ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 02 Νοεμβρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

76η/02.11.2021 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Έγκριση της 43/2021 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Σκιάθου με θέμα «Λήψη απόφασης περί "Καθορισμού Τελών για την παραχώρηση των εγκαταστάσεων του Πολιτιστικού Κέντρου «Μπούρτζι» σε τρίτους".

Α.Ο.Ε 351/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 43/2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Σκιάθου με θέμα «Λήψη απόφασης περί "Καθορισμού Τελών για την παραχώρηση των εγκαταστάσεων του Πολιτιστικού Κέντρου «Μπούρτζι» σε τρίτους".

Ακύρωση της αριθμ. 251/2021 ΑΟΕ (βάσει της 1582/2021 απόφαση της ΑΕΠΠ), Επικύρωση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ (III) ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ του εθνικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Β ΟΜΑΔΑ (αρ. συστήματος 107155 ) και ανάδειξη νέου προσωρινού αναδόχου.

Α.Ο.Ε 352/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

α) Την ακύρωση της αριθμ. 251/2021 ΑΟΕ (βάσει της 1582/2021 απόφαση της ΑΕΠΠ)

β) Την επικύρωση του αριθμ. 15723/29-10-2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ( III ) ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (βάσει της 1582/2021 απόφαση της ΑΕΠΠ)

γ) Την ανάδειξη της «GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ως νέας προσωρινής αναδόχου της προμήθειας Λιπαντικών ( Β ΟΜΑΔΑ ) προκειμένου να συμμορφωθούμε με την απόφαση της ΑΕΠΠ

Έγκριση πρακτικού ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙI «ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» και κατακύρωση του εθνικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχήματος πλύσης κάδων απορριμμάτων.

Α.Ο.Ε 353/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση του αριθμ. 15715/29-10-2021 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης.

2. Την κατακύρωση της προμήθειας οχήματος πλύσης κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Σκιάθου στην « ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Β.Ε. » γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 1.970,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6495 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την προμήθεια ποδηλατοστασίων που θα τοποθετηθούν σε κομβικά σημεία του νησιού μας.

Α.Ο.Ε 354/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 1.970,00 ευρώ στον ΚΑΕ 00-6495 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως»

Αποδοχή πέντε (5) τακτικών κατανομών-χρηματοδοτήσεων-επιδοτήσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών, την ΕΕΤΑΑ, και τον ΟΑΕΔ, κατά το μήνα Ιούνιο έτους 2021.

Α.Ο.Ε 355/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται ως Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σκιάθου, τις παραπάνω χρηματοδοτήσεις-επιδοτήσεις, βάσει των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197/12-10-2020).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή