4/8/2023                                                  

Ανάρτηση

της αρ.πρωτ.10427/4-8-2023 Ανακοίνωσης για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, για το σχολικό έτος 2023-2024, συνολικά ΕΝΝΕΑ (9) ατόμων, κατηγορίας ΥΕ, για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων του.

Η υποβολή των αιτήσεων έχει διάρκεια δέκα εργάσιμων ημερών ξεκινώντας από τις 5/8/2023 ως και τις 21/8/2023.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2023-2024

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠ.ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση και να την υποβάλουν υποχρεωτικά μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ..

                                       Από το τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή