ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 23 Νοεμβρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

81η/23.11.2021 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Λήψη απόφασης για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη   δαπάνης για την μετακίνηση του απορριμματοφόρου οχήματος του Δήμου Σκιάθου, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 9539, από την Σκιάθο, για διαγνωστικό έλεγχο και διάθεση πίστωσης ύψους 300,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6263 με τίτλο "Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Δεκτικός ΚΑΕ για έκδοση εντάλματος προπληρωμής)".

Α.Ο.Ε 377/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

-Ορίζει υπόλογο υπάλληλο του Δήμου μας, Σταγάκη Ιωάννη στο όνομα του οποίο θα εκδοθεί το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής για την κάλυψη των ανωτέρω δαπανών το ποσό των   300,00 ευρώ

-Ορίζει ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού (Η προθεσμία αποδόσεως λογαριασμού ορίζεται στην απόφαση για την έκδοση του εντάλματος προπληρωμής, και δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη του τριμήνου και πρέπει να λήγει ένα τουλάχιστον μήνα προ της λήξεως του οικονομικού έτους κατά το οποίο εκδόθηκε το Χ.Ε.Π)μέχρι την 30η Νοεμβρίου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

α) Αίτημα αρχικής πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για το σχολικό έτος 2021-22 συμμετέχοντας στην Αρ.Πρωτ.9033/16-7-2021 Πρόσκληση (ΑΔΑ: 93ΥΧ465ΖΩ5-ΣΡΨ) εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την ΕΕΤΑΑ.

β) Ανάκληση της προγενέστερης με αρ.287/2021 ΑΟΕ λόγω μη υλοποίησής της.

Α.Ο.Ε 378/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

α) Για τις ανάγκες του προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», ώστε να ωφελούνται όσο το δυνατόν περισσότεροι γονείς, εγκρίνει την πρόσληψη:

1) δύο (2) ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων,

2) ενός/μιας ΔΕ Βοηθού Βρεφονηπιοκόμων,

3)ενός/μιας ΠΕ Διοικητικού που θα αναλάβει την πλήρη διοικητική υποστήριξη του       προγράμματος στον παιδικό σταθμό και

4)ενός/μιας ΥΕ Καθαριστριών/στών

έως και την 31η Αυγούστου 2022 με τη δυνατότητα ανανέωσης/παράτασης που προβλέπει η παρ.2 του άρθρου 38 του Ν.4765/21.

β) την ανάκληση της προγενέστερης της αρ.287/2021 ΑΟΕ με παρόμοιο περιεχόμενο λόγω μη υλοποίησής της.

Αποδοχή και έγκριση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη προμήθειας εξοπλισμού λειτουργικής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων, αύλειων χώρων και αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Σκιάθου»

Α.Ο.Ε 379/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποδοχή και έγκριση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη προμήθειας εξοπλισμού λειτουργικής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων, αύλειων χώρων και αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Σκιάθου»,
προϋπολογισμού συνολικής δαπάνης 106.144,00 μαζί με την αξία του Φ. Π. Α

Περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης:   «Κατασκευή εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, Δήμου Σκιάθου»

Α.Ο.Ε 380/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης: «Κατασκευή εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, Δήμου Σκιάθου»   προϋπολογισμού 372.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α στο πλαίσιο   της Πρόσκλησης   ΧΙΙ   με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις, του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI», Α.Π.: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων»

2. Την αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» και ειδικότερα της Πρόσκλησης   ΧΙΙ   με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις, του Προγράμματος

3. Στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης   είναι μεγαλύτερος του επιλέξιμου   ποσού χρηματοδότησης από   το Πρόγραμμα, να   γίνει αποδεκτό όπως ο Δήμος Σκιάθου καλύψει τη   διαφορά πέραν του επιλέξιμου ποσού χρηματοδότησης

4. Εξουσιοδοτεί τον   Δήμαρχο Θεόδωρο Τζούμα   για   την υλοποίηση κάθε απαιτούμενης υπογραφής και ενέργειας που απαιτείται για την υποβολή της αίτησης.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 12.400,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 15-6471 με τίτλο «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για τις υπηρεσίες για την εγκατάσταση και αποξήλωση Χριστουγεννιάτικου εορταστικού διάκοσμου για την πόλη της Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 381/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 12.400,00€ στον Κ.Α.Ε. 15-6471 με τίτλο «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων»

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 360,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6442 με τίτλο «Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων και διαλέξεων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 υπηρεσιών για τη συνδιοργάνωση ημερίδας με θέμα "Μείνετε ασφαλείς online με 10 απλά βήματα".

Α.Ο.Ε 382/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 360€ στον Κ.Α.Ε. 00-6442 με τίτλο «Διοργάνωσησυνεδρίων, συναντήσεων και διαλέξεων»

Λήψη απόφασης για την ενίσχυση των πυρόπληκτων της Β.Εύβοιας με το ποσό των 3.000,00 € με την κατάθεση του ποσού σε λογαριασμό της Π.Ε.Δ Θεσσαλίας

Α.Ο.Ε 383/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την ενίσχυση των πυρόπληκτων της Β.Εύβοιας με το ποσό των 3.000,00 € με την κατάθεση του ποσού σε λογαριασμό της Π.Ε.Δ Θεσσαλίας, κατόπιν της υπ’αριθμ. 57/2021 απόφασής της, με την επισήμανση υπέρ πυροπλήκτων΄΄.

Αποδοχή έξι (6) τακτικών κατανομών-χρηματοδοτήσεων-επιδοτήσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών, τον ΟΑΕΔ, και την ΕΕΤΑΑ, κατά το μήνα Αύγουστο έτους 2021.

Α.Ο.Ε 384/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται τις παραπάνω χρηματοδοτήσεις-επιδοτήσεις, βάσει των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197/12-10-2020).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή