ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΣΚΙΑΘΟΥ

 

Σκιάθος, 03/12/2012

Αρ. πρωτ.: 10089

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β')

3. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19.09.2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

5. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση

α. της επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Π.Δ. 28/80

β. της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών (ΕΚΠΟΤΑ)

γ. των επιτροπών αξιολόγησης προσφορών (ΕΚΠΟΤΑ) και

δ. των επιτροπών παραλαβής υλικών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 28 και 46 του Ν. 11389/1993 για την προμήθεια:

•1.      Είδη ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού (αυτ/των, οχημάτων κάθε είδους και μηχανημάτων έργων) καθώς και ανταλλακτικών και αναλώσιμων αυτών. Καύσιμα και λιπαντικά.  Μέσα ατομικής προστασίας και είδη ένδυσης προσωπικού

•2.      Είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ανταλλακτικών και αναλώσιμων, καθώς και λογισμικού για Η/Υ. Ηλεκτρολογικό υλικό, μικροεργαλεία και μικροϋλικά και υλικά φωταγωγήσεων.

3. Βιβλία, έντυπα, γραφική ύλη, είδη γραφείου, είδη παντοπωλείου, καθαριότητας και φαρμακευτικό και χημικό υλικό. Είδη σημαιοστολισμού, έπιπλα, σκεύη και λοιπός εξοπλισμός.

4. Σπόρια, φυτά, λουλούδια, δενδρύλλια και φυτοπαθολογικό υλικό, χώμα και λίπασμα

Αδρανή υλικά, μονωτικά, υδραυλικά, χρώματα, οικοδομικά και εν γένει υλικά οικοδομής

 

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών την Πέμπτη, ώρα 10:00' θα κάνει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις ανωτέρω επιτροπές.

 

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www.skiathos.gr)

 

Η Διευθύντρια του Δήμου

 

Άννα Καραστατήρα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή