ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                      Σκιάθος 11.1.2022

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                                                                                       Αρ. πρωτ.: 229

Προϊσταμένη Διοικητικών Υπηρεσιών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
  2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.
  3. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’).
  4. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  5. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19.09.2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  6. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών (άρθρο 1 και άρθρο 3 Π.Δ. 270/81).
  7. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση της Εκτιμητικής Επιτροπής Ακινήτων (άρθρο 3 Π.Δ. 270/81).

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10:00π.μ θα κάνει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις ανωτέρω επιτροπές.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www.skiathos.gr)

Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διοικητικών Υπηρεσιών

Σοφία Μπαλαλά

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή