ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 09 Νοεμβρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

77η/09.11.2021 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη εκ νέου της έκθεσης απόψεων του Δήμου Σκιάθου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας, (Τμήμα Α΄, Τριμελές) σχετικά με την από 07.08.2015 αίτηση ακύρωσης του Μεργιά Αργυρίου - Συμεών του Κωνσταντίνου, κατοίκου Βόλου, οδός Γενναδίου με αρ. 2 κατά του 1) ΝΠΠΔ με την επωνυμία Δήμος Σκιάθου Β. Σποράδων του Ν. Μαγνησίας, όπως νόμιμα εκπροσωπέιται και κατά της 2) με αρ. 373/2015 απόφασης του Δημάρχου Σκιάθου Β. Σποράδων του Ν. Μαγνησίας, 3) του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, όπως νόμιμα εκπροσωπείται και 4) της με αρ. 2756/19.05.2015 απόφασης του Περιφερειαρχή Θεσσαλίας δυνάμει της οποίας τροποποιήθηκε η με αρ. 5630/05.09.2014 απόφασή του, η οποία προσδιορίσθηκε να συζητηθεί στις 01.12.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 και εισηγήτρια την Εφέτη Δ.Δ. κ. Ρουβά Δήμητρα, (Αρ. Κατάχ: ΑΚ 21/23.02.2021, Αρ. Πινακίου 5).

Α.Ο.Ε 356/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Σκιάθου καταθέτοντας υπόμνημα και συμπληρωματικό υπόμνημα ενώπιον του Δικαστικού καταστήματος του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας (Τριμελούς, Τμήματος Α΄) στην από 07.08.2015 αίτηση ακύρωσης του Μεργιά Αργυρίου - Συμεών του Κωνσταντίνου, κατοίκου Βόλου, οδός Γενναδίου με αρ. 2 στρεφόμενη κατά του 1) ΝΠΠΔ με την επωνυμία Δήμος Σκιάθου Β. Σποράδων του Ν. Μαγνησίας, όπως νόμιμα εκπροσωπέιται και κατά της 2) με αρ. 373/2015 απόφασης του Δημάρχου Σκιάθου Β. Σποράδων του Ν. Μαγνησίας, 3) του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, όπως νόμιμα εκπροσωπείται και 4) της με αρ. 2756/19.05.2015 απόφασης του Περιφερειαρχή Θεσσαλίας δυνάμει της οποίας τροποποιήθηκε η με αρ. 5630/05.09.2014 απόφασή του, της οποίας δικάσικος ορίσθηκε η 01η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 πμ με Εισηγήτρια την Εφέτη Δ.Δ Ρουβά Δήμητρα Π, για την παράσταση, τη σύνταξη υπομνήματος, συμπληρωματικού υπομνήματος.

Α.Ο.Ε 357/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 620,00 ευρώ.

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (Ειδική Διαδικασία, Μισθωτικών Διαφορών) στις 25.11.2021, ημέρα Πέμπτη ή όποτε μετ’ αναβολή ήθελε ορισθεί η δικάσιμος, όπου πρόκειται να συζητηθεί μετά από αναβολή η από 01.10.2021 κλήση και με αρ. Κατάθεσης δικογράφου 231/2021 με την οποία επαναφέρεται η από 11.09.2021 και με αρ. Κατάθεσης δικογράφου 201/11.09.2020 αγωγή του Λάμπρου Σανιδά του Δημητρίου, κατοίκου Σκιάθου, με Α.Φ.Μ: 078984278/Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας Βόλου κατά του Ο.Τ.Α - Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, με Α.Φ.Μ: 090122534/Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας Βόλου, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, νομίμως εκπροσωπουμένου από το Δήμαρχο Σκιάθου. Να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Σκιάθου κατά την ανωτέρω δικάσιμο ή όποτε μετ’ αναβολή ορισθεί η δικάσιμος, ήτοι να καταθέσει προτάσεις, προσθήκη - αντίκρουση, να προσκομίσει όλα τα σχετικά έγγραφα, καθώς και να εξετάσει μάρτυρες, με σκοπό την απόρριψη της αγωγής και γενικά να ενεργήσει ό,τι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για την ευόδωση της υπόθεσης προς όφελος του Δήμου Σκιάθου

Α.Ο.Ε 358/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 806,00 ευρώ.

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (Ειδική Διαδικασία, Μισθωτικών Διαφορών) στις 25.11.2021, ημέρα Πέμπτη ή όποτε μετ’ αναβολή ήθελε ορισθεί η δικάσιμος, όπου πρόκειται να συζητηθεί η από 01.10.2021 κλήση και με αρ. Κατάθεσης δικογράφου 233/2021 με την οποία επαναφέρεται η από 11.09.2021 και με αρ. Κατάθεσης δικογράφου 204/11.09.2020 αγωγή των 1) Κωνσταντίνου Καλαμποκά του Θεμιστοκλή, κατοίκου Βόλου, οδός Τσοποτού με αρ. 1, με Α.Φ.Μ: 14389873/Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας Βόλου, του 2) Αθανασίου Αργυρόπουλου του Ευσταθίου, κατοίκου Σκιάθου, με Α.Φ.Μ: 146785815/Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας Βόλου και 3) της εταιρείας με την επωνυμία MARITTIMO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, που εδρεύει στο Βόλου και που εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ: 800808783/Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας Βόλου κατά του Ο.Τ.Α - Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, με Α.Φ.Μ: 090122534/Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας Βόλου, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, νομίμως εκπροσωπουμένου από το Δημάρχο Σκιάθου. Να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Σκιάθου κατά την ανωτέρω δικάσιμο ή όποτε μετ’ αναβολή ήθελε ορισθεί η δικάσιμος, ήτοι να καταθέσει προτάσεις, προσθήκη - αντίκρουση, να προσκομίσει όλα τα σχετικά έγγραφα, καθώς και να εξετάσει μάρτυρες, με σκοπό την απόρριψη της αγωγής και γενικά να ενεργήσει ό,τι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για την ευόδωση της υπόθεσης προς όφελος του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 359/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 806,00 ευρώ.

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (Ειδική Διαδικασία, Μισθωτικών Διαφορών) στις 25.11.2021, ημέρα Πέμπτη ή όποτε μετ’ αναβολή ήθελε ορισθεί η δικάσιμος, όπου πρόκειται να συζητηθεί η από 01.10.2021 κλήση και με αρ. Κατάθεσης δικογράφου 232/2021 με την οποία επαναφέρεται η από 11.09.2021 και με αρ. Κατάθεσης δικογράφου 200/11.09.2020 αγωγή των 1) Περσεφόνης Κάντογλου του Ηλία, κατοίκου Σκιάθου, με Α.Φ.Μ: 055542283/Δ.Ο.Υ Νέας Στ Θεσσαλονίκης, της 2) Σοφίας - Παναγιώτας Πασχάλη του Δημητρίου, κατοίκου Σκιάθου, με Α.Φ.Μ: 107895823/Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας Βόλου και 3) της Στέλλας Βοτάνου του Βασίλειου, κατοίκου Σκιάθου, με Α.Φ.Μ: 107859977/Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας Βόλου, κατά του Δήμου Σκιάθου, νομίμως εκπροσωπουμένου κατά του Ο.Τ.Α - Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, με Α.Φ.Μ: 090122534/Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας Βόλου, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, νομίμως εκπροσωπουμένου από το Δημάρχο Σκιάθου. Να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Σκιάθου κατά την ανωτέρω δικάσιμο ή όποτε μετ’ αναβολή ήθελε ορισθεί η δικάσιμος, ήτοι να καταθέσει προτάσεις, προσθήκη - αντίκρουση, να προσκομίσει όλα τα σχετικά έγγραφα, καθώς και να εξετάσει μάρτυρες, με σκοπό την απόρριψη της αγωγής και γενικά να ενεργήσει ό,τι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για την ευόδωση της υπόθεσης προς όφελος του Δήμου Σκιάθου

Α.Ο.Ε 360/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 806,00 ευρώ.

Έγκριση της 56/2021 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Σκιάθου με θέμα "Καθορισμός τελών χρηματικών ανταλλαγμάτων για τη χρήση κοινοχρήστων χώρων εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Σκιάθου για το έτος 2022".

Α.Ο.Ε 361/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της 56/2021 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Σκιάθου με θέμα "Καθορισμός τελών χρηματικών ανταλλαγμάτων για τη χρήση κοινοχρήστων χώρων εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Σκιάθου για το έτος 2022".

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εισηγητική έκθεση Γ΄ τριμήνου του έτους 2021 προς την Οικονομική Επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Α.Ο.Ε 362/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Συντάσσει την έκθεση εσόδων – εξόδων του Δήμου Σκιάθου του Γ΄ τριμήνου 2021 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού, όπως εμφανίζονται στους παρακάτω συνημμένους πίνακες και υποβάλει αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο, ως έχει και αναφέρεται στην εισήγηση στο σκεπτικό της απόφασης αυτής.

Eισηγητική έκθεση της Oικονομικής Yπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή, για την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021

Α.Ο.Ε 363/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021

Έγκριση 2ου Πρακτικού Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών της Επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΣΚΙΑΘΟΥ» (Διακήρυξη: αριθμ. πρωτ. 12481/26-08-2021, ΑΔΑ: 6Θ8ΠΩ13-Μ7Μ, ΑΔΑΜ: 21PROC009123640 2021-08-27)

Α.Ο.Ε 364/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης, για το λόγο αυτό δεν είναι αναρτητέα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Έγκριση δαπάνης σε συμμόρφωση του Δήμου Σκιάθου με τις υπ’ αριθμ.31/2012 και 33/2012 Αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών), για την καταβολή της επιδικασθείσας απαίτησης, με τους νόμιμους τόκους και τα δικαστικά έξοδα, στους ΠΑΛΛΑΝΤΖΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, και διάθεση πίστωσης ποσού 18.860,50 € (κεφάλαιο) και 600,00 € (δικαστικά έξοδα) στον ΚΑ Εξόδων 00-6492 με τίτλο ΄΄Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων΄΄, και ποσού 14.330,37 € στον ΚΑ Εξόδων 00-6823 με τίτλο ΄΄Τόκοι υπερημερίας χρήσης΄΄, του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου έτους 2021.

Α.Ο.Ε 365/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 18.860,50 € (κεφάλαιο) και 600,00 € (δικαστικά έξοδα) στον ΚΑ Εξόδων 00-6492 με τίτλο ΄΄Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων΄΄, και ποσού 14.330,37 € στον ΚΑ Εξόδων 00-6823 με τίτλο ΄΄Τόκοι υπερημερίας χρήσης΄΄, του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου έτους 2021, σε συμμόρφωση του Δήμου Σκιάθου με τις υπ’ αριθμ.31 και 33/2012 Αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών), για την καταβολή της επιδικασθείσας απαίτησης, στους ΠΑΛΛΑΝΤΖΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 1.041,60 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6264 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την επισκευή και συντήρηση κλιματιστικών του Παιδικού Σταθμού.

Α.Ο.Ε 366/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 1.041,60 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6264 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή