ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Σκιάθος, 13/5/2021

ΝΟMOΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                   Αριθμ. Πρωτ.5737

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                                                  

ΓΡ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΛΑΛΑ                  

ΤΗΛ.2427350137

Mail:.            

  

Η παρούσα εκδίδεται σε αντικατάσταση της αρ.πρωτ.5601/12-5-2021 Ανακοίνωσης του Δήμου Σκιάθου.

                                                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας (ΙΔΟΧ) ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας τεσσάρων μηνών (4) μηνών, ειδικότητας ΥΕ Πυροφυλάκων.

                            

                                                 O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄, 7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2.Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ 1 του ν. 3584/07  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 4325/2015.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4547/2018.

4. Την αριθμ.πρωτ. 5458/10-5-2021 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας για την ύπαρξη πιστώσεων.

5. Την αριθμ. 135 /2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου.

                                

                                                           Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δέκα (10) ατόμων, ειδικότητας ΥΕ Πυροφυλάκων, διάρκειας τεσσάρων (04) μηνών, από 01-06-2021 έως και 30-09-2021 για την κάλυψη των αναγκών από την πυροπροστασία για το έτος 2021 στον Δήμο Σκιάθου.

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 

1. Να είναι Έλληνας Πολίτης ή πολίτης χώρας κράτους – μέλους της Ε.Ε.

Σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2 και 3 του νομοθετικού διατάγματος (ν.δ.) 3832/1958 (ΦΕΚ 128Α΄) δικαιούνται να είναι υποψήφιοι Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί προερχόμενοι από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται προσαγωγή πιστοποιητικού ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποδεικνύεται με κάποιο τρόπο η ιδιότητά τους ως Έλληνες ως προς το γένος και τη συνείδηση.

2. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού.

Πιο συγκεκριμένα:

α) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

β) να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ΄ άλλον νόμιμο τρόπο(άρθρο 43 του Ν.4319/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.

γ) να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

δ) να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

ε) να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας.

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγ. 2 του άρθρου 5 του ν. 2527/1997.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την Aίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να υποβάλουν

υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

1) Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

2) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Δήμου ή αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής), από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των τέκνων

3) Υπεύθυνη Δήλωση, ότι με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι :

Δεν έχω κώλυμα πρόσληψης, ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο (12μηνο) από την τελευταία ημέρα της νέας σύμβασης δεν έχω απασχοληθεί σε φορείς του δημοσίου τομέα, (δημόσιες υπηρεσίες ,νομικά πρόσωπα , ΟΤΑ ά κ& β΄ βαθμού) του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ισχύει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1παρ. 1 του Ν.3812/2009 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

4) Απογραφικό δελτίο ΙΚΑ στο οποίο να φαίνεται ο αριθμός μητρώου ΙΚΑ.

5) Επίσημο έγγραφο στο οποίο να φαίνεται ο ΑΦΜ και η ΔΟΥ.

6) Έγγραφο στο οποίο να φαίνεται ο Α.Μ.Κ.Α.

7)Βεβαίωση προϋπηρεσίας στην πυρασφάλεια (στην περίπτωση που ο υποψήφιος διαθέτει).

8)Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο Σκιάθου.

Γ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων θα καθοριστεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Εμπειρία στην πυρασφάλεια .

2.Ανήλικα τέκνα.

   Θα προηγηθούν οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Σκιάθου.

Δ.ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Σκιάθου, στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Σκιάθου, όπου εδρεύει η υπηρεσία, συντασσομένου κατά το άρθρο 21 παράγραφος 9 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει) πρακτικού ανάρτησης.

Ε.ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν την αίτηση (το έντυπο υπάρχει συνημμένο στην ανακοίνωση ή σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσής της, θα διατίθεται από την υπηρεσία κατά την προσέλευση των ενδιαφερομένων) και να την υποβάλουν στο γραφείο προσωπικού, υπόψη της υπαλλήλου, Μπαλαλά Σοφίας, ΠΕ Διοκητικού, από 13/5/2021 ως και 18/5/2021. Το εμπρόθεσμο στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με εταιρία ταχυμεταφοράς στη διεύθυνση: Δήμος Σκιάθου, Νικοτσάρα 12, Τ.Κ.37002 Σκιάθος, θα κρίνεται από την αναγραφόμενη ημερομηνία αποστολής.

Προθεσμία για υποβολή ένστασης ορίζεται η   19η/5/2021 και 20η/5/2021.

 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ
 
  ΕΝΤΥΠΟ_ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗΣ

                                                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                      ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π.ΤΖΟΥΜΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή