ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 12 Οκτωβρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

69η/12.10.2021 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη γνωμοδοτικού σημειώματος αναφορικά με την από 13.07.2021 και με αρ. πρωτ. 9706/14.07.2021 αίτηση του κ. Ηλία Αντωνίτσα, με την ιδιότητά του ως “μισθωτή” αυτοκινούμενου ή /ρυμουλκούμενου τροχήλατου αναψυκτηρίου και ομπρελλοκαθισμάτων στη θέση Μανδράκι - Ελιάς της νήσου Σκιάθου, που αφορά περιληπτικά σε μείωση μισθώματος 80% για τους λόγους που παραθέτει στην ανωτέρω αίτησή του.

Α.Ο.Ε 323/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 99,20 ευρώ.

Επικύρωση σταδίων (Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς, οικονομική προσφορά) του ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια οχήματος πλύσης κάδων απορριμμάτων και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

Α.Ο.Ε 324/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης, για το λόγο αυτό δεν είναι αναρτητέα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (Ειδική Διαδικασία, Μισθωτικών Διαφορών) στις 14 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη ή όποτε μετ’ αναβολή ήθελε ορισθεί η δικάσιμος, όπου πρόκειται να συζητηθεί η από 03.03.2021 και με αρ. Κατάθεσης δικογράφου 26/04.03.2021 αγωγή (ειδική διαδικασία μισθωτικών διαφορών) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, της Κερασίας - Ευαγγελίας Μίχου του Παντελή, κατοίκου Σκιάθου, με Α.Φ.Μ: 107865714/Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας Βόλου κατά του Ο.Τ.Α - Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, με Α.Φ.Μ: 090122675/Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας Βόλου, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, νομίμως εκπροσωπουμένου από το Δήμαρχο Σκιάθου. Να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Σκιάθου ήτοι, να καταθέσει προτάσεις, προσθήκη - αντίκρουση, να προσκομίσει όλα τα σχετικά έγγραφα, καθώς και να εξετάσει μάρτυρες, με σκοπό την απόρριψη της παρούσης αγωγής και γενικά να ενεργήσει ότι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για την ευόδωση της υπόθεσης προς όφελος του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 325/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 806,00 ευρώ

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 9.581,97 ευρώ στον ΚΑΕ 20-6662 με τίτλο "Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Λοιπών Εγκαταστάσεων" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 326/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 9.581,97 ευρώ στον ΚΑΕ 20-6662 με τίτλο "Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Λοιπών Εγκαταστάσεων"

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 450,00 ευρώ στον τον ΚΑΕ 00-6433 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για τις υπηρεσίες παράθεσης γεύματος στο πλαίσιο εκδήλωσης για την επίσκεψη του Υπουργού Ναυτιλίας για την παράδοση του πλωτού ασθενοφόρου στα νησιά των Σποράδων.

Α.Ο.Ε 327/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 450,00 ευρώ στον τον ΚΑΕ 00-6433 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών»

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 12.000,00 ευρώ στον ΚΑΕ 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για τις υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής της ιστοσελίδας του Δήμου Σκιάθου και παροχής της υπηρεσίας INFOTOUR για ένα έτος.

Α.Ο.Ε 328/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 12.000,00 ευρώ στον ΚΑΕ 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής"

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 914,13 ευρώ στον ΚΑ 20-6264 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την παροχή υπηρεσίας για έλεγχο-συντήρηση-αναγόμωση πυροσβεστήρων που είναι τοποθετημένοι στα οχήματα του Δήμου Σκιάθου και τις κτηριακές εγκαταστάσεις της Δ/σης Καθαριότητας και Περιβάλλοντος.

Α.Ο.Ε 329/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 914,13 ευρώ στον ΚΑ 20-6264 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων»

Έγκριση της 42/2021 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Σκιάθου με θέμα: ψήφιση 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικός Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Σκιάθου"

Α.Ο.Ε 330/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 42/2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Σκιάθου με θέμα: ψήφιση 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικός Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Σκιάθου"

Απόδοση λογαριασμού για την απαλλαγή υπόλογου από τον ενταλθέν ποσό σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 48/2021 Πρακτικό και 213/2021 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

Α.Ο.Ε 331/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού, έτσι όπως υποβλήθηκε από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος καθαριότητας κα Σταυρούλα Ματούλα Γαρυφάλλου

Απαλλάσσει την Σταυρούλα Ματούλα Γαρυφάλλου από υπόλογο του ποσού των 4.568,16 ευρώ, στο όνομα της οποίας εκδόθηκε το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής.

Απόδοση λογαριασμού του υπ’ αριθμ. Β333/2021 ΧΕΠ και απαλλαγή υπολόγου από τον ενταλθέν ποσό σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 225/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Α.Ο.Ε 332/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού, έτσι όπως υποβλήθηκε από τον υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου Νικόλαο Γεωργόπουλο

Απαλλάσσει τον Νικόλαο Γεωργόπουλο από υπόλογο του ποσού των 400,00 ευρώ, στο όνομα της οποίου εκδόθηκε το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή