ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ


Της αριθ. 13/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου με θέμα:

΄Εγκριση της υπ’αριθμ. 116/2019 της ΔΕΥΑΣ σχετικά με την ψήφιση κανονισμού λειτουργίας σταθμού υποδοχής βοθρολυμάτων καθαρισμού Ξανέμου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου κατά την 20η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2020 συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα:

Eγκρίνει τον «Κανονισμό Λειτουργίας Σταθμού Υποδοχής Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Ξανέμου», σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 116/2019 απόφαση του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Σ, όπως παρακάτω :

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΑΝΕΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1ο - ΣΚΟΠΟΣ

Ο Σταθμός Υποδοχής Βοθρολυμάτων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Ξανέμου (ΕΕΛΞ) που λειτουργεί η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σκιάθου (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) αποτελεί το μοναδικό αδειοδοτημένο σημείο στη Σκιάθο για την απόρριψη βοθρολυμάτων. Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη βοθρολυμάτων οπουδήποτε αλλού είτε σε σημείο εντός της ΕΕΛΞ είτε εκτός αυτής. Τυχόν διαπίστωση τέτοιας παράνομης ενέργειας επισύρει ποινές διοικητικές και ποινικές.

Σκοπός του παρόντος Κανονισμού είναι να περιγράψει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνεται η διαδικασία της μεταφοράς και εκκένωσης βοθρολυμάτων αστικής προέλευσης από τα βυτία μεταφοράς τους εντός της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Ξανέμου (ΕΕΛΞ) για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Ο παρών Κανονισμός αφορά τους ιδιοκτήτες βυτιοφόρων μεταφοράς αστικών λυμάτων (βοθρολυμάτων) οι οποίοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν τον Σταθμό Υποδοχής Βοθρολυμάτων στις εγκαταστάσεις της ΕΕΛΞ, καθώς και τους προσερχόμενους στην ΕΕΛΞ οδηγούς βυτιοφόρων οχημάτων, οι οποίοι οφείλουν να τον τηρούν και να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των αρμοδίων υπαλλήλων της ΕΕΛΞ.

ΑΡΘΡΟ 2ο - ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΥΤΙΩΝ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ

Τα βυτία προσέρχονται στην ΕΕΛΞ μόνο κατά τις εκάστοτε καθοριζόμενες ημέρες και ώρες λειτουργίας της εγκατάστασης υποδοχής και προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων και ειδικότερα σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. μπορεί να τροποποιήσει το ωράριο προσέλευσης ή ακόμα να διακόψει την προσέλευση των βυτίων, εάν συντρέχει λόγος σε ότι αφορά τη λειτουργία της εγκατάστασης.

 1. 1.
 2. 2.
  1. 2.1ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

Η σειρά των ενεργειών για τη διαδικασία της παραλαβής των βοθρολυμάτων και εκκένωσης των βυτίων θα γίνεται σύμφωνα με το σύστημα υποδοχής που υπάρχει στην ΕΕΛΞ, καθώς και με τις υποδείξεις του αρμοδίου υπαλλήλου της εγκατάστασης.

 1. Ορίζεται υπεύθυνος διοικητικός υπάλληλος, ο οποίος σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού συντονίζει και ρυθμίζει την ημερήσια απόρριψη στη δεξαμενή βοθρολυμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμικότητα της εγκατάστασης.
 2. Πριν την εκκένωση, ο βυτιοφορέας θα πρέπει να παραδώσει συμπληρωμένη σωστά και πλήρως Υπεύθυνη Δήλωση (παραλαμβάνεται με ευθύνη του Λειτουργού) σχετικά με την προέλευση και την ποιότητα των βοθρολυμάτων που προσκομίζει στην ΕΕΛΞ.
 3. Στη συνέχεια γίνεται δειγματοληψία από τον αρμόδιο υπάλληλο για τον έλεγχο της ποιότητας των λυμάτων. Ο έλεγχος μπορεί να γίνει σε φυσικές, χημικές ή τοξικές παραμέτρους και έχει σκοπό να προστατεύσει την καλή λειτουργία της ΕΕΛΞ. Ο βυτιοφορέας οφείλει να επιτρέπει τη λήψη δείγματος από το βυτίο του και παράλληλα, εάν απαιτηθεί, να αναμένει τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου που θα κρίνουν τη συνέχεια της διαδικασίας.
 4. Μετά τον έλεγχο, τα βυτιοφόρα οδηγούνται στις θέσεις εκκένωσης σύμφωνα με τις οδηγίες του προσωπικού της ΕΕΛΞ, ενώ ο οδηγός θα ασφαλίζει το όχημα με τραβηγμένο το χειρόφρενο.
 5. Μόλις δοθεί εντολή για άδειασμα, τότε μόνον τοποθετούν οι βυτιοφορείς το σωλήνα αδειάσματος στο στόμιο, ανοίγουν τη βάνα εκκένωσης και γίνονται οι υπόλοιπες διαδικασίες για την εκκένωση του βυτίου.
 6. Ο υπεύθυνος διοικητικός υπάλληλος συμπληρώνει ειδικό έντυπο, στο οποίο αναγράφεται η ημερομηνία, η ώρα, ο όγκος των βοθρολυμάτων και ο τόπος προέλευσης (το έντυπο κοινοποιείται στην οικονομική υπηρεσία για την τιμολόγηση με βάση το καθορισμένο κάθε φορά αντίτιμο από την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. (2€ για κάθε κυβικό βοθρολυμάτων και 20€ για κάθε κυβικό λάσπης από βιολογικούς).

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Τα βυτία πρέπει να εισέρχονται στην ΕΕΛΞ με ταχύτητα έως 10 χλμ/ώρα. Οι βυτιοφορείς δεν πρέπει να παρεμποδίζουν τη σειρά προτεραιότητας αλλά και την προσπέλαση άλλων οχημάτων προς και από την ΕΕΛΞ, όσο χρόνο περιμένουν. Θα πρέπει, επίσης, να τηρούν εντός της ΕΕΛΞ όλους τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και να συμμορφώνονται στις κυκλοφοριακές υποδείξεις του Υπεύθυνου Λειτουργίας.

Εάν υπάρχει ειδικό μηχάνημα καταγραφής, ο βυτιοφορέας οφείλει να περάσει την κάρτα, οπότε καταχωρούνται όλα τα στοιχεία (π.χ. αριθμός βυτίου, ονοματεπώνυμο, παροχή κ.λπ.) για τη συγκεκριμένη εκκένωση. Η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των στοιχείων αυτών κατά το δοκούν όπως η ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις που εξυπηρετούνται από το Σταθμό Υποδοχής Βοθρολυμάτων της ΕΕΛΞ.

Ο αρμόδιος υπάλληλος του Λειτουργού της ΕΕΛΞ μπορεί να διακόψει την εκκένωση των βυτιοφόρων, όταν για την ομαλή λειτουργία της εγκατάστασης κρίνεται αναγκαία οποιαδήποτε τροποποίηση του συνήθη τρόπου εκκένωσης.

Μετά την εκκένωση, με την αποσύνδεση των σωλήνων από το βυτίο, ο οδηγός πρέπει να αδειάζει το περιεχόμενο του σωλήνα εκκένωσης μέσα στον ειδικό χώρο και να απομακρύνει το όχημα χωρίς καθυστέρηση από το χώρο εκκένωσης, εξασφαλίζοντας έτσι τη μικρότερη δυνατή παραμονή του στην ΕΕΛΞ.

Η μετακίνηση των βυτιοφόρων στους υπόλοιπους χώρους της ΕΕΛΞ, εκτός του χώρου υποδοχής βοθρολυμάτων, δεν επιτρέπεται χωρίς άδεια από τον υπεύθυνο λειτουργίας της ΕΕΛΞ.

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η στάθμευση μετά την εκκένωση και η εγκατάλειψη σταθμευμένων βυτίων μέσα ή κοντά στην ΕΕΛΞ και ειδικότερα κατά τις ώρες που η ΕΕΛΞ δε λειτουργεί.

ΑΡΘΡΟ 3ο - ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Ο οδηγός είναι υποχρεωμένος να έχει ασφαλισμένη την πίσω πόρτα του καζανιού προς αποφυγή διαρροής βοθρολυμάτων στο χώρο.

Ο τρόπος εκκένωσης και η κατάσταση του εξοπλισμού του βυτιοφόρου (σωλήνες εκκένωσης, βάνες κ.λπ.) θα πρέπει να μη γίνονται αιτία διαρροής λυμάτων και ρύπανσης του περιβάλλοντα χώρου της ΕΕΛΞ.

Δεν επιτρέπεται να εκκενώνονται τα καζανάκια των βυτίων έξω από τον επιτρεπόμενο χώρο εκκένωσης. Κάθε βυτιοφορέας υποχρεούται με τη βοήθεια ενός κουβά να το αδειάζει μέσα στο στόμιο ή το φρεάτιο αδειάσματος.

Σε περίπτωση που λόγω βλάβης του βυτίου απορριφθούν βοθρολύματα στο χώρο, ο βυτιοφορέας οφείλει να συνεπικουρεί στον καθαρισμό τους, καθώς και να αποκαθιστά τη βλάβη, η οποία προκαλεί τη διαρροή, το συντομότερο δυνατόν.

ΑΡΘΡΟ 4ο - ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ

Ο Υπεύθυνος της ΕΕΛΞ είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της ποιότητας και την αποδοχή των εισερχομένων βοθρολυμάτων. Τα εισερχόμενα βυτία στην ΕΕΛΞ υπόκεινται υποχρεωτικά σε έλεγχο για την ποιότητα των προσκομιζομένων λυμάτων.

Απαγορεύεται αυστηρά η εκκένωση βοθρολυμάτων που περιέχουν ουσίες επιβλαβείς και επικίνδυνες είτε για διάφορες διεργασίες είτε για το προσωπικό της εγκατάστασης του Βιολογικού. Τέτοιες ουσίες είναι τα πετρελαιοειδή, τα λάδια, τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων, τα υγρά απόβλητα από μαρμαράδικα, βιοτεχνίες και άλλες δραστηριότητες, των οποίων τα υγρά απόβλητα δεν υπάγονται γενικώς στην κατηγορία των αστικών λυμάτων. Ο οδηγός είναι υποχρεωμένος να δηλώνει το σημείο παραλαβής των βοθρολυμάτων ιδιαίτερα μάλιστα αν πρόκειται για µη οικιακά λύματα και να παρέχει κάθε πληροφορία για το περιεχόμενό τους. Σε περίπτωση μάλιστα, κατά την οποία οι οδηγοί των βυτιοφόρων, μεταφέρουν ασυνήθιστα βοθρολύματα, πρέπει να αναφέρουν το γεγονός αυτό στον αρμόδιο υπάλληλο του σταθμού, από τον οποίο θα λαμβάνουν οδηγίες για το τι θα κάνουν.

Σε περίπτωση που το βυτίο περιέχει βοθρολύματα με μεγάλη περιεκτικότητα σε στερεά, ο οδηγός οφείλει να το δηλώσει, ώστε να εκκενώνονται μόνο τα υπερκείμενα υγρά και ο όγκος των στερεών να οδηγείται στο ΧΥΤΑ του Δήμου Σκιάθου.

Σε περίπτωση που λόγω στερεών φράζει η ειδική αυτόματη εσχάρα ο βυτιοφορέας οφείλει να αποκαθιστά άμεσα τη λειτουργία της. Σε αντίθετη περίπτωση θα του επιβάλλεται πρόστιμο 250 ευρώ ή άλλου ύψους που μπορεί να καθορίζεται με σχετική απόφαση του ΔΣ.

Σε περίπτωση κατά την οποία τα βοθρολύματα που μεταφέρει κάποιο βυτιοφόρο κριθούν ακατάλληλα, ο οδηγός του πρέπει να αποχωρεί χωρίς διαμαρτυρίες από το χώρο του σταθμού.

ΑΡΘΡΟ 5ο - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΕΩΝ

Δεν επιτρέπεται η είσοδος βυτιοφόρου στο χώρο εκκένωσης λυμάτων, εφόσον δεν πληροί τους σχετικούς όρους αυτού του Κανονισμού.

Τα βυτιοφόρα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα:

 1. Με άδεια κυκλοφορίας βυτιοφόρου αυτοκινήτου για μεταφορά λυμάτων στην οποία να αναφέρεται το βάρος και το απόβαρο.
 2. Με όλες τις σχετικές άδειες που απαιτούνται για τη διακίνηση και μεταφορά λυμάτων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους προς την υπηρεσία Συγκοινωνιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 3. Με Άδεια Εκκένωσης Βοθρολυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. (σχετική άδεια μπορεί να προμηθευτούν οχήματα ΔΧ ή ΜΕ).

Για την έκδοση της παραπάνω άδειας θα πρέπει να παραδοθεί στην Δ.Ε.Υ.Α.Σ. συμπληρωμένη Αίτηση του βυτιοφορέα με όλα τα στοιχεία του για άδεια εκκένωσης βοθρολυμάτων στην ΕΕΛΞ, που θα συνοδεύεται από φωτοτυπίες των παραπάνω αδειών (1 και 2).

Συγχρόνως θα ανοίγεται ειδική καρτέλα χρέωσης με τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του βυτιοφόρου και θα χρεώνεται το καθορισμένο κάθε φορά αντίτιμο από την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. για την επεξεργασία των βοθρολυμάτων.

Ο βυτιοφορέας οφείλει να εξοφλεί έγκαιρα τους λογαριασμούς του και να μην αφήνει οφειλές άνω των 200€ διότι θα του διακόπτεται η πρόσβαση στην ΕΕΛΞ.

 1. Οποιεσδήποτε αλλαγές υπάρξουν στα στοιχεία των παραπάνω αδειών, οι βυτιοφορείς οφείλουν να ενημερώσουν την Δ.Ε.Υ.Α.Σ. Αντίγραφα όλων των αδειών που έχει λάβει ο βυτιοφορέας θα πρέπει να έχει πάντα στο φορτηγό του και να τα επιδεικνύει σε κάθε ζήτηση από το αρμόδιο προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

ΑΡΘΡΟ 6ο – Κυρώσεις

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ιδιοκτήτες είτε οι οδηγοί των βυτιοφόρων δεν συμμορφώνονται µε τον παρόντα κανονισμό και µε τις υποδείξεις των αρμοδίων υπαλλήλων, εκτός από την επιβολή των ποινικών κυρώσεων που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία, θα τους επιβάλλονται και από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ. κυρώσεις. Οι κυρώσεις αυτές θα αποφασίζονται, μετά από σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας, από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και θα είναι ανάλογες µε τη βαρύτητα της εκάστοτε παράβασης, μπορεί να κλιμακώνονται με την ενδεχόμενη υποτροπή του παραβάτη και περιλαμβάνουν:

 • απλή σύσταση
 • επιβολή χρηματικού προστίμου
 • απαγόρευση χρήσης του σταθμού υποδοχής βοθρολυμάτων για ορισμένο χρονικό διάστημα με ανάκληση της άδειας εκκένωσης βοθρολυμάτων ή για σοβαρότερες περιπτώσεις προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια (την κάθε µια ξεχωριστά ή σε συνδυασμό).

Το ύψος του χρηματικού προστίμου μπορεί να φθάνει μέχρι 300 € ή άλλου ύψους που μπορεί να καθορίζεται με σχετική απόφαση του ΔΣ, ενώ το χρονικό διάστημα απαγόρευσης χρήσης του σταθμού μπορεί να φθάσει μέχρι τρεις μήνες.

Η παράβαση του παρόντος Κανονισμού, εκτός των άλλων, συνεπάγεται την επιβολή ποινών σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Σε περίπτωση σοβαρών προβλημάτων ή συστηματικών παραβάσεων η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. μπορεί να προτείνει στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας την αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας του βυτιοφόρου και εάν πρόκειται για παραβάσεις που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. οφείλει να προβεί σε άμεση ενημέρωση των εισαγγελικών αρχών.

Ο Υπεύθυνος της ΕΕΛΞ διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχθεί ποιοτικά υποβαθμισμένα βοθρολύματα βάσει των ελέγχων που πραγματοποίησε.

Σε περίπτωση που ο βυτιοφορέας προκαλέσει με υπαιτιότητα του ατύχημα εντός του χώρου της εγκατάστασης, θεωρείται αποκλειστικά υπεύθυνος απέναντι στο νόμο και στις διάφορες κυρώσεις και αποζημιώσεις που θα επιβληθούν. Αν προκαλέσει με υπαιτιότητα του οποιαδήποτε ζημιά στον εξοπλισμό της ΕΕΛΞ, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση των ζημιών με δικά του έξοδα.

ΑΡΘΡΟ 7ο - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ο «Κανονισμός Λειτουργίας Σταθμού Υποδοχής Βοθρολυμάτων Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Ξανέμου» εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. με την 116/2019 απόφαση, από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σκιάθου με την 13/2020 απόφαση (σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 21 του Ν.1069/1980 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.9 του άρθρου 6 του Ν.2307/1995), αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και διανεμήθηκε σε όλους τους βυτιοφορείς καθώς και στον Υπεύθυνο λειτουργίας της ΕΕΛΞ.

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου.

                 

                 

Ο Δήμαρχος Σκιάθου

Θεόδωρος Π. Τζούμας

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή