ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 30 Νοεμβρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

83η/30.11.2021 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του εθνικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών (Αριθμ. Διακήρυξης 4001/07-04-2021) και συγκεκριμένα για την B ΟΜΑΔΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 107155 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ

Α.Ο.Ε 385/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση του αριθμ. 17089/29-11-2021 πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης.

2. Την κατακύρωση του εθνικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών (Αριθμ. Διακήρυξης 4001/07-04-2021) και συγκεκριμένα για την Β ΟΜΑΔΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ στoν «GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Επικύρωση σταδίων (Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς, οικονομική προσφορά) του ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) καινούργιου απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16μ3 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

Α.Ο.Ε 386/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης, για το λόγο αυτό δεν είναι αναρτητέα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Έγκριση διενέργειας εθνικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας ενός (1) καλαθοφόρου οχήματος 12,5μ ύψους εργασίας τηλεσκοπικού τύπου για τις ανάγκες του Δήμου Σκιάθου, έγκριση της αριθμ. 31/2021 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκιάθου και των τεχνικών προδιαγραφών αυτής, καθορισμός των όρων της διακήρυξης και του κριτηρίου ανάθεσης.

Α.Ο.Ε 387/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση της διενέργειας με τη διαδικασία του εθνικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας ενός (1) καλαθοφόρου οχήματος 12,5μ ύψους εργασίας τηλεσκοπικού τύπου, συνολικού προϋπολογισμού 120.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου φπα 24%, για την οποία έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 120.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑΕ 62-7131.03 με τίτλο «προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος 12,5μ ύψους εργασίας τηλεσκοπικού τύπου» στον π/υ του Δήμου έτους 2021 και θα χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών με ΣΑΕ055 2017ΣΕ05500010 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 30292/19-04-2019 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών « Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα “ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ” καθώς και : α) με την υπ’ αριθμ. 30292/19-04-2019 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών « Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα “ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ” β) με την αριθμ. 68484/16-10-2020 1η Τροποποίηση της με αριθμό 64403/05-10-2020 απόφασης επιχορήγησης με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με το ποσό των 120.000,00 ευρώ.

2. Την έγκριση της αριθμ. 31/2021 Μελέτης καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας που περιγράφονται σε αυτή.

3. Καθορίζει των όρους της διακήρυξης και του κριτηρίου ανάθεσης

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 9.920,00 ευρώ που θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής" του προϋπολογισμού οικ. έτους για τις υπηρεσίες σχεδιασμού εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα με στόχο την προβολή των πεζοπορικών διαδρομών της Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 388/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 9.920,00 στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής"

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 1.240,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 15-6471 με τίτλο «Έξοδα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 των υπηρεσιών για την προώθηση της εκδήλωσης για την Χριστουγεννιάτικη φωταγώγηση της Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 389/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 1.240,00 στον Κ.Α.Ε. 15-6471 με τίτλο «Έξοδα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων»

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη παράσταση και κατάθεση προτάσεων καθώς και προσθήκη - αντίκρουση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (τακτική διαδικασία - ΟΚΧΕ - Άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 2664/1998 - Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας) εκπροσωπώντας τον Ο.Τ.Α - Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, με Α.Φ.Μ: 090122534/Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας Βόλου, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, νομίμως εκπροσωπουμένου από το Δημάρχο Σκιάθου στην από 23.06.2021 και με αρ. Κατάθεσης δικογράφου ΤΜ 136/2021 αγωή του Παναγιώτη Κατσαλούλη του Γεωργίου, κατοίκου Γαλατσίου Αττικής, οδός Πυθαγόρα με αρ. 12, με Α.Φ.Μ: 043590394/Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας Βόλου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (τακτική διαδικασία - Ν.Πολ.Δ - Αγωγή Άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 2664/1998), η οποία αγωγή στρέφεται κατά του 1. Ο.Τ.Α - Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, με Α.Φ.Μ: 090122534/Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας Βόλου, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, νομίμως εκπροσωπουμένου και κατά του 2) Θεοδώρου Καρυοφύλλη του Δημητρίου και της Ζωής, κατοίκου Σκιάθου (περιοχή Αγίου Φανουρίου). Ο Δήμος Σκιάθου οφείλει μέσα σε 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής να καταθέσει τις προτάσεις - προσθήκη αντίκρουση και να προσκομίσει όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλείται σύμφωνα με το άρθρο 237 του Κ.Πολ.Δ με σκοπό την απόρριψη της ασκηθείσας αγωγής και γενικά να ενεργήσει ότι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για την ευόδωση της υπόθεσης προς όφελος του Δήμου Σκιάθου

Α.Ο.Ε 390/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 744,00 ευρώ

Συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2021 του Πράσινου Ταμείου

Α.Ο.Ε 391/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

  • Την  υποβολή πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης της πράξης«Ανακαίνιση Δημοτικού Κτιρίου στο Δήμο Σκιάθου και Μετατροπή του σε Πολιτιστικό Χώρο», προς το Πράσινο Ταμείο προκειμένου να  ενταχθεί  και  να  χρηματοδοτηθεί  στο  πλαίσιο  του Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2021 και συγκεκριμένα στο Μέτρο 2 αυτού, ο  οποίος  χρηματοδοτείται από  το  Πράσινο Ταμείομε αποδοχή των υποχρεώσεων και όρων του Προγράμματος.

  • Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Σκιάθου για την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων που απαιτούνται από την Πρόσκληση. 

  • Ορίζει τον Δήμαρχο Σκιάθου ως νόμιμο εκπρόσωπο των χώρων που περιλαμβάνονται στην πράξη.

  • Ο Δήμος Σκιάθου δεσμεύεται να καλύψει το επιπλέον απαιτούμενο ποσό χρηματοδότησης από ίδιους πόρους όπως αυτό θα προκύψει από τον Προϋπολογισμό του Έργου και τα ποσά χρηματοδότησης όπως ορίζονται από την προαναφερθείσα πρόσκληση.

Υποβολή λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 με εντολή των Ορκωτών Ελεγκτών.

Α.Ο.Ε 392/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον μηνιαίο λογαριασμό εσόδων – εξόδων Οκτωβρίου 2021 του Δήμου Σκιάθου, σύμφωνα με την ανωτέρω κατάσταση της ταμειακής υπηρεσίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή