ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                Σελίδα:   0001

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                                                                        Χρήση:    2012

ΔΗΜΟΣ  ΣΚΙΑΘΟΥ

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ
ΔΗΜΟΥ:  ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ για το έτος: 2012

 

 

Κωδικοί

Έσοδα και Εισπράξεις

Προϋπολογισμός

      Απολογισμός

αριθμοί

 

σε

ευρώ

     σε  ευρώ

0

Τακτικά Έσοδα

5 .

685

064,08

0, 00

1(πλην 13)

Έκτακτα  έσοδα  (πλην  επιχορηγήσεις για

 

612

269,45

0, 00

 

επενδύσεις)

 

 

 

 

2

Έσοδα παρελθόντων  ετών

 

377

000,00

0, 00

31

Εισπράξεις από Δάνεια

 

 

0,00

0, 00

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα

2 .

992

000,00

0, 00

 

έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη

 

 

 

 

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου,  Ασφ.  Φορέων

1 .

145

172,89

0, 00

 

και  Τρίτων

 

 

 

 

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους

 

15

000,00

0, 00

13

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

 

246

021,00

0, 00

 


Σύνολο Πόρων


11 .


072


527,42


0, 00

Κωδικοί

Έξοδα και  Πληρωμές

Προϋπολογισμός

     Απολογισμός

αριθμοί

 

σε

ευρώ

   σε  ευρώ

60

Αμοιβές και  έξοδα προσωπικού

2 .

411

550,00

0, 00

61, 62

Αμοιβές και  παροχές τρίτων

1 .

363

160,19

0, 00

63, 64

Φόροι   -  τέλη,   λοιπά γενικά έξοδα

 

366

550,00

0, 00

651

Τοκοχρεωλύσια  δανείων

 

4

000,00

0, 00

66

Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών

 

271

000,00

0, 00

67, 68

Μεταβιβάσεις σε  τρίτους,   λοιπά  έξοδα

1 .

335

500,00

0, 00

81

Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.

3 .

398

900,00

0, 00

82,85

Αοιπές αποδόσεις και  προβλέψεις

1 .

123

000,00

0, 00

 


Επενδύσεις

 

 

 

 

71

Αγορές

 

139

500,00

0, 00

73

Έργα

 

74

847,23

0, 00

74

Μελέτες

 

128

020,00

0, 00

75

Συμμετοχή σε  επιχειρήσεις

 

1

 000,00

0, 00

652

Τοκοχρεωλύσια δανείων  επενδύσεων

 

365

500,00

0, 00

9111

Αποθεματικό

 

90

000,00

0, 00

 

 

Σύνολο εξόδων και  πληρωμών

 

11 .

 

072

 

527,42

 

            0, 00

 

 

                      Ψηφίστηκε με την αρ: 15/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

                                                              

 

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή