ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 4/2022 (ΑΔΑ:ΩΖ4ΕΩ13-Μ6Φ)

για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

 ενός (1) ατόμου,  στο Κέντρο Κοινότητας  του Δήμου Σκιάθου :

  • Ένας /Μια (1) ΠΕ Ψυχολόγων

Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων:  17/10/2022 ως 26/10/2022.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό,

ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.12 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (gr.prosopikou@n-skiathos.gr), είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Σκιάθου, Νικοτσάρα 12, Τ.Κ. 37002, Σκιάθος, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών (τηλ. επικοινωνίας: 2427350137)

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Συνημμένα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 4/2022

ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 12

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 4-8-2021

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή