ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

Αναρτήθηκαν στο πρόγραμμα Διαύγεια του Δήμου Σκιάθου οι ονομαστικοί πίνακες και οι πίνακες κατάταξης & επιλογής της ΣΟΧ 2/2022 (ΑΔΑ:ΨΞ8ΟΩ13-Ι3Α) για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ εννέα (9) ατόμων για την υπηρεσία καθαριότητας:

                           τρεις (3) ΔΕ Οδηγοί

έξι (6) ΥΕ Συνοδοί απορριμματοφόρου (Εργάτες καθ/τας)

   Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα άσκησης ένστασης κατά των πινάκων αυτών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό μας τόπο.

           Προθεσμία υποβολής ένστασης από 4/6/2022 έως 13/6/2022.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (.">prosl.enstasi@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Συνημμένοι:

Οι πίνακες

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ__ΔΕ_ΟΔΗΓΩΝ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ__ΥΕ_ΕΡΓΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ__ΕΠΙΛΟΓΗΣ_ΥΕ_ΕΡΓΑΤΩΝ

 

 

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή