ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                                                                                                           
Σκιάθος 10/5/2024

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

Αναρτήθηκαν στο πρόγραμμα Διαύγεια του Δήμου Σκιάθου και στο δημοτικό κατάστημα ο ονομαστικός πίνακας, ο πίνακας κατάταξης και ο πίνακας επιλογής της ΣΟΧ 2/2024 (ΑΔΑ: 920ΔΩ13-2ΛΜ) για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών (3) ατόμων από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-08-2024, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης:

ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας

ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων

   Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα άσκησης ένστασης κατά των πινάκων αυτών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό μας τόπο.

           Προθεσμία υποβολής ένστασης από 10/5/2024 έως 19/5/2024

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (.) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

                                                                                               Από τη Διεύθυνση

Συνημμένοι:

Οι πίνακες       

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΔΕ_ΒΟΗΘΩΝ_ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΤΕ_ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΥΕ_ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ_ΚΑΘ._ΕΣΩΤ._ΧΩΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦ/ΜΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΤΕ_ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΥΕ_ΠΡ.ΚΑΘ.ΕΣ.ΧΩΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΠΙΛΟΓΗΣ_ΔΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΠΙΛΟΓΗΣ_ΥΕ                                                                   

                                  

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή