ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2023 (ΑΔΑ:ΨΩΥ8Ω13-Λ2Π)

για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

δύο (2) ατόμων διάρκειας οχτώ (8) μηνών :

  • Ένας (1) ΠΕ Οικονομικού
  • Ένας (1) ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

 27/7/2023 ως 6/8/2023

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό,

ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (gr.prosopikou@n-skiathos.gr) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή (στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Σκιάθου, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Μητρώου και Διαδικασιών Προσωπικού, υπόψη κας Μπαλαλά Σοφίας.

(τηλ. επικοινωνίας: 2427350137)

                                                     Συνημμένα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2023

ΕΝΤΥΠΑ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ

και ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 10-06-2021

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ : (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ

με σήμανση έκδοσης «7-4-2023» και

(Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «7-4-2023».

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή