ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟMOΣ  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                           Σκιάθος,  9/7/2017

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                                                  Αριθμ. Πρωτ. 6298

ΓΡ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΛΑΛΑ

ΤΗΛ.2427350126

                                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου , διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και ειδικότερα για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας και για την πρόληψη ενδεχομένων πυρκαγιών στο Δήμο κατά την θερινή περίoδο έτους 2018.

                                

       

   Ο Δήμος Σκιάθου  προκειμένου να προσλάβει δέκα (10) ΥΕ  Πυροφύλακες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών και μετά την αριθ. 1777/98934 Απόφαση της  Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας, Τμήμα Διοικητικού –Οινομικού Μαγνησίας  με την οποία εγκρίθηκε η αριθμ. 117/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου

                                                              ΚΑΛΕΙ

τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Δημαρχείο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από  10-7 -2018 έως και   12-7-2018.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:

1.Να είναι Έλληνες Πολίτες.

2.Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

3.Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

Για τις θέσεις των ΥΕ  Πυροφυλάκων

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγ. 2 του άρθρου 5 του ν. 2527/1997.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά  τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση όπου θα αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία, τα στοιχεία κατοικίας, καθώς και ΑΦΜ, ΔΟΥ.,ΑΜΚΑ., Α.Μ. ΙΚΑ

2.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

4.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

5.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό γεννήσεως για τους άγαμους.

 
  Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Σκιάθου και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου .

                                                                            Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                          ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή