώσεις αυτές η πρόσκληση μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση, το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον του θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από  σχετική πρόταση - εισήγηση του Προέδρου ή του Δημάρχου ή του επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα, που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο χρόνος που διατίθεται για τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα ουδέποτε υπερβαίνει τη μία ώρα.

Θέματα που προτάθηκαν και χαρακτηρίσθηκαν ως κατεπείγοντα, αλλά δε συζητήθηκαν, εγγράφονται αυτοδίκαια στην ημερήσια διάταξη της αμέσως επόμενης συνεδρίασης.  

Άρθρο 15

Δημοσιότητα - Αναφορές και Προτάσεις

Πληροφόρηση Δημοτών και Κατοίκων

1.         Κάθε δημότης ή κάτοικος του Δήμου  μπορεί, μετά από αίτησή του προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να λαμβάνει κυρωμένα αντίγραφα των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου από τη δημοσίευσή τους και μετά και των πρακτικών μετά την επικύρωσή τους από το Συμβούλιο.. Σε περίπτωση που είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων, τίθενται τα παραπάνω στοιχεία σε πλήρη γνώση των αιτούντων για ενημέρωσή τους.

2.         Το Δημοτικό Συμβούλιο συζητά υποχρεωτικά προτάσεις που κατατίθενται σ' αυτό από τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) άτομα για την επίλυση ζητημάτων αρμοδιότητας του δημοτικού συμβουλίου. Ο Δήμαρχος ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τη σχετική απόφαση που ελήφθη.

3.        Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφαίνεται επί αναφορών, ερωτήσεων και αιτήσεων,  αρμοδιότητάς του, που υποβάλλονται σε αυτό  από  δημότες και κατοίκους ατομικά ή συλλογικά εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή τους.

4.        Το Δημοτικό Συμβούλιο εξασφαλίζει στους δημότες πλήρη πληροφόρηση για τα κάθε είδους προβλήματα της περιφέρειάς του, καθώς και για τη δραστηριότητα του,  αναφορικά με την αντιμετώπιση και λύση των προβλημάτων αυτών.

(Θα προστεθούν το άρθρο 13, 14 και 15 του σχεδίου της ΕΕΤΑΑ)

Άρθρο 13

Τοπικά Συμβούλια Νέων

 

•1.       Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για την συγκρότηση και σύγκληση του Τοπικού        Συμβουλίου Νέων, το οποίο αποσκοπεί στη ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους (άρθρο 1 παρ.1 Ν.3463/2006).

•2.       Σκοπός του συμβουλίου νέων είναι ο εντοπισμός , η ανάδειξη και η παρακολούθηση των αναγκών και των προβλημάτων της νεολαίας σε τοπικό επίπεδο, η ανάληψη, σε συνεργασία με τον δήμο, πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων για την πλήρη και ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων  με σκοπό την ενεργό και αποτελεσματική συμμετοχή των νέων στην τοπική κοινωνία και η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με αντίστοιχα Τοπικά Συμβούλια Νέων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

•3.       Για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού, δημιουργείται και τηρείται, με ευθύνη του Δημοτικού Συμβουλίου, μητρώο νέων, στο οποίο εγγράφονται, μετά από αίτησή τους, νέοι ηλικίας από 15 έως 28 ετών, που είναι εγγεγραμμένοι στο δημοτολόγιο του δήμου. Οι εγγεγραμμένοι  στο μητρώο νέων διαγράφονται αυτοδικαίως μετά τη συμπλήρωση του 28ου έτους της ηλικίας τους, εκτός εάν έχουν εκλεγεί στο Συμβούλιο του άρθρου 5 του παρόντος, οπότε διατηρούν την ιδιότητά τους μέχρι τη λήξη της θητείας τους.

•4.       Το Συμβούλιο των  Συμβουλίων Νέων είναι ...μελές

•5.       Το Συμβούλιο έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών και πολιτικών που χαράσσει η Συνέλευση.

•6.       Το Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του.

•7.       Στην πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία ο πρόεδρος, ο αναπληρωτής πρόεδρος, ο γραμματέας και ο ταμίας. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει με την ανάδειξη των μελών του νέου Συμβουλίου.

•8.       Οι ιδιότητες δημάρχου, προέδρου συμβουλίου δημοτικής / τοπικής κοινότητας, εκπροσώπου τοπικής κοινότητας, περιφερειάρχη, προέδρου ή μέλους δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου ή συμβουλίου δημοτικής / τοπικής κοινότητας είναι ασυμβίβαστες με την ιδιότητα μέλους του Συμβουλίου του παρόντος άρθρου.

•9.       Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά με ευθύνη του προέδρου και του γραμματέα του. Αντίγραφο των πρακτικών κάθε συνεδριάσεως του Συμβουλίου κοινοποιείται με ευθύνη των ανωτέρω στο οικείο Δημοτικό Συμβούλιο.

•10.   Το Συμβούλιο μπορεί να συνιστά επιτροπές για την επεξεργασία ζητημάτων που αφορούν τους νέους της περιοχής του.

 

Άρθρο 14

Τοπικά Συμβούλια Παραβατικότητας

( άρθρο 84 Ν.3463/2006)

 

•1.       Το Δημοτικό Συμβούλιο συγκροτεί με απόφασή του σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 16 του ν. 2713/1999 Τοπικό Συμβούλιο Παραβατικότητας.

•2.       Το Συμβούλιο αποτελείται από .... (...) μέλη, τα οποία  είναι επιστήμονες και λειτουργοί που διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία στον τομέα της παραβατικότητας, όπως δικαστικοί λειτουργοί, εγκληματολόγοι, κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και αστυνομικοί.

•3.       Το Τοπικό Συμβούλιο Παραβατικότητας είναι συμβουλευτικό και  γνωμοδοτικό όργανο για την ανάπτυξη μιας εναλλακτικής και αποκεντρωμένης αντιπαραβατικής πολιτικής, προσαρμοσμένης στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των τοπικών κοινωνιών.

•4.       Έργο του είναι η καταγραφή και η μελέτη της παραβατικής συμπεριφοράς σε τοπικό επίπεδο, η κατάρτιση σχετικών προγραμμάτων στην περιφέρεια του δήμου, η διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων και συναφών εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινής γνώμης, καθώς και ο συντονισμός και η εφαρμογή πρωτοβουλιών από τους κοινωνικούς φορείς  της περιοχής κατάλληλων να προλάβουν ή να περιορίσουν ορισμένες μορφές της μικρομεσαίας εγκληματικότητας και της εν γένει παραβατικής συμπεριφοράς, με στόχο την εμπέδωση της ασφάλειας των κατοίκων και δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης.

 

Άρθρο 15

Δημοτικό γραφείο ενημέρωσης για την απασχόληση

(άρθρο 85 Ν.3463/2006)

 

•1.       Το Δημοτικό Συμβούλιο συγκροτεί με απόφασή του το Δημοτικό Γραφείο Ενημέρωσης για την απασχόληση, που αποτελεί γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό όργανο του δήμου και έχει σαν αποστολή του την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν στους ανέργους, με κύριο στόχο την υποστήριξή τους και την ενθάρρυνσή τους για την εξεύρεση απασχόλησης.

•2.       Το όργανο αυτό αποτελείται από αιρετούς και κατοίκους του δήμου. Για την εκπλήρωση του σκοπού τους, συνεργάζονται και συντονίζουν τη δράση τους με τα κατά τόπους γραφεία του Ο.Α.Ε.Δ., τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και άλλους αρμόδιους φορείς, καθώς και με τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στην περιφέρεια του δήμου.

 

 Άρθρο 16

Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής

1.         Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε χρόνο σε ειδική δημόσια συνεδρίαση κατά την οποία γίνεται απολογισμός των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής σε ό,τι αφορά την Διοίκηση του Δήμου, την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης και την εν γένει οικονομική κατάσταση του Δήμου.

2.         Η ειδική δημόσια συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται μέχρι τέλος Ιουνίου και ανακοινώνεται πριν από δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες με κάθε πρόσφορο τρόπο με ευθύνη του Προέδρου. Σε αυτήν καλούνται οι δημόσιες αρχές, επιμελητήρια, σύλλογοι εργαζομένων, επαγγελματιών και κατοίκων και άλλοι φορείς που δρουν στην πόλη, καθώς και οι κάτοικοι.

3.         Το Δημοτικό Συμβούλιο επιλέγει τον προσφορότερο χώρο για τη διεξαγωγή της ανωτέρω συνεδρίασης.

4.         Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου επιμελείται σε συνεργασία με το Δήμαρχο και τις αρμόδιες υπηρεσίες, για τη σωστή οργάνωση της συνεδρίασης και την εμπεριστατωμένη σύνταξη του απολογισμού των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής στους τομείς που αφορούν την οικονομική κατάσταση, τη Διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης. Με ευθύνη του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου πέντε (5) μέρες πριν από τη συνεδρίαση βρίσκονται στη διάθεση των δημοτικών παρατάξεων το κείμενο του απολογισμού πεπραγμένων με όλα τα στοιχεία που το συνοδεύουν.

5.         Στην ειδική δημόσια συνεδρίαση τη συζήτηση διευθύνει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δήμαρχος εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου ενημερώνει το ακροατήριο για τα πεπραγμένα της δημοτικής αρχής και στη συνέχεια τοποθετούνται όλες οι δημοτικές παρατάξεις δια των εκπροσώπων τους με τη σειρά της εκλογικής τους δύναμης. Επίσης,  μπορούν να πάρουν το λόγο τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τα μέλη των Συμβουλίων των Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων ή οι εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων. Στη συνέχεια δίδεται ο λόγος στους εκπροσώπους των φορέων και σε μεμονωμένους πολίτες, προκειμένου να διατυπώσουν παρατηρήσεις σχετικές με τον απολογισμό.

6.         Σε περίπτωση που παρέλθει το χρονικό διάστημα που προβλέπεται χωρίς να κινηθούν οι διαδικασίες για την πραγματοποίηση της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης απολογισμού, μπορούν οι Δημοτικές Παρατάξεις ή οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να προκαλέσουν τη συνεδρίαση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 67 του ν. 3582/2010. 

Άρθρο 17

Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο υποστηρίζεται διοικητικά από το προβλεπόμενο από τον ΟΕΥ, "Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου", με αρμοδιότητες διεκπεραίωσης όλων των θεμάτων που αφορούν το Δημοτικό Συμβούλιο και το Προεδρείο του.

Στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας αυτής συμπεριλαμβάνονται η σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, η δημοσίευση των αποφάσεων που λαμβάνονται, η τήρηση του αρχείου των αποφάσεων και των λοιπών σχετικών εγγράφων, η διεξαγωγή της αλληλογραφίας και γενικά κάθε σχετική με τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου εργασία.

Η υπηρεσία του Δημοτικού Συμβουλίου είναι αρμόδια για την έγκαιρη προώθηση στο Δημοτικό Συμβούλιο των αναφορών και ερωτήσεων των πολιτών ώστε οι απαντήσεις να δίνονται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών και την ενημέρωση των ενδιαφερομένων επί των αποφάσεων που λαμβάνονται επί αυτών.

Άρθρο 18

Ισχύς - Τροποποίηση Κανονισμού

1.         Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από τη νόμιμη ψήφιση του από το Δημοτικό Συμβούλιο.

2.         Για τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα κανονισμό, τον ν. 3852/2010 και τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας).

3.         Η τροποποίηση του κανονισμού αυτού θα γίνει κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου που θα ληφθεί  με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.

Επισημαίνεται  ότι αμέσως μόλις εκδοθεί το ακριβές υπόδειγμα του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το νέο καθεστώς του Καλλικράτη , και προκύψουν αλλαγές από αυτό που καλούμαστε να ψηφίσουμε για την λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, θα έλθει εκ νέου προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις απαραίτητες τροποποιήσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

      ΙΩΑΝΝΗΣ  ΔΗΜ. ΜΠΟΥΡΤΖΙΚΑΣ

 

Έθεσε επίσης υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τις με αριθ. πρωτ. 2423/7-4-2011 προτάσεις επί του προσχεδίου Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,  που κατέθεσε η δημοτική παράταξη της ελάσσονος μειοψηφίας του Δήμου Σκιάθου «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΚΙΑΘΟΥ» με επικεφαλής την κα Φιλαρέτου Αναστασία οι οποίες είναι:   

«Σχετικά με το πρότυπο σχέδιο Κανονισμού που μας καταθέσατε προς συζήτηση, έχουμε να σημειώσουμε τα εξής:

•1)     Στις αρμοδιότητες μελών Προεδρείου, άρθρο 3, παράγραφος 2, σελίδα 4 και συγκεκριμένα στις αρμοδιότητες του Προέδρου, να συμπληρωθεί ότι στην Ημερήσια Διάταξη, εκτός από τα θέματα, πρέπει να αναγράφεται ο αρμόδιος Δήμαρχος ή Αντιδήμαρχος κ.λπ., καθώς και ο εισηγητής του θέματος.

•2)     Στις αρμοδιότητες μελών Προεδρείου, άρθρο 3, παράγραφος 2, σελίδα 4, προτείνουμε για άλλη μία φορά, τα θέματα, οι εισηγήσεις και όλα τα σχετικά έγγραφα, να χορηγούνται σε ψηφιακή μορφή στους επικεφαλής και για λόγους περιβαλλοντολογικούς, εξοικονόμηση χαρτιού, αλλά και για οικονομία χρόνου. Συγκεκριμένα, την εξοικονόμηση εργατοωρών των υπαλλήλων του Δήμου που είναι επιφορτισμένοι με τη φωτοτύπιση των σχετικών. 

•3)     Στην ίδια ενότητα και παράγραφο, ορίζεται η κατάθεση αντιπροτάσεων να γίνεται εγγράφως μία μέρα πριν τη Συνεδρίαση. Συμφωνούμε, αλλά θέλουμε να σημειώσουμε ότι αυτό είναι εφικτό, όταν υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις και εισηγήσεις. Δυστυχώς, όμως, στα μέχρι τώρα Συμβούλια, σοβαρά θέματα έρχονται χωρίς συγκεκριμένη πρόταση και εισήγηση. Π.χ. συγχώνευση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και δημιουργία του ΙΔΕΕΣ και αναγκαζόμαστε να τοποθετούμαστε επί των αυτοσχεδιασμών της τελευταίας στιγμής της Δημοτικής Αρχής.

•4)     Στο άρθρο 7, ψηφοφορίες στο Δημοτικό Συμβούλιο, προτείνουμε την αντικατάσταση του ¨αποφάσεις που λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία, όπου δεν το επιτάσσει ο νόμος, είναι άκυρες¨, με το ¨αποφάσεις μπορούμε να λαμβάνουμε με μυστική ψηφοφορία, όπου δεν επιτάσσει ο νόμος, μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου¨.

•5)     Το πρότυπο αυτό σχέδιο αναφέρεται σε Δήμους όπως η Σκιάθος, αλλά και σε μικρότερους και φυσικά πολύ μεγαλύτερους. Δηλαδή, σε Δήμους των 21 Συμβούλων, αλλά και των 17 και των 51 κ.λπ. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι ορισμένα σημεία, και ειδικά σχετικά με τους χρόνους και τις δευτερολογίες, πρέπει να διαφοροποιηθούν.

Συγκεκριμένα. Στο άρθρο 10, λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου, πρέπει ο χρόνος για ανακοίνωση, ερώτηση κ.λπ. να γίνεται τουλάχιστον πέντε λεπτά και δικαίωμα δευτερολογίας να έχουν όλοι, συμπεριλαμβανομένων των Δημοτικών Συμβούλων που πρωτομίλησαν.

•6)     Στο ίδιο άρθρο, όσον αφορά στο δικαίωμα του Δημάρχου για ανακοινώσεις και τοποθετήσεις, θα πρέπει να προστεθεί χρονικό όριο. Για μεν τις ανακοινώσεις προ Ημερήσιας 15 λεπτά, για δε τις τοποθετήσεις επί των θεμάτων, εφ' όσον δεν είναι ο εισηγητής αυτών, 7 λεπτά, όσο και οι επικεφαλής των παρατάξεων.

•7)     Ακόμα και η σκιασμένη προς διαγραφή παράγραφος του άρθρου 10, περί του δικαιώματος Δημοτικού Συμβούλου να θέσει θέμα διαδικασίας, πρέπει να παραμείνει, γιατί είναι μέσο διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας.

•8)     Επίσης, πρέπει να προστεθεί παράγραφος σχετικά με τις ειδικές και έκτακτες Συνεδριάσεις. Προτείνονται χρόνοι πρώτης ομιλίας 10 λεπτά για όλους και 5 δευτερολογίας, αλλά και τριτολογίας.

Επιφυλασσόμεθα να τοποθετηθούμε γενικά, αλλά και ειδικά επί του θέματος, κατά τη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου».

 

Και έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο ο οποίος είπε : Κύριε Πρόεδρε, καταθέσατε ένα προσχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου. Ένα σχέδιο που έχει διαμορφωθεί μετά τη Δευτέρα που έστειλε εισηγητική καινούργια, μετά το e-mail που λάβαμε από την ΕΕΤΑΑ, την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και όπως έχετε πει, θα τροποποιηθεί σε περίπτωση που όταν φτάσει στη Βουλή τροποποιηθεί το σχέδιο και υπάρχει κάποια διάταξη που πρέπει να συμπεριληφθεί.

Το προσχέδιο του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου έχει το άρθρο 1 που είναι η Διοίκηση του Δήμου, το άρθρο 2 που είναι αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου, το άρθρο 3 που είναι αρμοδιότητες μελών Προεδρείου, αναπλήρωση Προέδρου, παραίτηση μελών Προεδρείου, το άρθρο 4 είναι σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου.  Στο 5 τόπος συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο άρθρο 6 η απαρτία και η λήψη αποφάσεων, το άρθρο 7 όπου συμπεριλαμβάνει ψηφοφορίες στο Δημοτικό Συμβούλιο, το άρθρο 8 πρακτικά συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, το άρθρο 9 δημοσίευση αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, το άρθρο 10 που αφορά στη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, το άρθρο 11 υποχρεώσεις και δικαιώματα Δημοτικών Συμβούλων, το άρθρο 12 που έχει τη σύσταση επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου, το 13 που είναι για τις δημοτικές παρατάξεις, το άρθρο 14 που έχει για τα κατεπείγοντα θέματα, το άρθρο 15 τη δημοσιότητα, αναφορές, προτάσεις, πληροφόρηση δημοτών και κατοίκων, το άρθρο 16 που είναι για τα Τοπικά Συμβούλια Νέων, το 17 για τα Τοπικά Συμβούλια Παραβατικότητας, το άρθρο 18 Δημοτικό Γραφείο Ενημέρωσης και Απασχόλησης, το άρθρο 19 απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής, το άρθρο 20 Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου και το άρθρο 21, το τελευταίο, που είναι ισχύς, τροποποίηση του Κανονισμού. Κάποια παρέμβαση πρέπει να γίνει.

Στη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε (όπως αυτή φαίνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά που επισυνάπτονται στην απόφαση) ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Ζυμαρικόπουλος Δημήτριος, πρότεινε την αναβολή του θέματος επειδή όπως είπε δεν μας επιβάλλει ο Καλλικράτης κάποιο χρονικό περιθώριο για να ψηφίσουμε έναν καινούργιο κανονισμό και  μπορούμε να πάμε στον παλιό νόμο, τον 3464/2006, το νόμο Παυλόπουλου που έγινε το προηγούμενο Συμβούλιο. Εάν συμφωνείτε, νομίζω είναι άκαιρη και η συζήτηση, διότι μπορούμε να λειτουργήσουμε με τον παλιό Κανονισμό, για να βρεθούμε κάποια στιγμή να μιλήσουμε πολύ σοβαρά γι' αυτό το θέμα, όταν θα έρθει η ώρα.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε σε ψηφοφορία δυο προτάσεις:

  • 1) Του κου Ζυμαρικόπουλου για αναβολή του θέματος το οποίο να επανέλθει για συζήτηση σε ειδική συνεδρίαση και να ψηφιστεί κατ΄ άρθρο με την οποία τάχθηκε και ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Καραστατήρας Γεώργιος.
  • 2) Του Δημάρχου για ψήφιση του κανονισμού με τις παρακάτω τροποποιήσεις του προσχεδίου μετά από αξιολόγηση των προτάσεων της Ανεξάρτητης Κίνησης Πολιτών:

1)Στις αρμοδιότητες μελών Προεδρείου, άρθρο 3 παρ. 2 και συγκεκριμένα στις αρμοδιότητες του Προέδρου να συμπληρωθεί ότι στην ημερήσια διάταξη εκτός από τα θέματα να  αναγράφεται ο αρμόδιος Δήμαρχος, Αντιδήμαρχος καθώς και ο εισηγητής του θέματος. 

2) Όσον αφορά στους χρόνους ομιλίας : Ο χρόνος πρώτης ομιλίας προτείνεται να είναι επτά (7) λεπτά της ώρας και για τους αρμόδιους Αντιδημάρχους, τον εισηγητή του θέματος, τους επικεφαλής των παρατάξεων κα τους αγορητές. Ο χρόνος δευτερολογίας προτείνεται να είναι πέντε (5) λεπτά της ώρας. Χρόνος δευτερολογίας για όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους προτείνεται να είναι δυο(2) λεπτά.

3) Στις ειδικές συνεδριάσεις προτείνεται: Μετά το Δήμαρχο ή τον εισηγητή του θέματος προτείνεται χρόνος πρώτης ομιλίας για τους αρμόδιους Αντιδημάρχους, εισηγητή του θέματος, επικεφαλής των παρατάξεων και τους αγορητές επτά (7) λεπτά. Χρόνος δευτερολογίας προτείνεται τέσσερα (4) λεπτά για τους αρμόδιους Αντιδημάρχους, εισηγητή του θέματος, επικεφαλής των παρατάξεων και τους αγορητές. Τριτολογία προτείνεται δυο(2) λεπτά της ώρας για τους αρμόδιους Αντιδημάρχους, εισηγητή του θέματος, επικεφαλής των παρατάξεων και αγορητές. Για τους υπόλοιπους δημοτικούς συμβούλους ο χρόνος πρώτης ομιλίας προτείνεται να είναι τρια(3) λεπτά και δεν δίνεται χρόνος σε δευτερολογία και τριτολογία. Τέλος ο πρόεδρος ανάλογα με το θέμα, θέτει ψηφοφορία για να παραταθεί ο χρόνος ομιλίας των ομιλητών.

Και με την επισήμανση ότι μόλις εκδοθεί το ακριβές υπόδειγμα του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το νέο καθεστώς του Καλλικράτη και προκύψουν αλλαγές από αυτές που καλούμαστε να ψηφίσουμε για τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου θα έλθει εκ νέου προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις απαραίτητες τροποποιήσεις.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αποφάσισε κατά πλειοψηφία να προχωρήσει σε ψήφιση του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Την πρόταση του κ. Ζυμαρικόπουλου για αναβολή του θέματος ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κ. Καραστατήρας Γεώργιος, η κα Φιλαρέτου Αναστασία, ο κ. Ζυμαρικόπουλος Δημήτριος, η κα Κανταράκια -Ροδανάκη Μαριγώ, ο κος Πατσάς Ιωάννης και ο κος Κοφινάς Φώτιος.              

 

Στην συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά  με την ψήφιση του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου όπως φαίνονται στο σχέδιο με τις προτάσεις της  κας Φιλαρέτου και τις τροποποιήσεις όπως τις έχει διατυπώσει ο Δήμαρχος.  

Ακολούθησε συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και στη συνέχεια το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όλα όσα αναφέρθηκαν  :

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζει τον κανονισμό λειτουργίας του (με την επιφύλαξη εφόσον μετά την έκδοση του προτύπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου με προεδρικό διάταγμα,  προκύψουν αλλαγές του ανωτέρω κανονισμού, ο ανωτέρω κανονισμός να έλθει στο Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση ) ως εξής: 

                                                                          Άρθρο 1

Διοίκηση Δήμου

Όργανα διοίκησης του Δήμου είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, η Εκτελεστική Επιτροπή, η Οικονομική Επιτροπή και ο Δήμαρχος. 

Άρθρο 2

Αρμοδιότητες Δημοτικού Συμβουλίου

1.         Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το ανώτερο όργανο του Δήμου και έχει γενική αρμοδιότητα, δηλαδή αποφασίζει για όλα τα θέματα αρμοδιότητας του Δήμου, που δεν ανήκουν  ρητά στις αρμοδιότητες του Δημάρχου, της Εκτελεστικής Επιτροπής ή άλλου οργάνου του Δήμου και ιδιαίτερα στους τομείς της Ανάπτυξης, του Περιβάλλοντος, της Ποιότητας ζωής και Εύρυθμης λειτουργίας της Πόλης, της Απασχόλησης, της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, της Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Πολιτικής Προστασίας.

2.         Το Δημοτικό Συμβούλιο συζητεί επί θεμάτων που σχετίζονται γενικότερα με τη διοίκηση του Δήμου, την οικονομική του πορεία  και την εν γένει λειτουργία των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και των δημοτικών επιχειρήσεων και δίνει κατευθύνσεις προς τα υπόλοιπα όργανα του Δήμου. Το Δημ. Συμβούλιο είναι το ανώτερο όργανο για όλα και  μπορεί να αποφασίσει για όλα  τα θέματα ακόμη και γι αυτά που ρητά ανήκουν  στην Εκτελεστική Επιτροπή, ή  σε άλλο όργανο όπως αναφέρεται.

3.         Το Δημοτικό Συμβούλιο:

"   Διευθύνει και ρυθμίζει όλες τις τοπικές υποθέσεις σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας

"   Ασκεί τις αρμοδιότητές του σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των νόμων, των κανονιστικών διατάξεων της διοίκησης και των κανονιστικών διατάξεων που θεσπίζει το ίδιο. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του λαμβάνει υπόψη του:

i.   Τις εθνικές, περιφερειακές και ευρωπαϊκές πολιτικές που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές του

ii.   Την ανάγκη συνεργασίας και συντονισμού με άλλες τοπικές ή δημόσιες αρχές και οργανισμούς, οι οποίοι έχουν την αρμοδιότητα να δρουν και να διαθέτουν πόρους στην περιφέρεια του Δήμου

iii.   Τους διαθέσιμους πόρους για την κάλυψη της αρμοδιότητας και την ανάγκη να διασφαλισθεί η επωφελής, η αποτελεσματική χρήση και η ισόρροπη κατανομή τους

iv.   Την ανάγκη να οργανώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια, η ποιότητα και αποτελεσματικότητά τους, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων

v.   Την ανάγκη για υψηλής ποιότητας περιβαλλοντική προστασία και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και την ανάγκη προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής του Δήμου.

"   Εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του.

"   Καθορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές.

"    Έχει αποφασιστικές ή γνωμοδοτικές αρμοδιότητες σε θέματα ρυθμιστικών σχεδίων και προγραμμάτων προστασίας περιβάλλοντος, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομουμένων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.), έγκρισης πολεοδομικών μελετών και καθορισμού χρήσεων γης, χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά τις προβλέψεις του ν. 2508/1997(ΦΕΚ 124 Α?), όπως κάθε φορά ισχύει, και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών. Θεσπίζει τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, με τις οποίες θέτει κανόνες και καθορίζει όρους και προϋποθέσεις για τα θέματα που αφορούν α1. Για την προστασία του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, των θαλασσών από πηγές ξηράς και των υπόγειων και επίγειων υδάτινων αποθεμάτων από τη ρύπανση.  α2. Για την προστασία της υγείας των κατοίκων από οχλούσες δραστηριότητες και ειδικότερα στις τουριστικές περιοχές κατά την τουριστική περίοδο.  α3. Για την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους και ιδιωτικούς υπαίθριους χώρους της εδαφικής τους περιφέρειας και γενικότερα για τη διασφάλιση και αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών, λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα τη διατήρηση και ανάδειξη των παραδοσιακών, ιστορικών και τουριστικών περιοχών.  α4. Για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, των μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, τον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και για την τοποθέτηση και λειτουργία μετρητών ή εγκαταστάσεων ρύθμισης της στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους. β) Καθορίζουν τον τρόπο εφαρμογής των αναγκαίων, κατά περίπτωση, μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε κοινόχρηστους χώρους και ιδιαίτερα στους χώρους διάθεσης των απορριμμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές πυροσβεστικές διατάξεις.  γ) Προσδιορίζουν τους όρους και τις ώρες λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα που λειτουργούν στην πόλη, λαμβάνοντας υπόψη τις χρήσεις γης, τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες και την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση.  δ) Καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις: δ1. Για τη χρήση και λειτουργία των δημοτικών και κοινοτικών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, παραδοσιακού ή μη χαρακτήρα, των ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.  δ2. Για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων.  δ3. Για τη χρήση και λειτουργία των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης.  δ4. Για τη λειτουργία των δημοτικών και κοινοτικών κατοικιών, των θέρετρων, των κατασκηνώσεων και τουριστικών εγκαταστάσεων.  ε) Καθορίζουν τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και τους κοινόχρηστους, δημοτικούς ή κοινοτικούς χώρους, που επιτρέπεται να τοποθετηθούν τα μέσα προβολής υπαίθριας διαφήμισης. Όλα τα ως άνω ασκούνται με του σχετικούς περιορισμούς των άρθρων 72 και 73 του ν. 3852/2010 ( Πρόγραμμα Καλλικράτης ). Οι τοπικές κανονιστικές αποφάσεις εκδίδονται μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, αφού πρώτα προηγηθεί διαβούλευση με τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών της περιφέρειας του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν ειδικές μελέτες που έχουν εκπονηθεί για την αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών. Λαμβάνει μέτρα για την ανάρτηση των αποφάσεων αυτών στην ιστοσελίδα του Δήμου και την όσο το δυνατόν ευρύτερη δημοσιοποίηση των αποφάσεων αυτών, μέσω των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, εκδίδοντας ειδικούς οδηγούς ενημέρωσης των κατοίκων και των οικείων επαγγελματικών τάξεων και χρησιμοποιεί για τον ίδιο σκοπό οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο. ζ) Καθορίζει με απόφασή του το σήμα που μπορεί να κάνει χρήση ο Δήμος, το οποίο αποτελεί δηλωτικό στοιχείο της ιδιαιτερότητας του χώρου και συνεκτίμηση των στοιχείων που σχετίζονται με την ιστορία, τη μυθολογία και τα τοπικά χαρακτηριστικά της περιοχής, ύστερα από σύμφωνη  γνώμη του Συμβουλίου Τοπωνυμιών (άρθρο 9 του Ν.3463/2006).    η)  Αποφασίζει για την ονομασία και την μετονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών (άρθρο 8 του Ν.3463/2006).

"   Αγωνίζεται σταθερά για να αποκτήσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση αρμοδιότητες και οικονομικούς πόρους για την λύση των προβλημάτων του λαού της περιοχής μας, για να αποκτήσει ανεξαρτησία και αυτοτέλεια στην άσκηση της εξουσίας της και γενικότερα για την ανύψωση του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εκφράζει τα αισθήματα και τη θέληση του λαού της περιοχής μας για κάθε άλλο θέμα γενικότερου ή τοπικού ενδιαφέροντος, που εμφανίζει επικαιρότητα.

"   Αποφασίζει για ιδιαίτερα σοβαρά θέματα, που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής επιτροπής, εφόσον το αποφασίζει η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση ή εφόσον το ζητήσει η ως άνω επιτροπή με ειδική απόφασή της, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.

  • 5. Έναν (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσες και απρόβλεπτης ανάγκης.

Άρθρο 3

Αρμοδιότητες μελών Προεδρείου - Αναπλήρωση Προέδρου -

Παραίτηση μελών Προεδρείου

1.         Το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου αποτελείται από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον αντιπρόεδρο αυτού και το Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου. Η εκλογή του Προεδρείου γίνεται με την διαδικασία που προβλέπει ο εκάστοτε ισχύον νόμος (σήμερα άρθ. 64 ν. 3852/2010 )

2.         Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου:

"   Συγκαλεί το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

"   Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη με τα θέματα που θα συζητηθούν, στην οποία συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο Δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή καθώς και η οικονομική επιτροπή. Για την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης συνεργάζεται με τον δήμαρχο και τα άλλα όργανα του δήμου και τις υπηρεσίες αυτού. Για την εγγραφή ενός θέματος στην ημερήσια διάταξη πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου και με  ενημέρωση του Προέδρου, σχετική εισήγηση.  Εκτός από το θέμα στην ημερήσια διάταξη πρέπει να αναγράφεται ο αρμόδιος Δήμαρχος ή Αντιδήμαρχος καθώς και ο εισηγητής του θέματος . 

"   Φροντίζει η πρόσκληση να σταλεί, εκτός από τους Δημοτικούς Συμβούλους, υποχρεωτικά στο Δήμαρχο Επίσης, δύναται να καλεί δημοτικούς υπαλλήλους ή ιδιώτες, προκειμένου να πληροφορήσουν το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα θέματα που συζητούνται και άπτονται των αρμοδιοτήτων τους..

"   Ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους πολίτες για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν στα θέματα της ημερήσιας διάταξης συμπεριλαμβάνονται αιτήσεις, αναφορές ή προτάσεις τους.

"   Φροντίζει ώστε 3 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, να βρίσκονται στη διάθεση των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων οι φάκελοι επί των θεμάτων που θα συζητηθούν για την ενημέρωση των δημοτικών συμβούλων. Οι εισηγήσεις και όλα τα σχετικά έγγραφα να χορηγούνται σε ψηφιακή μορφή στους επικεφαλής και για λόγους περιβαλλοντολογικούς (εξοικονόμηση χαρτιού) αλλά και οικονομία χρόνου (εξοικονόμηση εργατοωρών των υπαλλήλων του Δήμου που είναι επιφορτισμένοι με τη φωτοτύπιση των σχετικών . 

"   Φροντίζει πριν από την έναρξη κάθε συνεδρίαση να κατατεθούν γραπτές δηλώσει από κάθε παράταξη, με τις οποίες να δηλώνονται οι ειδικοί αγορητές αυτής για κάθε θέμα, καθώς και γραπτές δηλώσεις όσων δημοτικών συμβούλων επιθυμούν να εγγραφούν ως ομιλητές και να τοποθετηθούν ανά θέμα. Σε περίπτωση αδιευκρίνιστων σημείων ή ερωτημάτων σε θέμα της ημερήσιας διάταξης θα πρέπει την προηγούμενη ημέρα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου να κατατίθεται στην υπηρεσία του Δήμου γραπτώς, έτσι ώστε πριν την συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης να υπάρχουν οι ανάλογες διευκρινίσεις - απαντήσεις.

"   Σε περίπτωση αντιπροτάσεων των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σε θέμα της ημερήσιας διάταξης, θα πρέπει να κατατίθεται γραπτώς την προηγούμενη  της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου έτσι ώστε να κοινοποιείται και στους υπόλοιπους συνδυασμούς για ανάλογη αξιολόγηση και στήριξη αυτών.

"   Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ορίζει τις θέσεις των δημοτικών συμβούλων κατά δημοτικές παρατάξεις, κηρύσσει την έναρξη και λήξη της συνεδρίασης, διευθύνει τη συζήτηση και λαμβάνει κάθε κατάλληλο μέτρο για την τήρηση της τάξης και την ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης.

"   Έχει την επιμέλεια της καταχώρησης των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στην ιστοσελίδα του Δήμου.

"   Ενημερώνει γραπτώς τον Ελεγκτή Νομιμότητας, όταν δημοτικός σύμβουλος απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις καθώς και σε κάθε περίπτωση μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων συμβούλου για διάστημα μεγαλύτερο των τριών συνεχών μηνών..

"   Φροντίζει για την τήρηση των σχετικών με το δημοτικό συμβούλιο διατάξεων του ν. 3852/2010, του ΚΔΚ και των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού.

3.         Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναπληρώνει στα καθήκοντά του τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή όταν κωλύεται κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης για οποιονδήποτε λόγο.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης η αναπλήρωση του Προέδρου γίνεται από όποιον από τους παρόντες στη συνεδρίαση συμβούλους του επιτυχόντος συνδυασμού έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, από αυτόν που είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση του δικαστηρίου.

4.         Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου:

"    έχει την ευθύνη της τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, τόσο των πρόχειρων συνοπτικών, όσο και των απομαγνητοφωνημένων, σε συνεργασία με το δημοτικό υπάλληλο ("πρακτικογράφο") που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό.

"   Ο Γραμματέας κατά την έναρξη της συνεδρίασης εκφωνεί τον κατάλογο των παρόντων, σημειώνει τους απόντες και κατά τη διάρκεια αυτής καταγράφει όσους συμβούλους αποχωρούν από τη συνεδρίαση.

"   Διαβάζει τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και θα συζητηθούν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

"   Ανακοινώνει του αγορητές κάθε παράταξης και τους δημοτικούς συμβούλους, που θα τοποθετηθούν ανά θέμα, σύμφωνα με τη σχετική γραπτή δήλωση, που έχουν καταθέσει στον Πρόεδρο οι παρατάξει και κάθε σύμβουλος χωριστά.

"   Σημειώνει  την ψήφο των δημοτικών συμβούλων κατά τη λήψη των αποφάσεων και ενδεχομένως του Προέδρου της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας ή του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας.

"   Επιμελείται στο τέλος του χρόνου για τη βιβλιοδέτηση των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και το δημοτικό υπάλληλο ("πρακτικογράφο").

5.         Η παραίτηση από το αξίωμα του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο και γίνεται οριστική, αφότου γίνει η αποδοχή της και πληρωθεί η αντίστοιχη θέση. Ο παραιτούμενος παραμένει σύμβουλος, αλλά δεν μπορεί να επανεκλεγεί στο ίδιο αξίωμα μέσα στην ίδια διετία.

Στην ίδια συνεδρίαση το Συμβούλιο μετά την αποδοχή της παραίτησης προβαίνει κατά περίπτωση στην εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου ή Γραμματέα, η οποία γίνεται κατά τον ίδιο τρόπο και την ίδια διαδικασία του άρθρου 64 του ν. 3852/2010.

Σε κάθε περίπτωση, η παραίτηση θεωρείται ότι γίνεται αποδεκτή μετά την παρέλευση ενός (1) μηνός από την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης στο γενικό πρωτόκολλο της υπηρεσίας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα και λαμβάνει νόμιμα αποφάσεις, κατά το χρονικό διάστημα από την παραίτηση και μέχρι την αναπλήρωση μέλους του προεδρείου του. 

4.         Η εκλογή στη θέση του αντιπροέδρου και του γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου δεν συνεπάγεται κώλυμα συμμετοχής στις επιτροπές του δημοτικού συμβουλίου. 

 

Άρθρο 4

Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου

Α)    Σύγκληση από τον Πρόεδρο

1.            Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει, ύστερα από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του, στην οποία αναφέρονται ο τόπος, ο χρόνος και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ως εξής:

α)   Μία φορά το μήνα υποχρεωτικά, ακόμα και αν δεν υπάρχουν θέματα για συζήτηση.

β)   Όποτε το ζητήσει ο Δήμαρχος.

γ)   Όποτε το ζητήσει η οικονομική επιτροπή.

δ)   Όποτε το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου με γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Αν κατά τον υπολογισμό του 1/3 προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτό στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα, εφόσον πρόκειται για υποδιαίρεση μεγαλύτερη ή ίση του ημίσεως (0,5). Τα θέματα εισηγείται ένας εκ των Δημοτικών Συμβούλων που υπέβαλαν την αίτηση.

ε)   Όποτε το ζητήσει το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας με γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Τα θέματα εισηγείται ένας εκ των Δημοτικών Συμβούλων που υπέβαλαν την αίτηση.

Στις ανωτέρω με στοιχεία δ? και ε? περιπτώσεις είναι δυνατόν να προστεθούν από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στην ημερήσια διάταξη και άλλα θέματα προς συζήτηση, τα οποία, όμως, θα συζητηθούν μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων που εισήχθησαν με τη διαδικασία των ανωτέρω περιπτώσεων. 

Δεν μπορεί να επανυποβληθεί, κατά τις ανωτέρω περιπτώσεις, αίτημα για το ίδιο θέμα, πριν παρέλθει δίμηνο, αφότου εκδόθηκε απορριπτική απόφαση του συμβουλίου, εκτός εάν γίνεται επίκληση νεώτερων στοιχείων. Στις ίδιες περιπτώσεις, εάν ο Πρόεδρος δεν συγκαλέσει το συμβούλιο το αργότερο μέχρι την έκτη ημέραν από την υποβολή της αίτησης, το συμβούλιο συνέρχεται μετά από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα θέματα που είχε ζητηθεί η σύγκλησή του.

στ)   Όποτε υπάρχουν κατεπείγουσες περιπτώσεις, οι οποίες δικαιολογούν την άμεση σύγκληση του συμβουλίου για ορισμένα θέματα. Στις περιπτώσεις αυτές η πρόσκληση μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση, το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.

2.         Αν ο Πρόεδρος παραλείψει αδικαιολόγητα δύο συνεχείς φορές να καλέσει το συμβούλιο, είναι δυνατόν με απόφαση του Ελεγκτή Νομιμότητας να τεθεί σε αργία και σε περίπτωση υποτροπής να κηρυχθεί έκπτωτος, από το προεδρικό αξίωμα, με την πειθαρχική διαδικασία του άρθρου 234 του ν. 3852/2010.

3.         Στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου προσκαλείται ο Δήμαρχος.

4.         Οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου διεξάγονται, εκτός εξαιρέσεων, κατά τις μεσημεριανές  έως βραδινές ώρες.

5.         Η πρόσκληση δημοσιεύεται απαραιτήτως στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο δημοτικό κατάστημα. Επιδίδεται με αποδεικτικό επίδοσης, με fax, ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο ή γνωστοποιείται στους συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Σε περίπτωση απουσίας  του συμβούλου, η πρόσκληση επιδίδεται σε πρόσωπο που τυχόν συγκατοικεί με αυτόν. Αν ο σύμβουλος δεν κατοικεί στην διοικητική περιφέρεια του Δήμου, οφείλει να δηλώσει στον Πρόεδρο τη διεύθυνσή του και να ορίσει με την ίδια δήλωση αντίκλητο στην έδρα του Δήμου, όπου θα επιδίδονται οι προσκλήσεις, καθώς επίσης και να ορίσει  οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο της επιλογής του, για τη γνωστοποίηση των προσκλήσεων. Αν δεν ορίσει αντίκλητο ή πρόσφορο μέσο για τη γνωστοποίηση, αρκεί η δημοσίευση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του  Δήμου.

6.         Αν υφίστανται λόγοι ανωτέρας βίας, που δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση της συνεδρίασης στο χρόνο που είχε ορισθεί με την πρόσκληση, τότε ο Πρόεδρος γνωστοποιεί   στους συμβούλους εγγράφως ή με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο έγκαιρα την αναβολή της συνεδρίασης αναφέροντας και τους λόγους της αναβολής. Στην περίπτωση αυτή η συνεδρίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, άμεσα, μετά την άρση των λόγων αναβολής της, σε χρόνο, που προσδιορίζει ο Πρόεδρος, χωρίς να είναι απαραίτητο να τηρηθεί η προθεσμία των τριών τουλάχιστον ημερών για την γνωστοποίησή της.

Β)        Σύγκληση από το 1/3 των μελών του δημοτικού συμβουλίου ή από το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλείται επίσης και από τους συμβούλους που έχουν υποβάλει αίτηση για σύγκληση (το 1/3 τουλάχιστον των μελών του ή το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας), αν ο Πρόεδρος δεν καλέσει το συμβούλιο σε έξι (6) ημέρες το αργότερο, μετά την υποβολή της αιτήσεως, δηλαδή, αν μέχρι τότε δεν έχει εκδώσει και αποστείλει την πρόσκληση. 

Άρθρο 5

Τόπος Συνεδρίασης

1.         Οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δημόσιες και γίνονται στο δημοτικό κτήριο «ΜΠΟΥΡΤΖΙ» με την προεδρία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

                                2          Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί με την πλειοψηφία του

                                    συνόλου των μελών του να αποφασίζει να συνεδριάζει μόνιμα ή κατά περίπτωση σε άλλο κατάλληλο οίκημα της έδρας, αν κρίνει ότι το δημοτικό κατάστημα είναι ακατάλληλο ή δεν επαρκεί για τη συγκεκριμένη περίπτωση.

 

3.        Το Δημοτικό Συμβούλιο με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών του και με αιτιολογημένη απόφαση, η οποία απαγγέλλεται σε δημόσια συνεδρίαση, μπορεί να συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών.

Άρθρο 6

Απαρτία - Λήψη Αποφάσεων

1.        Το δημοτικό συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα εφόσον έχει απαρτία. Προϋπόθεση της απαρτίας είναι να έχουν κληθεί νόμιμα, έγκαιρα και κανονικά όλα τα μέλη του οργάνου να μετάσχουν στη συνεδρίαση. Η έλλειψη ή η μη έγκαιρη κλήση     θεραπεύονται μόνον με την προσέλευση και τη συμμετοχή στη συνεδρίαση του μη κληθέντος.

2.        Το Συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού των μελών του, χωρίς να υπολογίζεται ο δεκαδικός αριθμός, δηλ. όταν είναι παρόντα περισσότερα από τα απόντα μέλη του χωρίς να υπολογίζονται οι τυχόν κληθέντες και παριστάμενοι Πρόεδροι των Τοπικών ή Δημοτικών Κοινοτήτων ή οι εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων .

3.         Αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του. Στην τρίτη πρόσκληση γίνεται ειδική αναφορά των ανωτέρω.

4.        Το Δημοτικό Συμβούλιο λειτουργεί νόμιμα, έστω και με ελλιπή σύνθεση, που δεν μπορεί πάντως να είναι κατώτερη από τον αριθμό των μελών που απαιτείται για την απαρτία σε όλες τις περιπτώσεις που μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου αποποιηθούν την εκλογή τους, παραιτηθούν, αποβιώσουν, εκπέσουν ή τεθούν σε αργία ή αν οι έδρες μείνουν κενές για οποιονδήποτε άλλο λόγο και μέχρι οι κενές θέσεις να συμπληρωθούν με αναπλήρωση ή με εκλογές ή με τη λήξη του χρόνου της αργίας.

5.        Για τη λήψη αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου η απαρτία και οι απαραίτητες πλειοψηφίες υπολογίζονται με βάση τον αριθμό των δημοτικών συμβούλων που έχουν ορκισθεί και εγκατασταθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 52 και 9 του ν. 3852/2010. 

6.        Τα μέλη του Συμβουλίου που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης και με την παρουσία τους υπήρξε απαρτία και  αν ακόμα αποχωρήσουν, μεταγενέστερα, θεωρούνται παρόντα μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ως προς την ύπαρξη απαρτίας. Η απαρτία αυτή θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται  στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.

7.        Το συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν ορίζεται διαφορετικά με άλλη διάταξη. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. Εάν κατά τον υπολογισμό της πλειοψηφίας προκύπτει δεκαδικός αριθμός άνω του ημίσεως της μονάδας, αυτός στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα.

Αν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησαν μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τη λήψη απόφασης η απαιτούμενη πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των πραγματικά παρόντων μελών κατά τη ψηφοφορία, αλλά βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την απαρτία.

Αν μέλος του συμβουλίου αρνηθεί να ψηφίσει ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και τόσο η άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι.

Αν κατά την έναρξη της διαδικασίας αποχωρήσει κάποιος  ή κάποιοι σύμβουλοι, η μετέπειτα αποχώρησή τους δεν ασκεί επίδραση στη νομιμότητα της απόφασης , που λαμβάνεται μετά την αποχώρηση, ακόμη και όταν με αυτή δεν υπάρχει απαρτία, γιατί στην τελευταία αυτή περίπτωση οι αποχωρούντες θεωρούνται ως παρόντες και ότι δίνουν αρνητική ψήφο. Αρνητική ψήφος θεωρείται ότι δίδεται μόνο από τη στιγμή που μετά την αποχώρηση κάποιου συμβούλου σπάσει η απαρτία, οπότε αρχίζουν να μετράνε αρνητικά οι ψήφοι όλων όσων απεχώρησαν από τη συνεδρίαση μέχρι τη στιγμή εκείνη.  

Ο Δήμαρχος μετέχει στις συζητήσεις του συμβουλίου χωρίς ψήφο. Έχει πάντοτε το δικαίωμα να εκφράζει τις απόψεις του κατά προτεραιότητα. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται νομίμως, χωρίς ο αναπληρωτής του να στερείται του δικαιώματος ψήφου, κατά τη λήψη αποφάσεων από το συμβούλιο.

7.         Η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να διακοπεί με απόφασή του και να συνεχιστεί σε άλλη συνεδρίαση, όταν λόγω της σοβαρότητας και της φύσης των θεμάτων παρατείνεται η συζήτηση. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι η συζήτηση των θεμάτων αυτών άρχισε και τελείωσε κατά την τελευταία αυτή συνεδρίαση, αφού πρώτα ο Πρόεδρος ενημερώσει το σώμα για τα όσα συζητήθηκαν στην προηγούμενη συνεδρίαση.  

Άρθρο 7

Ψηφοφορίες στο Δημοτικό Συμβούλιο

Οι αποφάσεις του Συμβουλίου  λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία, εκτός εάν ο νόμος ρητά επιτάσσει μυστική, για κάθε θέμα ξεχωριστά, κατά την οποία καλούνται οι σύμβουλοι ονομαστικά και τάσσονται υπέρ της μιας ή της άλλης διαμορφωθείσας πρότασης με προφορική δήλωση ή με ανάταση του χεριού ή συγχρόνως και με τα δύο.

Διακοπή της ψηφοφορίας με σκοπό να δικαιολογήσει ο σύμβουλος την ψήφο του δεν επιτρέπεται. Κάθε δικαιολόγηση ψήφου γίνεται πριν την έναρξη της ψηφοφορίας.

Όταν ψηφοφορία περατωθεί γίνεται διαλογή και ο Πρόεδρος αναγγέλλει το αποτέλεσμα.

Αποφάσεις που λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία, όπου δεν το επιτάσσει ο νόμος, είναι άκυρες.

Η μυστική ψηφοφορία ενεργείται με όμοια σε σχήμα, μέγεθος και είδος χαρτιού ψηφοδέλτια τα οποία ρίχνονται σε κοινή ψηφοδόχο. Τα ψηφοδέλτια υπογράφονται κατά την διαλογή από τον Πρόεδρο και τους ορισμένους από το Συμβούλιο ψηφοσυλλέκτες.

Αν κατά την καταμέτρηση υπάρχει διαφορά μεταξύ του αριθμού των συμβούλων που ψήφισαν και των ψηφοδελτίων, η ψηφοφορία ξαναγίνεται.

Ψηφοδέλτια που περιέχουν περισσότερα ονόματα από αυτά που απαιτούνται ή διακριτικά σημεία, που παραβιάζουν τη μυστικότητα της ψήφου , θεωρούνται άκυρα. Για τις θέσεις που δεν συγκεντρώθηκε ο αριθμός ψήφων που απαιτείται, όταν πρόκειται περί εκλογής προσώπων, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία.

Για  το αποτέλεσμα  της ψηφοφορίας οι αποχές, οι λευκές ψήφοι και η άρνηση ψήφου (δήλωση παρών) υπολογίζονται ως αρνητικές ψήφοι. Επίσης, δεν υπολογίζονται υπέρ της υπό ψηφοφορίας προτάσεως προκειμένου να ευρεθεί αν η πρόταση συγκέντρωσε πλειοψηφία. Είναι, όμως, αυτονόητο ότι τόσο οι απέχοντες σύμβουλοι, όσο και αυτοί που δίνουν λευκή ψήφο, συνυπολογίζονται για την ανεύρεση της απαρτίας και του αριθμού των παρόντων.  

Άρθρο 8

Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

1.         Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως και στην περίπτωση ματαίωσής της, τηρούνται πρακτικά με ευθύνη του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και του δημοτικού υπαλλήλου "πρακτικογράφου" που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό.

Στα πρακτικά καταχωρούνται οι συζητήσεις, οι ψηφοφορίες, οι αποφάσεις και οι μειοψηφούσες γνώμες για κάθε θέμα.

2.        Τα πρακτικά καταρτίζονται με τη βοήθεια μαγνητοφωνικής συσκευής, ή με κάθε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο. Ο εκτελών χρέη "πρακτικογράφου" δημοτικός υπάλληλος τηρεί παράλληλα και πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά, με ευθύνη του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και παραδίδονται σε σύντομο χρονικό διάστημα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας .

Τα απομαγνητοφωνημένα κείμενα μεταφέρονται, άμεσα, σε φύλλα χαρτιού, αφού πρώτα έχουν αριθμηθεί και μονογραφηθεί από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο τέλος του χρόνου βιβλιοδετούνται με ευθύνη του Προέδρου και του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αν σε κάποια συνεδρίαση δεν είναι δυνατή η χρήση μαγνητοφωνικής συσκευής, τα πρόχειρα πρακτικά που τηρούνται, αντιγράφονται σε φύλλα χαρτιού, μονογράφονται από τον Πρόεδρο και αριθμούνται, με τρόπο ώστε η αρίθμησή τους να αποτελεί συνέχεια της αρίθμησης των απομαγνητοφωνημένων κειμένων και βιβλιοδετούνται μαζί με αυτά.

Τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη που μετέχουν στη συνεδρίαση. Η άρνηση υπογραφής και η αιτία της αναφέρονται στα πρακτικά. Η μη υπογραφή των πρακτικών δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης.

3.        Τα πρακτικά της κάθε συνεδρίασης, όπως και κάθε απόφαση, παίρνουν αύξοντα αριθμό. Κάθε χρόνο αρχίζει νέα αρίθμησή τους.

4.        Οποιοσδήποτε Δημοτικός Σύμβουλος ζητήσει, μπορεί να λάβει αντίγραφα των πρακτικών ή να λάβει πλήρη γνώση αυτών, στην περίπτωση που είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων.

Όποιοσδήποτε εκλεγμένος Σύμβουλος  μπορεί να ζητήσει εγγράφως, κυρωμένα αντίγραφα συγκεκριμένων πρακτικών και αποφάσεων ή να λάβει πλήρη γνώση αυτών, στην περίπτωση που είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων.  

Άρθρο 9

Δημοσίευση Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

Τρεις (3) ημέρες μετά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με ευθύνη του αρμόδιου υπαλλήλου σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου δημοσιεύεται πίνακας που περιλαμβάνει τα θέματα που συζητήθηκαν, τον αριθμό των αποφάσεων και περίληψη του περιεχομένου τους. Οι δημοσιεύσεις γίνονται απαραίτητα με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου και με τοιχοκόλληση σε ειδικό πίνακα του δημοτικού καταστήματος, που είναι προορισμένος για αυτόν το σκοπό. Για τις δημοσιεύσεις αυτές συντάσσεται αποδεικτικό ενώπιον δύο μαρτύρων.

Οι κανονιστικού περιεχομένου αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου δημοσιεύονται υποχρεωτικά κατά το πλήρες κείμενό τους (ολόκληρες ) και περίληψη αυτών τόσο στην ιστοσελίδα του Δήμου όσο και στο δημοτικό κατάστημα. Οι αποφάσεις αυτές παραμένουν συνεχώς εκτεθειμένες σε χώρο του δημοτικού καταστήματος, που είναι προσιτός στο κοινό.

Οι ατομικού περιεχομένου αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου δημοσιεύονται σε περίληψη  και κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο.

Αν το κείμενο της δημοσιευμένης στην ιστοσελίδα του Δήμου απόφασης δεν ταυτίζεται με το αντίστοιχο κείμενο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα, ισχύει το κείμενο που έχει δημοσιευθεί.

Αν από άλλες διατάξεις προβλέπεται ειδικός τρόπος δημοσίευσης των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου, ακολουθείται ο τρόπος αυτός.

Οι προβλεπόμενες από τα άρθρα 225 παρ 1 και 2 του Ν.3852/2010   αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου αποστέλλονται υποχρεωτικά μέσα σε προθεσμία δέκα (15) ημερών από τη συνεδρίαση στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α μαζί με τα αναγκαία έγγραφα στοιχεία για τη νόμιμη έκδοσή τους, προκειμένου να ελεγχθεί αρμοδίως η νομιμότητά τους.

Άρθρο 10

Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση τη συγκεκριμένη ώρα και ημέρα που ορίζεται στην πρόσκληση.

Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την έναρξη της συνεδρίασης εκφωνεί τον κατάλογο των παρόντων, καταγράφει τους απόντες από τη συνεδρίαση και σημειώνει εάν είναι δικαιολογημένοι ή όχι. Αφού διαπιστωθεί απαρτία, ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον Γραμματέα και διαβάζει το θέματα που περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης, και διευθύνει τη συζήτηση.

 Κατόπιν ο Πρόεδρος ανακοινώνει στο σώμα κάθε έγγραφο που απευθύνεται προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο Γραμματέας σημειώνει την ψήφο των συμβούλων και καταγράφει όσους συμβούλους αποχωρούν από τη συνεδρίαση.

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε ανακοίνωση, ενημέρωση ή πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

   Μετά το Δήμαρχο, οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας, κατά τη σειρά της δύναμής τους, και στην συνέχεια οι λοιποί Δημοτικοί Σύμβουλοι μπορούν να προβούν σε ανακοινώσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο ή να απευθύνουν ερωτήσεις προς το Δήμαρχο ή τον αρμόδιο, ανάλογα με το θέμα, Αντιδήμαρχο. Ο χρόνος για κάθε ανακοίνωση, πρόταση, ερώτηση,    αναζήτηση στοιχείων ή απάντηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δυο λεπτά ανά θέμα και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ανάλογα στοιχεία οι απαντήσεις θα δίνονται στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου .      

Ακολουθεί η διαδικασία των απαντήσεων, χωρίς διάλογο.

Τυχόν προτάσεις που υποβάλλονται από τους αναφερόμενους δεν επιτρέπεται να συζητηθούν κατά την ίδια συνεδρίαση, εκτός αν χαρακτηρισθούν ως κατεπείγον θέμα από το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο, οπότε και εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 και η συζήτηση προηγείται των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο χρόνος για τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων δεν μπορεί να ξεπερνά τη μία ώρα.

Ακολουθεί η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο κάθε φορά στο Δήμαρχο ή Αντιδήμαρχο που θα εισηγηθεί το θέμα και αυτοί με τη σειρά τους μπορούν να υποδείξουν κάποιον Δημοτικό Σύμβουλο ή υπηρεσιακό παράγοντα, που θα αναλύσει το θέμα. Ανάλογα με το θέμα που συζητείται, ο Πρόεδρος έχει το δικαίωμα να καλεί στη συνεδρίαση δημοτικούς υπαλλήλους, εκπροσώπους φορέων ή ιδιώτες, προκειμένου να συμβάλουν με τις τοποθετήσεις τους στην καλύτερη διαμόρφωση της απόφασης. Η εισήγηση σε κάθε θέμα δεν μπορεί χρονικά να ξεπερνά τα επτά  (7) λεπτά της ώρας.

Μετά το πέρας της εισήγησης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανακοινώνει τους ομιλητές και ειδικούς αγορητές ανά θέμα που έχουν ορισθεί από τις παρατάξεις με τη σχετική γραπτή δήλωσή τους στο προεδρείο πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Ο Γραμματέας αναγιγνώσκει τις γραπτές εισηγήσεις - προτάσεις και ερωτήσεις που έχουν κατατεθεί την προηγούμενη της συνεδρίασης και τις έγγραφες διευκρινίσεις αυτών. Όταν η συνεδρίαση έχει ορισθεί ημέρα Δευτέρα, οι προτάσεις θα κατατίθενται μέχρι 10:00 π.μ. Μετά ο Πρόεδρος ανακοινώνει  τα ονόματα των δημοτικών συμβούλων που έχουν εγγραφεί ως ομιλητές ανά θέμα κατά τον ίδιο τρόπο ( γραπτή δήλωση προς το προεδρείο πριν την έναρξη της συνεδρίασης ).  

Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά το Δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλείς των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής. 

Η διάρκεια της πρωτομιλίας δεν ξεπερνά τα επτά (7) λεπτά της ώρας για τους αρμόδιους Αντιδημάρχους τον εισηγητή του θέματος, τους  επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και τους αγορητές. .

Αφού εξαντληθεί ο κατάλογος των ομιλητών με τις πρωτομιλίες, ο Πρόεδρος διατυπώνει την οριστική πρόταση προς ψήφιση του θέματος, όπως διαμορφώθηκε με τις τροπολογίες που πιθανόν έχουν επέλθει.

Επί της τελικής αυτής πρότασης, έχουν δικαίωμα να δευτερολογήσουν ο δήμαρχος, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ο αρμόδιος εισηγητής του θέματος οι επικεφαλείς των παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές  χωρίς να ξεπεράσουν τα πέντε (5) λεπτά της ώρας. Οι υπόλοιποι Δημοτικοί Σύμβουλοι  έχουν δυνατότητα  δευτερολογίας χωρίς να ξεπεράσουν τα δυο(2) λεπτά της ώρας.  Κατά τη δευτερολογία, ο δήμαρχος ομιλεί τελευταίος, εφόσον το επιθυμεί.

Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμαρχος κατά τη διάρκεια της συζήτησης μπορεί να λαμβάνει το λόγο κατά προτεραιότητα απέναντι σε κάθε άλλον και να εκφράζει τις απόψεις του.

Ο εισηγητής, εφόσον κρίνει απαραίτητο, δευτερολογεί για τρία λεπτά της ώρας.

Τέλος, μετά την εξάντληση του θέματος, ο Πρόεδρος επαναλαμβάνει την πρόταση ή τις προτάσεις και γίνεται ψηφοφορία.

Στις ειδικές συνεδριάσεις μετά τον Δήμαρχο,  η  διάρκεια της πρωτομιλίας δεν θα ξεπερνά τα επτά (7) λεπτά της ώρας για τους αρμόδιους Αντιδημάρχους τον εισηγητή του θέματος, τους  επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και τους αγορητές. Οι ίδιοι έχουν δικαίωμα δευτερολογίας η οποία δεν μπορεί να ξεπερνά τα τέσσερα (4) λεπτά της ώρας και τριτολογίας ο χρόνος της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δυο(2) λεπτά  της ώρας. Για τους υπόλοιπους δημοτικούς συμβούλους, ο χρόνος πρώτης ομιλίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα  τρια(3) λεπτά της ώρας και δεν έχουν δικαίωμα δευτερολογίας ή τριτολογίας. Ο πρόεδρος ανάλογα με την σοβαρότητα  του θέματος της ειδικής συνεδρίασης μπορεί να θέσει θέμα παράτασης του χρόνου ομιλίας των ομιλητών.   

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεμάτων, οι ομιλητές που τοποθετούνται απευθύνονται προς το σώμα και όχι προσωπικά.

     

 Ο δήμαρχος, ο πρόεδρος και τα υπόλοιπα μέλη του δημοτικού συμβουλίου καθώς και οι κατά το νόμο συμμετέχοντες στις συζητήσεις μπορούν να επικαλεστούν παρεμπίπτοντα ζητήματα που αφορούν ιδίως την τήρηση του παρόντος κανονισμού, τη σειρά της ημερήσιας διάταξης και την πρόταση για αναβολή της συζήτησης οποιουδήποτε θέματος. Τα ίδια πρόσωπα μπορούν να επικαλεστούν προσωπικό ζήτημα που θεωρείται η κατά τη συνεδρίαση μομφή σε βάρος τους που περιέχει υβριστική εκδήλωση εναντίον τους ή απόδοση διαφορετικής γνώμης από εκείνη που εξέφρασαν. Ο επικαλούμενος οποιοδήποτε παρεμπίπτον ζήτημα ή προσωπικό ζήτημα οφείλει να το προσδιορίσει μέσα σε ένα λεπτό της ώρας και να το στηρίξει σε συγκεκριμένη διάταξη του παρόντος κανονισμού, ή της νομοθεσίας, διαφορετικά ο Πρόεδρος απορρίπτει την επίκληση. Για παρεμπίπτοντα και προσωπικά ζητήματα αποφαίνεται ο πρόεδρος. Αν διατυπωθούν αντιρρήσεις αποφασίζει σχετικά το δημοτικό συμβούλιο με ανάταση ή έγερση χωρίς άλλη συζήτηση. Επίκληση παρεμπίπτοντος ή προσωπικού ζητήματος δεν επιτρέπεται μετά την έναρξη της ψηφοφορίας για κύριο ζήτημα.

  

      Οι διαλογικές συζητήσεις απαγορεύονται. Διακοπή ομιλητή μπορεί να γίνει αν το επιτρέψει ο ίδιος και αν συμφωνεί και ο πρόεδρος. Στην περίπτωση αυτή η διακοπή αυτή δεν μπορεί να υπερβεί το ένα  λεπτό χωρίς ισόχρονη παράταση του χρόνου της ομιλίας.

   

Ο ομιλητής δεν μπορεί να απομακρύνεται από το υπό συζήτηση θέμα, διαφορετικά, ο πρόεδρος τον καλεί να επανέλθει σε αυτό. Αν δεν συμμορφωθεί, ο πρόεδρος τον προειδοποιεί ότι θα του αφαιρέσει το λόγο. Αν και μετά τη νέα αυτή επισήμανση ο ομιλητής δεν επανέλθει στο θέμα, ο πρόεδρος του αφαιρεί το λόγο.  Ο πρόεδρος αφαιρεί το λόγο και από όποιον παίρνει το λόγο χωρίς να έχει  εγγραφεί ή χωρίς τη σχετική άδεια. Στις περιπτώσεις των παραβάσεων αυτής της παραγράφου, ο πρόεδρος δίνει εντολή να μην γίνεται καταχώρηση των αντίστοιχων ομιλιών στα πρακτικά.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος οφείλει να συμπεριφέρεται με ευπρέπεια και αμοιβαίο προς τους άλλους σεβασμό. Δεν επιτρέπεται να εκτρέπεται σε ύβρεις ή καταφρονητικές εκδηλώσεις και προσωπικές επιθέσεις και να διαταράσσει την ομαλή λειτουργία της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος καλεί τον εκτρεπόμενο να ανακαλέσει ή να αναιρέσει τις ύβρεις, και σε περίπτωση άρνησης, τον καλεί στην τάξη και του αφαιρεί το λόγο.

Αφού εξαντληθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου δεν μπορούν να ξεπερνούν σε διάρκεια τις πέντε ( 5 ) ώρες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, δια του Προέδρου του, έχει δικαίωμα να ζητεί από τους Δημάρχους, τους Αντιδημάρχους, την οικονομική επιτροπή, πληροφορίες και στοιχεία, που είναι χρήσιμα για την άσκηση των καθηκόντων του και να καλεί σε συνεδρίαση δημοτικούς υπαλλήλους ή ιδιώτες για να δώσουν πληροφορίες σχετικές με δημοτικές υποθέσεις.

Ο Πρόεδρος τηρεί την αρχή της ίσης μεταχείρισης έναντι όλων των ομιλητών, ιδιαιτέρως όταν εκφράζει αυτός ή άλλο μέλος του προεδρείου τη γνώμη του.

Αν κατά τη διαδικασία της συνεδρίασης δημιουργηθούν θόρυβοι που παρακωλύουν την ομαλή συνέχισή της, ο Πρόεδρος προειδοποιεί ότι θα τη διακόψει και αν η ίδια κατάσταση συνεχιστεί, ο Πρόεδρος διακόπτει τη συνεδρίαση για ορισμένη ώρα, που την ανακοινώνει στο σώμα. Κατά τη διακοπή οι Δημοτικοί Σύμβουλοι εξέρχονται της αίθουσας συνεδρίασης. Μετά την παρέλευση του χρόνου διακοπής, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη συνέχιση της συνεδρίασης και, αν ο θόρυβος συνεχιστεί, δικαιούται να τη λύσει.

Στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου οι παρευρισκόμενοι πολίτες πρέπει να είναι ευπρεπείς και ήσυχοι. Δεν επιτρέπεται να συνομιλούν, να κάνουν μορφασμούς, να σχολιάζουν, να επιδοκιμάζουν ή να αποδοκιμάζουν τις απόψεις των συμβούλων και γενικά να παρακωλύουν την ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος μπορεί να αποβάλει από την αίθουσα καθένα από αυτούς που διαταράσσει την τάξη ή παρακωλύει τη συνεδρίαση ή και να διατάξει την εκκένωση της αίθουσας από το ακροατήριο.

Κατά τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου απαγορεύεται το κάπνισμα μέσα στην αίθουσα  τόσο από τους Δημοτικούς συμβούλους, όσο και από το κοινό.

Στους δημοσιογράφους που είναι κάτοχοι της νόμιμης άδειας άσκησης επαγγέλματος  και γενικά σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που λειτουργούν με νόμιμη άδεια,  παρέχεται κάθε διευκόλυνση. Επιτρέπεται η ραδιοφωνική και τηλεοπτική κάλυψη των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Άρθρο 11

Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Δημοτικών Συμβούλων

1.         Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι έχουν υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και να ενημερώνουν σε περίπτωση απουσίας τους τον Πρόεδρο. Έχουν υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, στις οποίες τους έχει εκλέξει το συμβούλιο, και να εκτελούν τα καθήκοντά που τους έχουν ανατεθεί με επιμέλεια.

2.         Ο Δημοτικός Σύμβουλος εκφράζει τη γνώμη του και ψηφίζει με απόλυτη ελευθερία και κατά συνείδηση, αποβλέποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του συνόλου των δημοτών και κατοίκων του δήμου. Μεριμνά κατά την άσκηση των καθηκόντων του για την τήρηση των αρχών της νομιμότητας, της διαφάνειας, της αποδοτικότητας και της χρηστής διοίκησης.

3.         Ο Δημοτικός Σύμβουλος οφείλει  να εξοφλεί τυχόν οφειλή του προς το Δήμο ή τα νομικά του πρόσωπα μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών, αφότου κατέστη οριστική η βεβαίωση της οφειλής και έλαβαν γνώση αυτής.

4.         Αν ένας Σύμβουλος απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, μπορεί να επιβληθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 234 του ν. 3582/2010, η πειθαρχική ποινή της αργίας και σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της έκπτωσης. Σύμβουλος που επιθυμεί να μην εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τις 30 ημέρες πρέπει να ενημερώσει τον Πρόεδρο και να έχει τη σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου.

5.         Σε ένα Σύμβουλο που δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις (3) συνεχείς μήνες, χωρίς την άδεια του δημοτικού συμβουλίου, μπορεί να επιβληθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 234 του ν. 3582/2010, η πειθαρχική ποινή της αργίας ή η πειθαρχική ποινή της έκπτωσης  με απόφαση του Ελεγκτή Νομιμότητας.

6.         Ο Πρόεδρος υποχρεούται να ενημερώνει γραπτώς τον Ελεγκτή Νομιμότητας για κάθε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας συμβούλου σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, καθώς και σε κάθε περίπτωση μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων συμβούλου για διάστημα μεγαλύτερο από τρεις ( 3 ) συνεχείς μήνες. 

7.         Δημοτικός Σύμβουλος δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος ή στην κατάρτιση λήψης απόφασης του δημοτικού συμβουλίου ή να συμμετέχει σε γνωμοδοτικά συλλογικά όργανα, τα οποία γνωμοδοτούν για θέμα που θα εισαχθεί στο δημοτικό συμβούλιο, εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον. Ο Δημοτικός Σύμβουλος στην περίπτωση αυτή έχει υποχρέωση να ενημερώσει το σώμα για το κώλυμα αυτό και να απέχει τόσο κατά τη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος όσο και κατά τη λήψη της απόφασης. Σε διαφορετική περίπτωση η απόφαση είναι άκυρη. Ο Σύμβουλος που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται με την ποινή της αργίας.

8.         Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση, τουλάχιστον 3 ημέρες   πριν τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όλων των εισηγήσεων και των στοιχείων που αφορούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης οι οποίες θα τους αποστέλλονται από τη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλεκτρονικά ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο και είναι υποχρεωμένοι τις ερωτήσεις - διευκρινίσεις τους ανά θέμα της ημερήσιας διάταξης,  να κατατίθενται γραπτώς στην  υπηρεσία εως την προηγούμενη των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να υπάρχουν απαντήσεις επί των προβληματισμών τους πριν τη συζήτηση του εκάστοτε θέματος για την ορθότερη αξιολόγησή τους ώστε να είναι συνετές και χρηστές οι αποφάσεις.

9.         Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μπορούν να καταθέτουν γραπτές ερωτήσεις, προς το Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, οι οποίες απαντώνται εγγράφως ή προφορικώς εντός μηνός. 

Άρθρο 12

Σύσταση Επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου

1.         Το Δημοτικό Συμβούλιο, για την εξυπηρέτηση του έργου του, συνιστά γνωμοδοτικές επιτροπές για την  επεξεργασία και εισήγηση επί θεμάτων της αρμοδιότητάς του. Οι επιτροπές αυτές είναι :

α)   Μόνιμες γνωμοδοτικές επιτροπές, που ακολουθούν τη θητεία του Προεδρείου, όπως η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου, η οποία γνωμοδοτεί σε θέματα του τομέα της, εφόσον παραπέμπονται σ' αυτήν από το Δημοτικό Συμβούλιο ή τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. 

β)   Ειδικές γνωμοδοτικές επιτροπές, που συνιστώνται ειδικά  για να μελετήσουν και να εισηγηθούν συγκεκριμένα θέματα, που τους αναθέτει με απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο όπως η επιτροπή καταστημάτων

2.         Η συγκρότηση των Επιτροπών αυτών γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 3582/2010 και του παρόντος άρθρου και η θητεία τους ακολουθεί τη θητεία του Προέδρου .

3.         Οι επιτροπές αφού συγκροτηθούν ως προς τον αριθμό των μελών που θα είναι από τρία ( 3 ) έως εννέα ( 9 ) μέλη, με απόφαση δημοτικού συμβουλίου, θα καθορίζονται και τα μέλη τα που θα είναι Δημοτικοί Σύμβουλοι όλων των παρατάξεων, υπάλληλοι του Δήμου, ιδιώτες εμπειρογνώμονες στα θέματα καθώς και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων του νησιού, ανάλογα της συγκρότησης του σώματος της επιτροπής  που θα ορισθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Στις επιτροπές  ο Πρόεδρος ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και μπορεί να είναι αιρετός ή μη.

4.         Οι Επιτροπές μελετούν θέματα που παραπέμπει σε αυτές το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Δημάρχου, ή ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 70 ν. 3582/2010 και εισηγούνται σχετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η ανάθεση μελετών σε επιτροπές δεν έχει την έννοια της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του δημοτικού συμβουλίου. Οι επιτροπές αυτές εκτελούν προπαρασκευαστική και γνωμοδοτική εργασία.

6.         Οι Επιτροπές διατυπώνουν την άποψή τους, με έκθεσή τους, στην οποία αναγράφονται και τυχόν διαφορετικές απόψεις που διαμορφώθηκαν σε αυτή. Η έκθεση υποβάλλεται εντός της τασσόμενης από το δημοτικό συμβούλιο, με την απόφαση παραπομπής, προθεσμίας. Εάν η Επιτροπή  καθυστερήσει να υποβάλλει τη σχετική έκθεση, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να εγγράψει το θέμα στην ημερήσια διάταξη και χωρίς την έκθεση της Επιτροπής.

7.         Στις ανωτέρω Επιτροπές εφόσον κριθεί αναγκαίο μπορεί να ορίζεται με απόφαση του Δημάρχου δημοτικός υπάλληλος για τη διοικητική υποστήριξη αυτής.

8.         Θέματα που εισάγει προς συζήτηση η οικονομική επιτροπή δεν παραπέμπονται σε επιτροπή.  

Άρθρο 13

Δημοτικές Παρατάξεις

1.         Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ανήκουν σε δημοτικές παρατάξεις, ανάλογα με το συνδυασμό που έχουν εκλεγεί, εφόσον αυτός ο συνδυασμός έχει εκλέξει τουλάχιστον ένα σύμβουλο. Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης είναι ο σύμβουλος που ήταν υποψήφιος δήμαρχος και στην περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή αδυναμίας του, ο σύμβουλος που εκλέγεται από την πλειοψηφία των δημοτικών συμβούλων που ανήκουν στην παράταξη. 

2.         Μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί με γραπτή δήλωσή του προς το Προεδρείο να ανεξαρτητοποιηθεί από τη δημοτική παράταξη, με την οποία έχει εκλεγεί.

Εάν η δημοτική παράταξη έχει τουλάχιστον τρία μέλη, μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) αυτών να διαγράψει σύμβουλο που είναι μέλος της.

Το μέλος του Δημοτικού συμβουλίου, που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξη του δεν μπορεί να ενταχθεί σε άλλη παράταξη και δεν μπορεί να εξακολουθήσει να είναι μέλος του προεδρείου ή της οικονομικής επιτροπής, όπου εκλέχθηκε ως μέλος της παράταξης από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε, καθώς και να ορισθεί ή να παραμείνει αντιδήμαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του. Είναι δυνατή, όμως, η επανένταξή του στην παράταξη από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε, εφόσον τούτο γίνει δεκτό από τα 2/3 των μελών, προκειμένου για παρατάξεις, που έχουν τουλάχιστον τρία ( 3 ) μέλη και από όλα τα μέλη, προκειμένου για παρατάξεις με λιγότερα από τρία μέλη.   

3.         Οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων λαμβάνουν το λόγο στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου αμέσως μετά το Δήμαρχο και κατά προτεραιότητα έναντι των λοιπών δημοτικών συμβούλων, προκειμένου να προβούν σε ανακοινώσεις ή προτάσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο ή να απευθύνουν ερωτήσεις ή να ζητήσουν ενημέρωση για κάποιο θέμα. Μπορούν επίσης να ζητούν   συγκεκριμένα στοιχεία από το Δήμαρχο, το Προεδρείο  του ΔΣ, την οικονομική επιτροπή, και τους Αντιδημάρχους για οποιοδήποτε θέμα αφορά το δήμο για την πληρέστερη ενημέρωσή τους κατά την άσκηση των καθηκόντων των μελών τους.

4.         Στις επιτροπές που συστήνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, για τη μελέτη και εισήγηση εξειδικευμένων θεμάτων, συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των δημοτικών παρατάξεων ή Δημότες , που προτείνονται από όλες  αυτές.

5.         Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και ο Δήμαρχος συνεργάζονται με τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων για πρακτικά ζητήματα που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της αποστολής των μελών τους και την εν γένει λειτουργία τους.

6.         Οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου μπορούν να ζητούν δια του Προέδρου από το Δήμαρχο, την οικονομική επιτροπή και συγκεκριμένα στοιχεία, που είναι χρήσιμα για την άσκηση των καθηκόντων των μελών τους. Οι παραπάνω οφείλουν να παρέχουν τις πληροφορίες και τα στοιχεία εντός μηνός.

7.         Η δημοτική αρχή οφείλει να παραχωρεί στις δημοτικές παρατάξεις κατάλληλα εξοπλισμένο χώρο για τη λειτουργία τους και γραμματειακή υποστήριξη. 

Άρθρο 14

Κατεπείγοντα θέματα

Κατεπείγον χαρακτηρίζεται ένα θέμα όταν από την αναβολή της συζήτησής του κινδυνεύουν άμεσα και σοβαρά τα δημοτικά συμφέροντα ή η ζωή και η περιουσία των δημοτών. Ο χαρακτηρισμός του θέματος ως κατεπείγοντος εκδηλώνεται με τη λήψη αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου.

 Στις περιπτώσεις αυτές η πρόσκληση μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση, το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον του θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από  σχετική πρόταση - εισήγηση του Προέδρου ή του Δημάρχου ή του επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα, που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο χρόνος που διατίθεται για τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα ουδέποτε υπερβαίνει τη μία ώρα.

Θέματα που προτάθηκαν και χαρακτηρίσθηκαν ως κατεπείγοντα, αλλά δε συζητήθηκαν, εγγράφονται αυτοδίκαια στην ημερήσια διάταξη της αμέσως επόμενης συνεδρίασης.  

Άρθρο 15

Δημοσιότητα - Αναφορές και Προτάσεις

Πληροφόρηση Δημοτών και Κατοίκων

1.         Κάθε δημότης ή κάτοικος του Δήμου  μπορεί, μετά από αίτησή του προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να λαμβάνει κυρωμένα αντίγραφα των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου από τη δημοσίευσή τους και μετά και των πρακτικών μετά την επικύρωσή τους από το Συμβούλιο.. Σε περίπτωση που είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων, τίθενται τα παραπάνω στοιχεία σε πλήρη γνώση των αιτούντων για ενημέρωσή τους.

2.         Το Δημοτικό Συμβούλιο συζητά υποχρεωτικά προτάσεις που κατατίθενται σ' αυτό από τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) άτομα για την επίλυση ζητημάτων αρμοδιότητας του δημοτικού συμβουλίου. Ο Δήμαρχος ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τη σχετική απόφαση που ελήφθη.

3.        Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφαίνεται επί αναφορών, ερωτήσεων και αιτήσεων,  αρμοδιότητάς του, που υποβάλλονται σε αυτό  από  δημότες και κατοίκους ατομικά ή συλλογικά εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή τους.

4.        Το Δημοτικό Συμβούλιο εξασφαλίζει στους δημότες πλήρη πληροφόρηση για τα κάθε είδους προβλήματα της περιφέρειάς του, καθώς και για τη δραστηριότητα του,  αναφορικά με την αντιμετώπιση και λύση των προβλημάτων αυτών.

Άρθρο 16

Τοπικά Συμβούλια Νέων

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για την συγκρότηση και σύγκληση του Τοπικού        Συμβουλίου Νέων, το οποίο αποσκοπεί στη ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους (άρθρο 1 παρ.1 Ν.3463/2006).

 

Σκοπός του συμβουλίου νέων είναι ο εντοπισμός , η ανάδειξη και η παρακολούθηση των αναγκών και των προβλημάτων της νεολαίας σε τοπικό επίπεδο, η ανάληψη, σε συνεργασία με τον δήμο, πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων για την πλήρη και ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων  με σκοπό την ενεργό και αποτελεσματική συμμετοχή των νέων στην τοπική κοινωνία και η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με αντίστοιχα Τοπικά Συμβούλια Νέων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού, δημιουργείται και τηρείται, με ευθύνη του Δημοτικού Συμβουλίου, μητρώο νέων, στο οποίο εγγράφονται, μετά από αίτησή τους, νέοι ηλικίας από 15 έως 28 ετών, που είναι εγγεγραμμένοι στο δημοτολόγιο του δήμου. Οι εγγεγραμμένοι  στο μητρώο νέων διαγράφονται αυτοδικαίως μετά τη συμπλήρωση του 28ου έτους της ηλικίας τους, εκτός εάν έχουν εκλεγεί στο Συμβούλιο του άρθρου 5 του παρόντος, οπότε διατηρούν την ιδιότητά τους μέχρι τη λήξη της θητείας τους.

 

Το Συμβούλιο των  Συμβουλίων Νέων είναι ...μελές

 

Το Συμβούλιο έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών και πολιτικών που χαράσσει η Συνέλευση.

 

Το Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του.

 

Στην πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία ο πρόεδρος, ο αναπληρωτής πρόεδρος, ο γραμματέας και ο ταμίας. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει με την ανάδειξη των μελών του νέου Συμβουλίου.

 

Οι ιδιότητες δημάρχου, προέδρου συμβουλίου δημοτικής / τοπικής κοινότητας, εκπροσώπου τοπικής κοινότητας, περιφερειάρχη, προέδρου ή μέλους δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου ή συμβουλίου δημοτικής / τοπικής κοινότητας είναι ασυμβίβαστες με την ιδιότητα μέλους του Συμβουλίου του παρόντος άρθρου.

 

Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά με ευθύνη του προέδρου και του γραμματέα του. Αντίγραφο των πρακτικών κάθε συνεδριάσεως του Συμβουλίου κοινοποιείται με ευθύνη των ανωτέρω στο οικείο Δημοτικό Συμβούλιο.

 

Το Συμβούλιο μπορεί να συνιστά επιτροπές για την επεξεργασία ζητημάτων που αφορούν τους νέους της περιοχής του.

 

Άρθρο 17

Τοπικά Συμβούλια Παραβατικότητας

( άρθρο 84 Ν.3463/2006)

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο συγκροτεί με απόφασή του σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 16 του ν. 2713/1999 Τοπικό Συμβούλιο Παραβατικότητας.

 

Το Συμβούλιο αποτελείται από .... (...) μέλη, τα οποία  είναι επιστήμονες και λειτουργοί που διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία στον τομέα της παραβατικότητας, όπως δικαστικοί λειτουργοί, εγκληματολόγοι, κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και αστυνομικοί.

 

Το Τοπικό Συμβούλιο Παραβατικότητας είναι συμβουλευτικό και  γνωμοδοτικό όργανο για την ανάπτυξη μιας εναλλακτικής και αποκεντρωμένης αντιπαραβατικής πολιτικής, προσαρμοσμένης στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των τοπικών κοινωνιών.

 

Έργο του είναι η καταγραφή και η μελέτη της παραβατικής συμπεριφοράς σε τοπικό επίπεδο, η κατάρτιση σχετικών προγραμμάτων στην περιφέρεια του δήμου, η διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων και συναφών εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινής γνώμης, καθώς και ο συντονισμός και η εφαρμογή πρωτοβουλιών από τους κοινωνικούς φορείς  της περιοχής κατάλληλων να προλάβουν ή να περιορίσουν ορισμένες μορφές της μικρομεσαίας εγκληματικότητας και της εν γένει παραβατικής συμπεριφοράς, με στόχο την εμπέδωση της ασφάλειας των κατοίκων και δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης.

 

Άρθρο 18

Δημοτικό γραφείο ενημέρωσης για την απασχόληση

(άρθρο 85 Ν.3463/2006)

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο συγκροτεί με απόφασή του το Δημοτικό Γραφείο Ενημέρωσης για την απασχόληση, που αποτελεί γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό όργανο του δήμου και έχει σαν αποστολή του την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν στους ανέργους, με κύριο στόχο την υποστήριξή τους και την ενθάρρυνσή τους για την εξεύρεση απασχόλησης.

 

Το όργανο αυτό αποτελείται από αιρετούς και κατοίκους του δήμου. Για την εκπλήρωση του σκοπού τους, συνεργάζονται και συντονίζουν τη δράση τους με τα κατά τόπους γραφεία του Ο.Α.Ε.Δ., τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και άλλους αρμόδιους φορείς, καθώς και με τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στην περιφέρεια του δήμου.

 

 Άρθρο 19

Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής

1.         Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε χρόνο σε ειδική δημόσια συνεδρίαση κατά την οποία γίνεται απολογισμός των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής σε ό,τι αφορά την Διοίκηση του Δήμου, την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης και την εν γένει οικονομική κατάσταση του Δήμου.

2.         Η ειδική δημόσια συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται μέχρι τέλος Ιουνίου και ανακοινώνεται πριν από δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες με κάθε πρόσφορο τρόπο με ευθύνη του Προέδρου. Σε αυτήν καλούνται οι δημόσιες αρχές, επιμελητήρια, σύλλογοι εργαζομένων, επαγγελματιών και κατοίκων και άλλοι φορείς που δρουν στην πόλη, καθώς και οι κάτοικοι.

3.         Το Δημοτικό Συμβούλιο επιλέγει τον προσφορότερο χώρο για τη διεξαγωγή της ανωτέρω συνεδρίασης.

4.         Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου επιμελείται σε συνεργασία με το Δήμαρχο και τις αρμόδιες υπηρεσίες, για τη σωστή οργάνωση της συνεδρίασης και την εμπεριστατωμένη σύνταξη του απολογισμού των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής στους τομείς που αφορούν την οικονομική κατάσταση, τη Διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης. Με ευθύνη του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου πέντε (5) μέρες πριν από τη συνεδρίαση βρίσκονται στη διάθεση των δημοτικών παρατάξεων το κείμενο του απολογισμού πεπραγμένων με όλα τα στοιχεία που το συνοδεύουν.

5.         Στην ειδική δημόσια συνεδρίαση τη συζήτηση διευθύνει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δήμαρχος εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου ενημερώνει το ακροατήριο για τα πεπραγμένα της δημοτικής αρχής και στη συνέχεια τοποθετούνται όλες οι δημοτικές παρατάξεις δια των εκπροσώπων τους με τη σειρά της εκλογικής τους δύναμης. Επίσης,  μπορούν να πάρουν το λόγο τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τα μέλη των Συμβουλίων των Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων ή οι εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων. Στη συνέχεια δίδεται ο λόγος στους εκπροσώπους των φορέων και σε μεμονωμένους πολίτες, προκειμένου να διατυπώσουν παρατηρήσεις σχετικές με τον απολογισμό.

6.         Σε περίπτωση που παρέλθει το χρονικό διάστημα που προβλέπεται χωρίς να κινηθούν οι διαδικασίες για την πραγματοποίηση της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης απολογισμού, μπορούν οι Δημοτικές Παρατάξεις ή οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να προκαλέσουν τη συνεδρίαση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 67 του ν. 3582/2010. 

Άρθρο 20

Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο υποστηρίζεται διοικητικά από το προβλεπόμενο από τον ΟΕΥ, "Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου", με αρμοδιότητες διεκπεραίωσης όλων των θεμάτων που αφορούν το Δημοτικό Συμβούλιο και το Προεδρείο του.

Στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας αυτής συμπεριλαμβάνονται η σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, η δημοσίευση των αποφάσεων που λαμβάνονται, η τήρηση του αρχείου των αποφάσεων και των λοιπών σχετικών εγγράφων, η διεξαγωγή της αλληλογραφίας και γενικά κάθε σχετική με τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου εργασία.

Η υπηρεσία του Δημοτικού Συμβουλίου είναι αρμόδια για την έγκαιρη προώθηση στο Δημοτικό Συμβούλιο των αναφορών και ερωτήσεων των πολιτών ώστε οι απαντήσεις να δίνονται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών και την ενημέρωση των ενδιαφερομένων επί των αποφάσεων που λαμβάνονται επί αυτών.

Άρθρο 21

Ισχύς - Τροποποίηση Κανονισμού

1.         Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από τη νόμιμη ψήφιση του από το Δημοτικό Συμβούλιο.

2.         Για τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα κανονισμό, τον ν. 3852/2010 και τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας).

3.         Η τροποποίηση του κανονισμού αυτού θα γίνει κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου που θα ληφθεί  με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου. 

    Η απόφαση αυτή πήρε α.α 116 / 2011

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.

Μετά συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ   ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΚΙΑΘΟΣ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011                         

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή