ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 11/2011

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ: 171/2011     

               ΠΕΡΙΛΗΨΗ

                                                               Λήψη απόφασης για καθιέρωση

                                                               υπερωριακής απασχόλησης των

                                                               υπαλλήλων των υπηρεσιών του

                                                               Δήμου Σκιάθου, σύμφωνα με

                                                               την αριθ. 58/2011 εισήγηση

                                                               οικονομικής επιτροπής του

                                                               Δήμου Σκιάθου.  

 

Στη  Σκιάθο , σήμερα 9 του μηνός Μαΐου, του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 3221/5-5-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκιάθου κ. Μπούρτζικα Ιωάννη του Δημητρίου,   η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης».

 

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Πλωμαρίτη Νικολάου του Κυριάκου , διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 18 μέλη  και ονομαστικά οι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1)Αϊβαλιώτης Κωνσταντίνος του Ιωάννη, 2)Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη,

3)Ζυμαρικόπουλος Δημήτριος του Βασιλείου, 4) Κανταράκη -Τσολοβίκου Μοσχαδώ, 5) Κανταράκια -Ροδανάκη Μαριγώ, 6) Καραστατήρας Κυριάκος του Αναστασίου, 7)Κόλλιας Ταξιάρχης-Αιγιαλεύς του Κων/νου, 8) Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη, 9) Μαθηνός Ζαχαρίας του Δημητρίου, 10)Μασσούρος Χρήστος του Τρύφωνα, 11)Μπούρτζικας Ιωάννης του Δημητρίου, 12)Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου, 13) Πασχάλης Πασχάλης του Νικολάου 14)Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου, 15)Πρεβεζάνος Δημήτριος του Νικολάου 16)Τσόλας Κων/νος του Δημητρίου, 17)Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλαρέτου, 18)Χαλκιάς Νικόλαος του Ιωάννη.                       

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου, 2) Καραστατήρας Γεώργιος του Αναστασίου, 3) Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή.  

 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης των προ ημερησίας θεμάτων αποχώρησε από τη συνεδρίαση   ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Κόλλιας Ταξιάρχης -Αιγιαλεύς .  

Μετά ο πρόεδρος εισηγούμενος το τέταρτο (4ο) θέμα (τρίτο  (3ο)  θέμα στο πινάκιο της ημερήσιας διάταξης), έθεσε υπόψη του σώματος την αριθ. 58/2011 απόφαση -εισήγηση οικονομικής επιτροπής με θέμα «ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» της οποίας το ακριβές περιεχόμενο είναι το εξής:  

 

«Στη Σκιάθο, σήμερα, 21 Μαρτίου 2011 και ώρα 09:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σκιάθου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Σκιάθου,  ύστερα από την 1914/17-03-2011 πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά  (7) μέλη:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

•1.                  ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ - ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ  ΜΟΣΧΑΔΩ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Πρόεδρος                      

             Οικονομικής Επιτροπής

•2.                  ΡΟΔΑΝΑΚΗ - ΚΑΝΤΑΡΑΚΙΑ  ΜΑΡΙΓΩ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δημοτικός Σύμβουλος,

            Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

•3.                  ΔΙΟΛΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Δημοτικός Σύμβουλος τακτικό   μέλος

•4.                  ΤΣΟΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δημοτικός Σύμβουλος τακτικό μέλος

•5.                  AΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Δημοτικός Σύμβουλος αναπληρωματικό    

             μέλος που κλήθηκε νόμιμα σύμφωνα με την υπ' 1914/17-03-2011 πρόσκληση της  

            Προέδρου και παρέστη στη συνεδρίαση λόγω απουσίας του τακτικού μέλους κ.   

            ΠΑΣΧΑΛΗ ΠΑΣΧΑΛΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 6.  ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ Δημοτικός Σύμβουλος αναπληρωματικό Μέλος που εάν και κλήθηκε νόμιμα σύμφωνα με την υπ' 1914/17-03-2011 πρόσκληση της Προέδρου και παρέστη στα προηγούμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης λόγω απουσίας του τακτικού μέλους κ. ΜΑΣΟΥΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ, από το όγδοο θέμα αποχώρησε λόγω εμφάνισης του τακτικού μέλους ΜΑΣΟΥΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ ο οποίος παρέμεινε μέχρι το τέλος της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

7.ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ Δημοτικός Σύμβουλος τακτικό μέλος

 

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής  και εισηγούμενος το όγδοο (8ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της, την από 17/03/2011 εισήγηση της  υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή  για λήψη απόφασης που αφορά την  καθιέρωση ωραρίου εργασίας στις Υπηρεσίες του Δήμου» η οποία αναφέρει:

« Με  βάση τις διατάξεις του Ν. 3833/2010  με τις οποίες  αντικαθίσταται το 4ο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 16  του  ν. 3205/2003  και από 01-03-2010 το ανώτατο όριο των ωρών απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 40 ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο από 60 που ίσχυε μέχρι 28-2- 2010  και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι  υπάρχει επιτακτική ανάγκη λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου πέρα από το κανονικό ωράριο και κατά τις Κυριακές & εξαιρέσιμες ημέρες και  τις νυχτερινές ώρες για την αντιμετώπιση των πάσης φύσεως απρόβλεπτων, εξαιρετικών, εποχιακών και εν γένει έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου μας, λόγω της φύσεώς του (τουριστικός και δασικός , είναι απαραίτητο να καθιερωθεί η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού.

Σύμφωνα με τις διατάξεις  του  Ν.3731/23-12-2008 (ΦΕΚ  263/23-12-2008  τεύχος Α)  με τις οποίες  το 7ο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Τα ανωτέρω ισχύουν με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του άρθρου 12 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107Α) και της παρ. 7 του άρθρου 25 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α),  προκειμένου περί υπαλλήλων ΟΤΑ Α και Β βαθμού, αντιστοίχως με εξαίρεση το προσωπικό των ΟΤΑ Α΄ βαθμού που ανήκει σε υπηρεσίες καθαριότητας, οι οποίες λειτουργούν      σύμφωνα με το νόμο σε 24ωρη βάση και το οποίο  δεν εμπίπτει  στον περιορισμό των 16 ωρών κατά μήνα, που προβλέπεται από το έκτο εδάφιο της παρούσας. Για το ανωτέρω  προσωπικό των υπηρεσιών καθαριότητας το σχετικό όριο για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και κατά τις νυκτερινές ώρες δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30 ώρες κατά μήνα.».

Λόγω της αυξημένης κίνησης που παρουσιάζει το νησί κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, υπάρχει μεγάλη ανάγκη ο Δήμος να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.

Μετά τα παραπάνω πρέπει να καθιερωθεί υπερωριακή απασχόληση για το χρονικό διάστημα (1/1/2011-  31/12/2011) του οικονομικού έτους 2011 για το προσωπικό του Δήμου.

  Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2011.

   Οι υπηρεσίες για τις οποίες εισηγούμαστε την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης είναι οι εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας όλες τις εργάσιμες ημέρες του μήνα, καθώς και Κυριακές και εξαιρέσιμες, σε εικοσιτετράωρη βάση.

Η υπερωριακή εργασία προκύπτει για τις ανάγκες καθ/τας κτιρίων ,  οδών και πλατειών , αποκομιδή απορριμμάτων , συντήρηση και επισκευή απορριμματοφόρων αυτ/των, πλυσίματος οδών και πλατειών και καθ/τας με μηχανικά σάρωθρα , συντήρηση δημοτικού φωτισμού ,λόγω της λειτουργίας έως αργά των καταστημάτων του εμπορικού και τουριστικού τομέα  για αντιμετώπιση του αυξημένου τουριστικού μετώπου και εκτάκτων φυσικών γεγονότων.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

   Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας όλες τις εργάσιμες ημέρες του μήνα, καθώς και Κυριακές και εξαιρέσιμες, σε εικοσιτετράωρη βάση.

Η χορήγηση των υπερωριών επιβάλλεται για τις ανάγκες της συντήρησης του οδικού δικτύου της πόλης και αποκατάστασης τμημάτων αυτού λόγω τουριστικού μετώπου και αντιμετώπισης εκτάκτων φυσικών γεγονότων.

Θα απασχοληθούν οι εξής ειδικότητες:

Τρεις (3) Υπάλληλοι Τεχνίτες Οικοδόμοι (ΔΕ 30)  

Τρεις (3) Υπάλληλοι Χειριστές Μηχανημάτων Έργων (ΔΕ28)    

Ένας (1) Υπάλληλος Τεχνίτης Ξυλουργός (ΔΕ 30)          

Ένας (1) Υπάλληλος  ( Τοπ. Αγρονόμος ΠΕ 6)          

Ένας (1) Υπάλληλος ( Πολ. Μηχανικό ΠΕ 3 )           

Ένας (1) Υπάλληλος ( Τεχν. Μηχ/λογος ΤΕ4 )

Δύο (2) Υπάλληλοι (Αρχ/νων Μηχ. ΠΕ4 )

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                          

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας όλες τις εργάσιμες ημέρες του μήνα, καθώς και Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες-αργίες, μέχρι την 22η ώρα.

Η υπερωριακή εργασία προκύπτει για τις ανάγκες καθ/τας

και συντήρησης των κήπων , πλατειών , πάρκων και τον καλλωπισμό της πόλης.

Θα απασχοληθούν οι εξής ειδικότητες:

Ένας (1) Υπάλληλος Δενδροκόμος Κηπουρός (ΔΕ 35)

Ένας (1) Υπάλληλος Δασολόγος (ΠΕ14)

Ένας (1) Υπάλληλος Δασοφύλακας (ΔΕ12)

Ένας (1) Υπάλληλος Γεωπόνος (ΠΕ9)

 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας όλες τις εργάσιμες ημέρες του μήνα, καθώς και Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες-αργίες, μέχρι την 22η ώρα.

Η χορήγηση των υπερωριών επιβάλλεται για τις ανάγκες ελέγχου τήρησης των διατάξεων που αφορούν το υπαίθριο εμπόριο και διαφήμις,την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους και τέλος τηε εφερμογής της τουριστικής νομοθεσίας στις τουριστικές επιχειρήσεις.

Θα απασχοληθούν οι εξής ειδικότητες:

Πέντε (5)Δημοτικοί Αστυνόμοι ΔΕ23

Δύο (2)Δημοτικοί Αστυνόμοι ΠΕ23

Δύο (2)Δημοτικοί Αστυνόμοι ΤΕ23

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ  & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας όλες τις εργάσιμες ημέρες του μήνα, καθώς και Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες-αργίες, μέχρι την 22η ώρα, για δώδεκα ( 12 ) διοικητικούς υπαλλήλους.

Για εισήγηση διαφόρων θεμάτων στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, τήρηση πρακτικών  Δημοτικού Συμβουλίου και τήρηση Ληξιαρχείου.

Η υπερωριακή απασχόληση προκύπτει επίσης από την ανάγκη της διεκπεραίωσης έκτακτων αναγκών ή επειγουσών υποθέσεων, όπως προσλήψεις μόνιμου ή εποχικού προσωπικού για το γραφείο προσωπικού, ανάγκες του γραφείου εσόδων και του υπεύθυνου γραφείου για την χορήγηση αδειών λειτουργίας καταστημάτων λόγω της αυξημένης κίνησης εποχιακών επιχειρήσεων, στις οποίες πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες οικονομικές ρυθμίσεις. Οι ανάγκες αυτές προκύπτουν συνήθως λόγω της αυξημένης κίνησης που παρουσιάζει το νησί κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας όλες τις εργάσιμες ημέρες του μήνα, καθώς και Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες-αργίες, μέχρι την 22η ώρα.

για τις ανάγκες του νεκροταφείου.

Θα απασχοληθούν οι εξής ειδικότητες:

Ένας (1) Υπάλληλος Εργάτης-Φύλακας Νεκροταφείου (ΥΕ16)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                          

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας όλες τις εργάσιμες ημέρες του μήνα, μέχρι την 22η ώρα.

Η υπερωριακή εργασία προκύπτει για τις ανάγκες της κοινωνικής υπηρεσίας για να καλύψει τα προβλήματα των κοινωνικά ευπαθών δημοτών μας.

Θα απασχοληθούν οι εξής ειδικότητες:

Ένας (1) Υπάλληλος Κοινωνικός Λειτουργός (ΤΕ2)

 

      Οι δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης του πιο πάνω προσωπικού θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2011,με το ποσό των 163.501,00 Ευρώ.Οι ανωτέρω δαπάνες έχουν προβλεφθεί στους εξής κωδικούς:

Κ.Α. (10.6012), Κ.Α.  (15.6012), Κ.Α. (20.6012), Κ.Α. (30.6012),Κ.Α. (35.6012), Κ.Α. (45.6012), Κ.Α. (50.6012).

    Μετά τα παραπάνω παρακαλούμε να εισηγηθείτε θετικά και να παραπέμψετε το θέμα της υπερωριακής απασχόλησης του Προσωπικού για έγκρισή του στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, με σκοπό η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να εγκριθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και να σταλεί προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε η κ. Φιλαρέτου Αναστασία η οποία είπε ότι θέτει σαν όρο όταν δίνονται οι υπερωρίες να καταγράφονται οι ώρες και οι μέρες που απασχολούνται υπερωριακά οι υπάλληλοι και εξέφρασε επιφύλαξη για τις υπηρεσίες που έχουν συμπεριληφθεί στην εισήγηση για την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης και για την οποία έχουν κληθεί για να ψηφίσουν.

 

Ακολούθησε η τοποθέτηση της κ. Ροδανάκη - Κανταράκια Μαριγώς η οποία είπε ότι δεν ψηφίζει, διότι θεωρεί υπέρογκο στο συνολικό κόστος των υπερωριών που αναγράφεται στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2011 και ότι πρέπει να γίνει μείωση κατά 50% της προαναφερόμενης δαπάνης και μ' αυτόν τον τρόπου θα μειωθεί και το γενικό σύνολο των εξόδων.

Το λόγο πήρε ο κ. Διολέττας Δημήτριος και είπε ότι πάντα γίνεται καταγραφή των ωρών και των ημερών που απασχολούνται υπερωριακά οι υπάλληλοι του Δήμου Σκιάθου.

 

Η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά

Η Επιτροπή μετά την εισήγηση της Προέδρου, λαμβάνοντας υπόψη και τις ανωτέρω διατάξεις των Νόμων και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 και 49 του Ν.3584/2007, εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την καθιέρωση ωραρίου εργασίας  των Υπηρεσιών του Δήμου, λόγω της φύσεως του έργου τους, και συγκεκριμένα

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας όλες τις εργάσιμες ημέρες του μήνα, καθώς και Κυριακές και εξαιρέσιμες, σε εικοσιτετράωρη βάση.

Η υπερωριακή εργασία προκύπτει για τις ανάγκες καθ/τας κτιρίων,  οδών και πλατειών , αποκομιδή απορριμμάτων , συντήρηση και επισκευή απορριμματοφόρων αυτ/των, πλυσίματος οδών και πλατειών και καθ/τας με μηχανικά σάρωθρα , συντήρηση δημοτικού φωτισμού ,λόγω της λειτουργίας έως αργά των καταστημάτων του εμπορικού και τουριστικού τομέα  για αντιμετώπιση του αυξημένου τουριστικού μετώπου και εκτάκτων φυσικών γεγονότων.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

   Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας όλες τις εργάσιμες ημέρες του μήνα, καθώς και Κυριακές και εξαιρέσιμες, σε εικοσιτετράωρη βάση.

Η χορήγηση των υπερωριών επιβάλλεται για τις ανάγκες της συντήρησης του οδικού δικτύου της πόλης και αποκατάστασης τμημάτων αυτού λόγω τουριστικού μετώπου και αντιμετώπισης εκτάκτων φυσικών γεγονότων.

Θα απασχοληθούν οι εξής ειδικότητες:

Τρεις (3) Υπάλληλοι Τεχνίτες Οικοδόμοι (ΔΕ 30)  

Τρεις (3) Υπάλληλοι Χειριστές Μηχανημάτων Έργων (ΔΕ28)    

Ένας (1) Υπάλληλος Τεχνίτης Ξυλουργός (ΔΕ 30)          

Ένας (1) Υπάλληλος  ( Τοπ. Αγρονόμος ΠΕ 6)           

Ένας (1) Υπάλληλος ( Πολ. Μηχανικό ΠΕ 3 )           

Ένας (1) Υπάλληλος ( Τεχν. Μηχ/λογος ΤΕ4 )

Δύο (2) Υπάλληλοι (Αρχ/νων Μηχ. ΠΕ4 )

     

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας όλες τις εργάσιμες ημέρες του μήνα, καθώς και Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες-αργίες, μέχρι την 22η ώρα.

Η υπερωριακή εργασία προκύπτει για τις ανάγκες καθ/τας

και συντήρησης των κήπων , πλατειών , πάρκων και τον καλλωπισμό της πόλης.

Θα απασχοληθούν οι εξής ειδικότητες:

Ένας (1) Υπάλληλος Δενδροκόμος Κηπουρός (ΔΕ 35)

Ένας (1) Υπάλληλος Δασολόγος (ΠΕ14)

Ένας (1) Υπάλληλος Δασοφύλακας (ΔΕ12)

Ένας (1) Υπάλληλος Γεωπόνος (ΠΕ9)

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας όλες τις εργάσιμες ημέρες του μήνα, καθώς και Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες-αργίες, μέχρι την 22η ώρα.

Η χορήγηση των υπερωριών επιβάλλεται για τις ανάγκες ελέγχου τήρησης των διατάξεων που αφορούν το υπαίθριο εμπόριο και διαφήμισης, την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους και τέλος της εφαρμογής της τουριστικής νομοθεσίας στις τουριστικές επιχειρήσεις.

Θα απασχοληθούν οι εξής ειδικότητες:

Πέντε (5)Δημοτικοί Αστυνόμοι ΔΕ23

Δύο (2)Δημοτικοί Αστυνόμοι ΠΕ23

Δύο (2)Δημοτικοί Αστυνόμοι ΤΕ23

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ  & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας όλες τις εργάσιμες ημέρες του μήνα, καθώς και Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες-αργίες, μέχρι την 22η ώρα, για είκοσι δυο ( 22 ) διοικητικούς υπαλλήλους.

Για εισήγηση διαφόρων θεμάτων στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, τήρηση πρακτικών  Δημοτικού Συμβουλίου και τήρηση Ληξιαρχείου.

Η υπερωριακή απασχόληση προκύπτει επίσης από την ανάγκη της διεκπεραίωσης έκτακτων αναγκών ή επειγουσών υποθέσεων, όπως προσλήψεις μόνιμου ή εποχικού προσωπικού για το γραφείο προσωπικού, ανάγκες του γραφείου εσόδων και του υπεύθυνου γραφείου για την χορήγηση αδειών λειτουργίας καταστημάτων λόγω της αυξημένης κίνησης εποχιακών επιχειρήσεων, στις οποίες πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες οικονομικές ρυθμίσεις. Οι ανάγκες αυτές προκύπτουν συνήθως λόγω της αυξημένης κίνησης που παρουσιάζει το νησί κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας όλες τις εργάσιμες ημέρες του μήνα, καθώς και Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες-αργίες, μέχρι την 22η ώρα.

για τις ανάγκες του νεκροταφείου.

Θα απασχοληθούν οι εξής ειδικότητες:

Ένας (1) Υπάλληλος Εργάτης-Φύλακας Νεκροταφείου (ΥΕ16)

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας όλες τις εργάσιμες ημέρες του μήνα, μέχρι την 22η ώρα.

Η υπερωριακή εργασία προκύπτει για τις ανάγκες της κοινωνικής υπηρεσίας για να καλύψει τα προβλήματα των κοινωνικά ευπαθών δημοτών μας.

Θα απασχοληθούν οι εξής ειδικότητες:

Ένας (1) Υπάλληλος Κοινωνικός Λειτουργός (ΤΕ2)

      Οι δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης του πιο πάνω προσωπικού θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2011,με το ποσό των 163.501,00 Ευρώ.Οι ανωτέρω δαπάνες έχουν προβλεφθεί στους εξής κωδικούς:

Κ.Α. (10.6012), Κ.Α.  (15.6012), Κ.Α. (20.6012), Κ.Α. (30.6012),Κ.Α. (35.6012), Κ.Α. (45.6012), Κ.Α. (50.6012).

Στην απόφαση αυτή μειοψήφησε η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ροδανάκη- Κανταράκια Μαριγώ

Η απόφαση αυτή πήρε α.α 58 / 2011

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.

Μετά συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ   ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΚΙΑΘΟΣ  22 ΜΑΡΤΙΟΥ  2011                        

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 Και έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο και πρόεδρο της οικονομικής επιτροπής κα Κανταράκη -Τσολοβίκου Μοσχαδώ η οποία εισηγούμενη το θέμα είπε:

«Σύμφωνα με το νόμο 3584/2007, καθιερώνονται υπερωρίες, οι οποίες πιθανόν να χρειαστεί να κάνουνε οι υπάλληλοι, το προσωπικό του Δήμου.

Αυτό δε σημαίνει ότι ο Δήμος δεσμεύεται υποχρεωτικά να κάνουνε οι υπάλληλοι υπερωρίες, αλλά αν χρειαστεί και παραστεί ανάγκη, αν δεν έχει παρθεί αυτή η απόφαση, η οποία γίνεται και ΦΕΚ, δε θα μπορούν να δουλέψουνε.»

 

Ο Δήμαρχος συμπληρώνοντας την εισήγηση είπε :

«Δεν είναι πόσες ώρες θα πάρει κάθε τμήμα και πόσες θα δοθούν στο τέλος, ήδη γνωρίζετε έχουν περικοπεί μετά από εισήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά η κατανομή στα διάφορα τμήματα των ωρών που είναι από το Δήμο. Δεν είναι ότι θα πάρουν ώρες ή δε θα πάρουνε, είναι η κατανομή που γίνεται. Είναι τυπικό βάσει του άρθρου»

  Ακολούθησαν τοποθετήσεις δημοτικών συμβούλων και  διαλογική συζήτηση όπως φαίνονται  καταγεγραμμένα στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά κατά την οποία η Δημοτική Σύμβουλος  κα Φιλαρέτου Αναστασία στην τοποθέτησή της  είπε:

« Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να πω γιατί άργησε τόσο να έρθει. Είχε περάσει από την Οικονομική Επιτροπή 21 Μαρτίου. Κανονικά θα έπρεπε να έρθει αμέσως.

Αλλά δε στέκομαι σ' αυτό, θέλω να τονίσω αυτό που είπα και όταν το θέμα εξετάστηκε από την Οικονομική Επιτροπή.

Δεν κατανοώ για ποιο λόγο μπήκαν ορισμένα τμήματα, ορισμένες Υπηρεσίες στις υπερωρίες, αλλά αυτό που θέλω και το οποίο θα ελέγξω προσωπικά, είναι να κρατείται ημερολόγιο υπερωριών.

Δηλαδή, ημερομηνία συγκεκριμένη, όχι αόριστα, αυτό το μήνα είχαμε δέκα ώρες υπερωρίες. Ημερομηνία συγκεκριμένη, τον υπάλληλο και το αντικείμενο στο οποίο απασχολήθηκε και θα επιμείνω σ' αυτό.

Κατά τ' άλλα, όπως έκανα και στην Οικονομική Επιτροπή, θα το ψηφίσω. Αλλά με αυτόν τον όρο και την επιφύλαξη των συγκεκριμένων τμημάτων» .

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Πατσάς Ιωάννης είπε:

« Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση στην πρωτολογία μου και να πω, να μου αναφερθεί ένας υπάλληλος ο οποίος έκανε υπερωρίες, πληρώθηκε υπερωρίες και τι έκανε και δεν είναι πλασματικές. Ονομαστικά ένας υπάλληλος. Αν θέλετε, μπορείτε να μου το πείτε και of the record να το κοιτάξω.

            Όποιον υπάλληλο έχω ρωτήσει στο Δήμο, μου έχει πει «παίρνω υπερωρίες, αλλά δεν έχω κάνει ποτέ». 

Ως εκ τούτου, εγώ σας ρωτάω να μου αναφέρετε εσείς έναν υπάλληλο θετικά που έχει κάνει υπερωρίες, υπήρξαν υπερωρίες, τις έχει πληρωθεί και δεν είναι πλασματικές και θα το ψηφίσω.» 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Πρεβεζάνος Δημήτριος είπε:

« Το εν λόγω θέμα, το οποίο έχει σχέση με την κατανομή των εργαζομένων ως προς τις υπερωρίες, εμείς δεν τις ψηφίζουμε, διότι πιστεύουμε ότι δε γίνεται σωστή διαχείριση του προσωπικού.»

 

 Μετά τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων των υπηρεσιών του Δήμου.   

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε  υπόψη του:

  • 1) Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του Ν. 3584/2007 όπως ισχύουν
  • 2) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των Ν. 3731/2008 και 3833/2010 και ισχύουν σήμερα
  • 3) Την αριθ. 58/2011 απόφαση εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου

 

Και όλα όσα αναφέρθηκαν  ανωτέρω:

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

Την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων των υπηρεσιών του Δήμου Σκιάθου ως εξής:  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας όλες τις εργάσιμες ημέρες του μήνα, καθώς και Κυριακές και εξαιρέσιμες, σε εικοσιτετράωρη βάση.

Η υπερωριακή εργασία προκύπτει για τις ανάγκες καθ/τας κτιρίων,  οδών και πλατειών , αποκομιδή απορριμμάτων , συντήρηση και επισκευή απορριμματοφόρων αυτ/των, πλυσίματος οδών και πλατειών και καθ/τας με μηχανικά σάρωθρα , συντήρηση δημοτικού φωτισμού ,λόγω της λειτουργίας έως αργά των καταστημάτων του εμπορικού και τουριστικού τομέα  για αντιμετώπιση του αυξημένου τουριστικού μετώπου και εκτάκτων φυσικών γεγονότων.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας όλες τις εργάσιμες ημέρες του μήνα, καθώς και Κυριακές και εξαιρέσιμες, σε εικοσιτετράωρη βάση.

Η χορήγηση των υπερωριών επιβάλλεται για τις ανάγκες της συντήρησης του οδικού δικτύου της πόλης και αποκατάστασης τμημάτων αυτού λόγω τουριστικού μετώπου και αντιμετώπισης εκτάκτων φυσικών γεγονότων.

Θα απασχοληθούν οι εξής ειδικότητες:

Τρεις (3) Υπάλληλοι Τεχνίτες Οικοδόμοι (ΔΕ 30)  

Τρεις (3) Υπάλληλοι Χειριστές Μηχανημάτων Έργων (ΔΕ28)    

Ένας (1) Υπάλληλος Τεχνίτης Ξυλουργός (ΔΕ 30)          

Ένας (1) Υπάλληλος  ( Τοπ. Αγρονόμος ΠΕ 6)          

Ένας (1) Υπάλληλος ( Πολ. Μηχανικό ΠΕ 3 )           

Ένας (1) Υπάλληλος ( Τεχν. Μηχ/λογος ΤΕ4 )

Δύο (2) Υπάλληλοι (Αρχ/νων Μηχ. ΠΕ4 )

        

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                          

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας όλες τις εργάσιμες ημέρες του μήνα, καθώς και Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες-αργίες, μέχρι την 22η ώρα.

Η υπερωριακή εργασία προκύπτει για τις ανάγκες καθ/τας

και συντήρησης των κήπων , πλατειών , πάρκων και τον καλλωπισμό της πόλης.

Θα απασχοληθούν οι εξής ειδικότητες:

Ένας (1) Υπάλληλος Δενδροκόμος Κηπουρός (ΔΕ 35)

Ένας (1) Υπάλληλος Δασολόγος (ΠΕ14)

Ένας (1) Υπάλληλος Δασοφύλακας (ΔΕ12)

Ένας (1) Υπάλληλος Γεωπόνος (ΠΕ9)

 

  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας όλες τις εργάσιμες ημέρες του μήνα, καθώς και Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες-αργίες, μέχρι την 22η ώρα.

Η χορήγηση των υπερωριών επιβάλλεται για τις ανάγκες ελέγχου τήρησης των διατάξεων που αφορούν το υπαίθριο εμπόριο και διαφήμισης, την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους και τέλος της εφαρμογής της τουριστικής νομοθεσίας στις τουριστικές επιχειρήσεις.

Θα απασχοληθούν οι εξής ειδικότητες:

Πέντε (5)Δημοτικοί Αστυνόμοι ΔΕ23

Δύο (2)Δημοτικοί Αστυνόμοι ΠΕ23

Δύο (2)Δημοτικοί Αστυνόμοι ΤΕ23

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ  & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας όλες τις εργάσιμες ημέρες του μήνα, καθώς και Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες-αργίες, μέχρι την 22η ώρα, για είκοσι δυο ( 22 ) διοικητικούς υπαλλήλους.

Για εισήγηση διαφόρων θεμάτων στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, τήρηση πρακτικών  Δημοτικού Συμβουλίου και τήρηση Ληξιαρχείου.

Η υπερωριακή απασχόληση προκύπτει επίσης από την ανάγκη της διεκπεραίωσης έκτακτων αναγκών ή επειγουσών υποθέσεων, όπως προσλήψεις μόνιμου ή εποχικού προσωπικού για το γραφείο προσωπικού, ανάγκες του γραφείου εσόδων και του υπεύθυνου γραφείου για την χορήγηση αδειών λειτουργίας καταστημάτων λόγω της αυξημένης κίνησης εποχιακών επιχειρήσεων, στις οποίες πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες οικονομικές ρυθμίσεις. Οι ανάγκες αυτές προκύπτουν συνήθως λόγω της αυξημένης κίνησης που παρουσιάζει το νησί κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας όλες τις εργάσιμες ημέρες του μήνα, καθώς και Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες-αργίες, μέχρι την 22η ώρα.

για τις ανάγκες του νεκροταφείου.

Θα απασχοληθούν οι εξής ειδικότητες:

Ένας (1) Υπάλληλος Εργάτης-Φύλακας Νεκροταφείου (ΥΕ16)

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                          

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας όλες τις εργάσιμες ημέρες του μήνα, μέχρι την 22η ώρα.

Η υπερωριακή εργασία προκύπτει για τις ανάγκες της κοινωνικής υπηρεσίας για να καλύψει τα προβλήματα των κοινωνικά ευπαθών δημοτών μας.

Θα απασχοληθούν οι εξής ειδικότητες:

Ένας (1) Υπάλληλος Κοινωνικός Λειτουργός (ΤΕ2)

 

      Οι δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης του πιο πάνω προσωπικού θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2011,με το ποσό των 163.501,00 Ευρώ. Οι ανωτέρω δαπάνες έχουν προβλεφθεί στους εξής κωδικούς:

Κ.Α. (10.6012), Κ.Α.  (15.6012), Κ.Α. (20.6012), Κ.Α. (30.6012),Κ.Α. (35.6012), Κ.Α. (45.6012), Κ.Α. (50.6012).

Η  παρούσα απόφαση πάρθηκε κατά πλειοψηφία με δεκατρείς (13)  θετικούς ψήφους, επί συνόλου παρόντων δεκαεπτά (17)  μελών δημοτικού συμβουλίου. 

Στην απόφαση μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κος Ζυμαρικόπουλος  Δημήτριος, κος Πατσάς Ιωάννης, ο κος Πρεβεζάνος Δημήτριος και ο κος Κοφινάς Φώτιος.   

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Φιλαρέτου Αναστασία ψήφισε θετικά, με την προϋπόθεση να τηρείται ημερολόγιο υπερωριών .

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 171/2011. 

    Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση. 

    Μετά  συντάχτηκε  το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΚΙΑΘΟΣ 10 Μαΐου  2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή