ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2023 (ΑΔΑ:6ΧΝ6Ω13-0Μ4)

για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

δύο (2) ατόμων διάρκειας οχτώ (8) μηνών :

  • Ένας (1) ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
  • Ένας (1) ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  20/3/2023 ως 29/3/2023.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό,

ΕΝΤΥΠΟ εντυπο ασεπ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (gr.prosopikou@n-skiathos.gr) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή (στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Σκιάθου, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Μητρώου και Διαδικασιών Προσωπικού, υπόψη κας Μπαλαλά Σοφίας (τηλ. επικοινωνίας: 2427350137)

                                

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2023

ΑΙΤΗΣΗ _ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ_ΣΟΧ

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ : (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ

με σήμανση έκδοσης «1-2-2023» και

(Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «1-2-2023».

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή