ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Σκιάθος, 19 Iανουαρίου 2024

ΝΟΜOΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                        Αριθμ. Πρωτ.505

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                                              Αριθμ.Αποφ. 15                

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                        

ΤΗΛ.2427350137                                                                          

Mail:.                          

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Σκιάθου

Έχοντας υπ' όψη:

1. την περίπτ. ι της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α’) με την οποία ορίστηκε «ότι ο δήμαρχος μπορεί να αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του δήμου σε μέλη του δημοτικού συμβουλίου».

2. το άρθρο 75 του Ν.3463/06 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010.

3. Την αρίθμ. 22/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου.

4. Την αρ.6/250/10-1-2024(ΑΔΑ:6ΩΚ7Ω13-ΘΔΨ) απόφαση Δημάρχου για το ορισμό και τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιδημάρχους του Δήμου Σκιάθου.

5.Την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου και ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Α. Αναθέτει, χωρίς αμοιβή, στον εκλεγμένο Δημοτικό Σύμβουλο, Εμμανουήλ Χρήστο του Νικολάου, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου, όπως αναλύονται παρακάτω:

-      τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων κάθε είδους,

-      την προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού,

-      την εισήγηση για τη δημιουργία, διαχείριση και συντήρηση των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων, των δημοτικών γυμναστηρίων, των δημοτικών αθλητικών κέντρων και των δημοτικών χώρων άθλησης,

-      την οργάνωση και διαχείριση των σχέσεων του Δήμου με αθλητικούς φορείς και αθλητικές ομάδες

-      τη χορήγηση αδειών λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Β. Αναθέτει, χωρίς αμοιβή, στον εκλεγμένο Δημοτικό Σύμβουλο, Βατζάκα Μάρκο του Αποστόλου, την εποπτεία και το συντονισμό του τεχνικού συνεργείου της Τεχνικής Υπηρεσίας.

 

   Η θητεία των Εντεταλμένων Συμβούλων, ορίζεται από την δημοσίευση της απόφασης μέχρι τις 9 Ιανουαρίου 2025, ημερομηνία λήξης της θητείας των Αντιδημάρχων .

   Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

 

       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΖΟΥΜΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή