ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2023 (ΑΔΑ:6ΕΤ7Ω13-ΚΜΡ)

για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ανταποδοτικού χαρακτήρα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

τριάντα (30) ατόμων, στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Σκιάθου :

  • πέντε (5) ΔΕ Οδηγοί
  • είκοσι πέντε (25) ΥΕ Προσωπικό καθαριότητας εξωτερικών χώρων

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  .15/5/2023 έως και 24/5/2023.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό,ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ  και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (gr.prosopikou@n-skiathos.gr), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Σκιάθου, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών υπόψη κας Μπαλαλά Σοφίας (τηλ. επικοινωνίας: 2427350137)

Συνημμένα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2023

ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 10-06-2021

(με τις διορθώσεις που εμπεριέχονται στην ανακοίνωση σελ.8-11)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/1986

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή