ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος,  29/03/2017

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                                                                                          Αρίθμ. Πρωτ.:  2427

Οικονομική Υπηρεσία
Γραφείο προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Νικοτσάρα 12
Τ.Κ. 37002, Σκιάθος
Πληροφ.: Φεργάδη Ζαχαρούλα
Τηλ :  24273 50114
Fax :  24270 23168          

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

                                                                                                                                                ΠΡΟΣ: ALLOPERA SRL

                                                                                 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται για τη δημιουργία περιπτέρου στο χώρο της έκθεσης, για την διεθνή έκθεση BIT MILAN 2017 στο Μιλάνο.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά σας.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε μαζί με την προσφορά σας για την ανωτέρω παροχή  να μας αποστείλετε εντός προθεσμίας οχτώ (8) ημερών τα κάτωθι:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος σας τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

  1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L300 της 11.11.2008 σ.42),
  2. δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
  3. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),
  4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης- πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
  5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166), στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ).
  6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EEL101 της 25.4.2011 σ.1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.4198/2013 (Α'215)

Ελλείψει αυτού προσκομίζεται ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις

α.1 Το απόσπασμα ποινικού μητρώου στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),αφορά τους διαχειριστές.

α.2  Στις περιπτώσεις  ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και επικουρικής, και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις

γ. Αποδεικτικό έγγραφο νομιμοποίησης του προσφέροντος, ήτοι για φυσικό πρόσωπο έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δ.Ο.Υ. και τις μεταβολές του.

δ. Για φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι της αλλοδαπής πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας σύμφωνα με την Εγκ. Υπ. Οικον. ΠΟΛ  1260/19.12.2014.

              O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

             ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή