ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                                         Σκιάθος 10/5/2024

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

Αναρτήθηκαν στο πρόγραμμα Διαύγεια του Δήμου Σκιάθου και στο δημοτικό κατάστημα ο ονομαστικός πίνακας και ο πίνακας κατάταξης & επιλογής της ΣΟΧ 1/2024 (ΑΔΑ: 98ΖΒΩ13-ΗΙΒ) για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών (3) ατόμων διάρκειας οχτώ (8) μηνών :

                                   ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου

   Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα άσκησης ένστασης κατά των πινάκων αυτών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό μας τόπο.

           Προθεσμία υποβολής ένστασης από 10/5/2024 έως 19/5/2024

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (.) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

                                                                                              Από τη Διεύθυνση

Συνημμένοι:

Οι πίνακες    
 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΔΕ_ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ           

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΔΕ__ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ.                                                        

                                  

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή