ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

Αναρτήθηκαν στο πρόγραμμα Διαύγεια του Δήμου Σκιάθου και στο δημοτικό κατάστημα ο ονομαστικός πίνακας, ο πίνακας κατάταξης και ο πίνακας αποκλειομένων της ΣΟΧ 3/2022 (ΑΔΑ:ΨΤΡΣΩ13-Σ61) για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ ενός (1) ατόμου με ειδικότητα ΔΕ Μαγείρων.

   Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα άσκησης ένστασης κατά των πινάκων αυτών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό μας τόπο.

           Προθεσμία υποβολής ένστασης από 16/6/2022 έως 25/6/2022.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (.">prosl.enstasi@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Συνημμένοι:

Οι πίνακες     ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΔΕ_ΜΑΓΕΙΡΩΝ__ΣΟΧ3_2022
                      ΠΙΝΑΚΑΣ_ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ_ΔΕ_ΜΑΓΕΙΡΩΝ__ΣΟΧ3_2022
                     ΠΙΝΑΚΑΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
                                                                          Από τη Διεύθυνση

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή