ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 28 Σεπτεμβρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

67η/28.09.2021 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Έγκριση της 88/2021 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. με θέμα "Καθορισμός του τρόπου χρέωσης των καταναλωτών αποχέτευσης για το έτος 2020 οι οποίοι επλήγησαν από τον κορωνοϊό".

Α.Ο.Ε 310/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 88/2021 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. με θέμα "Καθορισμός του τρόπου χρέωσης των καταναλωτών αποχέτευσης για το έτος 2020 οι οποίοι επλήγησαν από τον κορωνοϊό".

Έγκριση του Απολογισμού του έτους 2019 (23-10-19 έως 31-12-19) της Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ Σχολικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 311/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

1.   Την έγκριση του Απολογισμού του έτους 2019 (23-10-19 έως 31-12-19), όπως εμφανίζεται συνημμένα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

2. Την αποστολή της παρούσας απόφασης και των δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο 2 της υπ’ αριθ. Φ.Γ.8/9836/27-05-1992 (ΦΕΚ 448 Β΄) απόφασης της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και στην παρ.8 του άρθρου 12 του Ν.2539/97 στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Επικύρωση σταδίων (Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς, οικονομική προσφορά) του ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια οικοδομικών υλικών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

Α.Ο.Ε 312/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης, για το λόγο αυτό δεν είναι αναρτητέα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 2.000,00 ευρώ στον τον ΚΑΕ 00-6495 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την προμήθεια μηχανισμού συρόμενης πόρτας για τον Χ.Υ.Τ.Α. Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 313/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 2.000,00 ευρώ στο ΚΑΕ 00-6495 με τίτλο "Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως"

Έγκριση Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Σκιάθου και Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού «World Tourism Organisation» με αντικείμενο την Τεχνική Βοήθεια του Παγκοσμίου Οργανισμού Τουρισμού για την τουριστική ανάκαμψη της Νήσου Σκιάθου από την Covid-19.

Α.Ο.Ε 314/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σκιάθου και Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού "World Tourism Organisation" με αντικείμενο την τεχνική βοήθεια του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού για την τουριστική ανάκαμψη της Νήσου Σκιάθου από την covid-19.

Εισηγείται για τη σύμφωνη γνώμη στην επιτροπή του Αρθρου 4 παρ 2β του Νόμου 3345/2005 (ΦΕΚ 135 Α'), στο αυτοτελές τμήμα διεθνών και ευρωπαϊκών σχέσεων του υπουργείου Εσωτερικών.

Αναθέτει κάθε περαιτέρω ενέργεια στον Δήμαρχο

Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου πίστωσης , ποσού 900,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας αεροπορικώς από την Σκιάθο στην Αθήνα στις   4/10/2021 και την επόμενη ημέρα 5/10/2021 θα ταξιδέψει στο Παρίσι της Γαλλίας, για να παραστεί στην Διεθνή Τουριστική ΄Εκθεση <<IFTM-TOP RESA 2>> και θα επιστρέψει στην Αθήνα στις 6/10/2021 και την ίδια ημέρα στην Σκιάθο.

Α.Ο.Ε 315/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την πραγματοποίηση της μετακίνησης και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου, ποσού 900,00 €   στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας αεροπορικώς από την Σκιάθο στην Αθήνα στις   4/10/2021 και την επόμενη ημέρα 5/10/2021 θα ταξιδέψει στο Παρίσι της Γαλλίας, για να παραστεί στην Διεθνή Τουριστική ΄Εκθεση <<IFTM-TOP RESA 2>> και θα επιστρέψει στην Αθήνα   στις 6/10/2021 και την ίδια ημέρα στην Σκιάθο.

Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Μαθηνού Αδαμάντιου του Μιχαήλ, πίστωσης ποσού 900,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας αεροπορικώς από την Σκιάθο στην Αθήνα στις   4/10/2021 και την επόμενη ημέρα 5/10/2021 θα ταξιδέψει στο Παρίσι της Γαλλίας, για να παραστεί στην Διεθνή Τουριστική ΄Εκθεση <<IFTM-TOP RESA 2>> και θα επιστρέψει στην Αθήνα στις 6/10/2021 και την ίδια ημέρα στην Σκιάθο.

Α.Ο.Ε 316/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την πραγματοποίηση της μετακίνησης και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Μαθηνού Αδαμάντιου του Μιχαήλ, ποσού 900,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας αεροπορικώς από την Σκιάθο στην Αθήνα στις 4/10/2021 και την επόμενη ημέρα 5/10/2021 θα ταξιδέψει στο Παρίσι της Γαλλίας, για να παραστεί στην Διεθνή Τουριστική ΄Εκθεση <<IFTM-TOP RESA 2>> και θα επιστρέψει στην Αθήνα   στις 6/10/2021 και την ίδια ημέρα στην Σκιάθο.

Εισήγηση περί διαγραφής τέλους ακίνητης περιουσίας έτους 2020

Α.Ο.Ε 317/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη διαγραφή του ποσού των 6,04 €, για το τέλος ακίνητης περιουσίας έτους 2020 (Χ/Κ 1014/2021), μαζί με τις τυχόν προσαυξήσεις, από την καρτέλα χρεώσεων της οφειλέτιδας Μιτζέλου Χρυσώς του Μιχαήλ (ΑΦΜ: 042367727).

Υποβολή μηνιαίου λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

Α.Ο.Ε 318/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον μηνιαίο λογαριασμό εσόδων – εξόδων Αυγούστου 2021 του Δήμου Σκιάθου, σύμφωνα με την ανωτέρω κατάσταση της ταμειακής υπηρεσίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή