ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                                                            ΣΚΙΑΘΟΣ: 25-06-14

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                       ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 6831

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Νικοτσάρα 12                                                       

Τ.Κ. 37002 -Σκιάθος

Τηλ.: 24273 50110-111

Φαξ:  24270 23618                              

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:. 

      ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

                                                         

Έχοντας υπόψη:

 1. Τον Ν.3852/2010,(ΦΕΚ Α’87/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ Α’77/30-03-1981), «Περί των οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων».
 3. Την υπ’αρίθμ Δ10Β 1027032ΕΞ 2014/1033/11-02-2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 328/13-02-2014 Β΄) περί «Απευθείας παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού»
 4. Τον Ν.2971/2001  «Αιγιαλός  παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 285/Α/2001).
 5. Τον Ν.3463/2006, (ΦΕΚ Α’114/08-06-2006), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
 6. Την υπ’αρίθμ 49/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου με την οποία αποφασίστηκε η Εγκριση της περαιτέρω ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ από ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΙΑΘΟΥ  προς ΤΡΙΤΟΥΣ, ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ν. 2971/2001 ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΑ Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033/11-2-2014 (ΦΕΚ 328/13-2-2014 τεύχος Β):  «Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' Βαθμού» ; όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αρίθμ 111/2014 (1649/79566/2014 απόφασης νομιμοποίησης της Ε.Γ.Γ.Α.Δ.Θ.&Στ.Ε )και 116/2014(Ορθή επανάληψη) ΑΔΣ (1918/93527/22-05-14 απόφασης νομιμοποίησης της Ε.Γ.Γ.Α.Δ.Θ.&Στ.Ε)
 7. Την αρίθμ 5419/23-05-14 Διακύρηξη Δημάρχου
 8. Την αρίθμ 138/2014 ΑΟΕ (ΑΔΑ:ΒΤΔ3Ω13-Κ2Ρ) περί έγκρισης άγονου διαγωνισμού
 9. Την αρίθμ 139/2014 ΑΟΕ (ΑΔΑ: 7ΑΞΤΩ13-ΒΘΘ) περί έγκρισης των όρων δημοπράτησης
 10. Το αρ. πρωτ. 6633/20-06-14 έγγραφό μας προς Κτηματική Υπηρεσία για παροχή σύμφωνης γνώμης σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΚΥΑ Δ10Β 1027032ΕΞ 2014/1033/11-02-2014.
 11. Το αρίθμ 1763/25-06-2014 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Π.Ε. Μαγνησίας περί Παροχής σύμφωνης γνώμης

Διακηρύττει ότι, στη Σκιάθο και στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου στο  Μπούρτζι την 8η  του μηνός Ιουλίου ημέρα Τρίτη του έτους δύο χιλιάδες  δεκατέσσερα  (2014) , και  ώρα 11:30 , θα γίνει ενώπιον της προβλεπόμενης από το Νόμο Επιτροπής, φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, ενός (1) τμήματος κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού, παραλίας για τοποθέτηση ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ, όπως περιγράφεται στο συνημμένο ορθοφωτοχάρτη της Κτηματολόγιο ΑΕ και το τοπογραφικό διάγραμμα και απαριθμείται παρακάτω:

Α/Α

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

ΕΜΒΑΔΟΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ

 

1

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

220,00τ.μ.

αρ.2Η

 
 
 
 


Το παραπάνω σημείο θα υλοποιηθεί στο έδαφος με ευθύνη του παραχωρησιούχου καταθέτοντας υπεύθυνη δήλωση για την ορθή τοποθέτηση βάσει των ανωτέρω.

Με τους παρακάτω όρους :

Άρθρο 1.               Η  δημοπρασία θα είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική και θα διεξαχθεί στην αίθουσα  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  στο  ''Μπούρτζι''  στη  Σκιάθο  σε ημερομηνία και ώρα που θα καθορισθεί με σχετική διακήρυξη του Δημάρχου Σκιάθου, ενώπιον της αρμόδιας από το Νόμο Επιτροπής. Η Δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές για την συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η αρμόδια επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά. Στην περίπτωση που η δημοπρασία αναβληθεί για οποιοδήποτε λόγο θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο ημέρα και ώρα που θα ορισθεί με την διακήρυξη του Δημάρχου.

Άρθρο 2.                Τα  προς  παραχώρηση  χρήσεως  τμήματα κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού, όπως περιγράφονται και  απαριθμούνται ανωτέρω  θα χρησιμοποιηθούν  αποκλειστικά  και  μόνο  για  την  τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων ( δύο ξαπλώστρες με τραπεζάκι  ανά ομπρέλα) και θα χρησιμοποιούνται κατά το δυνατόν φυσικά υλικά φιλικά και εναρμονισμένα με το περιβάλλον χωρίς εξεζητημένους χρωματισμούς, δηλαδή μόνο για ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ : Ξύλινες με ύφασμα αδιάβροχο χρώματος μπεζ, ΟΜΠΡΕΛΕΣ :  ξύλινος κυλινδρικός κορμός , καλαμωτή διαμέτρου 2m ) Η  διάρκεια  της παραχώρησης χρήσεως ορίζεται από την επόμενη της υπογραφής  της  σύμβασης  και λήγει την 31/10/2014, οπότε και ο χρήστης  είναι υποχρεωμένος να εγκαταλείψει τον παραχωρηθέντα χώρο.

Άρθρο 3.               Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας κατά την ημέρα διεξαγωγής αυτής και από ώρα 11:00 π.μ. έως και 11:30 π.μ. τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, αν είναι φυσικό πρόσωπο
 2. Σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης αν είναι εταιρεία ή κοινοπραξία
 3.  Εγγυητική  επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και               Δανείων αξίας ίσης προς το 10% του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου κατώτερης προσφοράς, η οποία μετά τη λήξη της δημοπρασίας  θα  επιστραφεί  στους διαγωνιζόμενους, εκτός του τελευταίου πλειοδότη  που θα  παραμείνει  στην  υπηρεσία του Δήμου Σκιάθου μέχρι κατακυρώσεως της δημοπρασίας, οπότε θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αξίας ίσης προς το 10% επί του επιτευχθησομένου μισθώματος.
 4. Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του συμμετέχοντος (εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία) και Υπεύθυνη Δήλωση των εταίρων μη συμμετοχής σε άλλη εταιρεία οποιασδήποτε νομικής μορφής η οποία έχει οφειλές προς τον Δήμο Σκιάθου.
 5. Βεβαίωση από την Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάθου & Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκιάθου περί μη οφειλής του συμμετέχοντος (εξίσου  και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία),
 6. Βεβαίωση της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), για χρέη προς το δημόσιο του συμμετέχοντος (φορολογική ενημερότητα) κατά την ημέρα του διαγωνισμού εξίσου  και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία)
 7. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου ότι δεν έχει πτωχεύσει, ούτε εκκρεμεί εναντίον του σχετική αίτηση, ούτε βρίσκεται σε πτωχευτικό συμβιβασμό ή πτωχευτική εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη πτωχευτική διαδικασία.
 8.  Αντίγραφο ποινικού μητρώου που έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου.
  1. Απόφαση του ΔΣ της εταιρίας (κεφαλαιουχική/συνεταιρισμός) για συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό και   του προσώπου που εξουσιοδοτείται με την ως άνω απόφαση να συμμετέχει σε αυτόν.
  2. Αντίγραφο (επικυρωμένο) της άδειας παραμονής για αλλοδαπούς εκτός των χωρών της Ε.Ε. ή άδεια διαμονής εάν έχουν ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε.
  3. Υπεύθυνη   δήλωση  του Ν. 1599/1986, ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι  αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας και της αρ.Δ10Β 1027032ΕΞ 2014/1033/11-02-2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 328/13-02-2014 Β΄) .
  4. Πληρεξούσιο Συμβολαιογραφικό εφόσον ο συμμετέχων ή α)υποβάλει τα δικαιολογητικά μέσω αντιπροσώπου ή β)όταν πλειοδοτεί μέσω αντιπροσώπου
  5. ‘Ολες οι εταιρείες θα προσκομίζουν τα καταστατικά ή εταιρικά τους καθώς και όλες τις τροποποιήσεις τους. Επιπλέον οι μεν ΑΕ πιστοποιητικό της αρμόδιας Υπηρεσίας Εμπορίου περί του καταστατικού κατ των τυχόν τροποποιήσεών του, καθώς και τα ΦΕΚ που έχουν δημοσιευθεί, οι δε λοιπές ( ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ ) πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου που θα αναφέρεται η σύσταση και οι τροποποιήσεις που έχουν γίνει και οι εξ αυτών ΕΠΕ τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δημοσιευθεί. Τα συμμετέχοντα από κοινού φυσικά ή νομικά πρόσωπα ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο.
  6. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος στην οποία αναφέρεται ότι δεν υπάρχει   κώλυμα σύμφωνα με το άρθρο 41.
  7. Αναφορικά με το πρόσωπο του εγγυητή θα πρέπει να προσκομιστούν:

          Α) των φυσικών προσώπων

          Β) των εταίρων των προσωπικών εταιριών

          Γ) για τις κεφαλαιουχικές εταιρίες του προέδρου, του διευθύνοντα συμβούλου,

          του διαχειριστή της εταιρείας και

         Δ) για συνεταιρισμούς του προέδρου του συνεταιρισμού

 

 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για χρέη προς το Δημόσιο ( φορολογική    ενημερότητα)
 • Θεωρημένο αντίγραφο του φορολογικού εντύπου Ε9 ( ύπαρξη οπωσδήποτε 
 • Βεβαίωση από την  Ταμειακή  Υπηρεσία  του Δήμου περί μη οφειλής του
 • Βεβαίωση από την Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάθου & Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκιάθου περί μη  
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρει ότι δεν μετέχει σε οποιαδήποτε μορφής εταιρεία η οποία οφείλει στο Δήμο και  Αντίγραφο ( επικυρωμένο)                           της άδειας παραμονής για αλλοδαπούς εκτός των χωρών της Ε.Ε. ή άδεια παραμονής εάν  έχουν ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε.
 • Για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, εκβίαση,
 • πλαστογραφία δωροδοκία, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες  δραστηριότητες.
 • Για παραβίαση των διατάξεων των νόμων περί ηθών και λεσχών
 • Για παραβίαση της περί συναλλάγματος νομοθεσίας. Σε περίπτωση εταιρείας αυτό ισχύει για όλους του ομόρρυθμους εταίρους σε Ο.Ε., Ε.Ε., και Ε.Π.Ε. και όλα τα μέλη του ΔΣ για ΑΕ.
 • Για παράβαση της περί ναρκωτικών νομοθεσίας, και
 •  Όσοι βρίσκονται σε πτώχευση ή εκκρεμεί εναντίον τους σχετική  
 •  αίτηση ή  βρίσκονται σε πτωχευτικό συμβιβασμό ή πτωχευτική
 •  εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη    πτωχευτική διαδικασία και

      περιουσιακών στοιχείων)

      οφειλής 

Έλλειψη ενός ή περισσοτέρων εκ των παραπάνω δικαιολογητικών αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη δημοπρασία. Την ευθύνη για την συγκέντρωση και την εμπρόθεσμη κατάθεση των δικαιολογητικών την φέρει αποκλειστικά και μόνο ο ενδιαφερόμενος.

Επίσης αποκλείονται από την διαδικασία επιλογής :

    α) όσοι έχουν καταδικαστεί:

    β) Όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δήμο Σκιάθου, στο νομικό πρόσωπο  και   

    επιχείρηση  του Δήμου.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται στην Αρμόδια από το Νόμο Επιτροπή:

Α) στο Δημοτικό κατάστημα Σκιάθου  έως και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα στην  αρμόδια κατά νόμο επιτροπή πριν την διεξαγωγή της δημοπρασίας   και ώρα από τις 11: 00 πμ έως 13:00 μ.μ.

Β) κατά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 1 και 4 της παρούσης .   

Άρθρο 5.         Oι προσφορές των πλειοδοτών γράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για το πλειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τους πρώτους στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικός τον τελευταίο πλειοδότη. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει τούτο, προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, αφού παρουσιάσει νόμιμο πληρεξούσιο, άλλως θεωρείται ότι μετέχει για λογαριασμό δικό του. 

Άρθρο 6.         Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερόμενου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ΄απλού χάρτου. 

Άρθρο 7.         Η πρώτη προσφορά ορίζεται ανώτερη από την τιμή εκκίνησης κατά διακόσια Ευρώ (200,00 Ευρώ) και κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας, κάθε επόμενη προσφορά πλειοδοσίας δεν μπορεί να είναι κατώτερη των διακόσια ευρώ (200,00 Ευρώ), της αμέσως προηγηθείσας προσφοράς.

Άρθρο 8.         Ο τελευταίος  πλειοδότης  υποχρεούται  να  παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και στη συνέχεια το συμφωνητικό, θα είναι αλληλεγγύως  και  σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της  παραχώρησης  χρήσεως .

Άρθρο 9.         Ο  τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη  έγκρισης  των  πρακτικών  της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σκιάθου και στη συνέχεια από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.

Άρθρο 10.      Η μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης από τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού προς τρίτους διενεργείται με τη σύναψη έγγραφης σύμβασης μίσθωσης. Το μισθωτήριο συμβόλαιο συντάσσεται σε τρία (3) αντίγραφα που υπογράφονται από τα συμβαλλόμενα μέρη, αφού καταβληθεί από το μισθωτή ποσοστό 20% επί του συνολικού μισθώματος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και ποσοστό 80%, επίσης, επί του συνολικού μισθώματος στον Ο.Τ.Α.. Στο μισθωτήριο συμβόλαιο προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία του μισθωτή, η διάρκεια της μίσθωσης, η θέση και το εμβαδόν του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται, η ιδιότητά του (αιγιαλός, παραλία κ.λ.π.), το είδος της χρήσης και το καταβλητέο αντάλλαγμα χώρος αυτός αποτυπώνεται με επιμέλεια του Δήμου και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του αντισυμβαλλομένου σε επισυναπτόμενο στο μισθωτήριο: i) υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «OPEN» της Κτηματολόγιο Α.Ε. («ελεύθερη θέαση ορθοφωτοχαρτών») όπου δεν υφίσταται καθορισμένος αιγιαλός ή ii) απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού, όπου αυτός υφίσταται. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δημοπρασίας, ο Δήμος ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας για το ύψος του τελικώς επιτευχθέντος μισθώματος και τα στοιχεία του πλειοδότη, προκειμένου αυτός να εκδώσει και να του αποστείλει, με κάθε πρόσφορο μέσο, οίκοθεν σημείωμά του σχετικά με το ύψος του προς καταβολή από τον μισθωτή υπέρ του Δημοσίου ποσοστού 20% επί του μισθώματος. Στη συνέχεια, ο Δήμος αποστέλλει στην οικεία Κτηματική Υπηρεσία αντίγραφο του Πρακτικού Κατακύρωσης της Δημοπρασίας και το συναφθέν, σε εκτέλεση του Πρακτικού, μισθωτήριο συμβόλαιο με τον πλειοδότη, σε τρία (3) αντίγραφα προς προσυπογραφή αυτών από τον Προϊστάμενο, συνοδευμένα από το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του οφειλόμενου ποσοστού υπέρ του Δημοσίου. Στο μισθωτήριο συμβόλαιο πρέπει να έχουν ενσωματωθεί, επί ποινή ακυρότητας της μισθωτικής σύμβασης, οι τυχόν υποδείξεις του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα καθώς και να αναγράφεται, επί ποινή ακυρότητας της σύμβασης, ο αριθμός του διπλοτύπου είσπραξης του ποσοστού υπέρ του Δημοσίου. Τόσο στη περίπτωση της απευθείας παραχώρησης, όσο και στη περίπτωση της δημοπρασίας, αμέσως μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μεταξύ του Δήμου και του μισθωτή, ο τελευταίος έχει δικαίωμα να εγκατασταθεί στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο. Σε περίπτωση μη τελικής συνυπογραφής του μισθωτηρίου από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας, λόγω μη τήρησης των υποδειχθεισών από αυτόν τροποποιήσεων ή μη συναποστολής μαζί με τα 3 αντίγραφα της μισθωτικής σύμβασης του πρωτοτύπου διπλοτύπου είσπραξης, το μισθωτήριο συμβόλαιο είναι άκυρο και ο μισθωτής υποχρεούται να αποχωρήσει από τον κοινόχρηστο χώρο, χωρίς καμιά αξίωση αποζημίωσης έναντι του Δημοσίου. Μετά τη λήξη της μίσθωσης δεν επιτρέπεται η παραμονή του μισθωτή στον παραχωρηθέντα χώρο. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επί των ανωτέρω, οι αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες υποχρεούνται να λαμβάνουν άμεσα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα προστασίας της κοινόχρηστης Δημόσιας Περιουσίας. Οι Κτηματικές Υπηρεσίες τηρούν αρχείο στο οποίο θα καταγράφεται το σύνολο των εκμισθούμενων στην περιοχή αρμοδιότητάς τους κοινόχρηστων χώρων, βάσει των προσκομιζόμενων μισθωτηρίων συμβολαίων και των συνοδευόντων αυτά ορθοφωτοχαρτών και λοιπών στοιχείων.

Άρθρο 11.      Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των:

Α/Α

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

ΕΜΒΑΔΟΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ

ΠΟΣΟ

ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

1

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

220,00τ.μ.

αρ.2Η

6000,00

 

Άρθρο 12.      Το  αντίτιμο  χρήσεως  θα καταβληθεί στο Ταμείο του Δήμου Σκιάθου εφάπαξ με την υπογραφή του συμφωνητικού. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται αρχομένης της υπογραφής της σύμβασης και λήγουσα την 31η Οκτωβρίου  2014. Ελάχιστη υποχρεωτική παραμονή των ομπρελοκαθισμάτων από την υπογραφή του συμφωνητικού έως και 15/10/2014

Άρθρο 13.      Ο  τελευταίος  πλειοδότης  υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την  κοινοποίηση  σ' αυτόν  με  αποδεικτικό  παραλαβής  της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, περί  κατακύρωσης και έγκρισης του αποτελέσματος της  δημοπρασίας, να  προσέλθει  μαζί με τον εγγυητή του, για την υπογραφή του συμφωνητικού καταθέτοντας την εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων σύμφωνα με το άρθρο 4.3 και το άρθρο 8 της παρούσης  , διαφορετικά κηρύσσεται αυτοδίκαια έκπτωτος και η εγγύηση συμμετοχής  που έχει  καταθέσει  καταπίπτει  υπέρ  του  Δήμου  Σκιάθου  χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται  δε  αναπλειστηριασμός  σε  βάρος  αυτού  και του εγγυητή  του  και  ενέχονται  και  οι  δύο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια.

Άρθρο 14.      Ο  Δήμος  δεν  ευθύνεται  έναντι  του  χρήστη,  ούτε υποχρεούται σε επιστροφή  ή  μείωση του αντιτίμου χρήσεως ή και πρόωρη λήξη της χρήσης άνευ αποχρώντος λόγου.

Άρθρο 15.      Από  τη  λήξη  της παραγράφου 13 προθεσμίας, η παραχώρηση χρήσης θεωρείται ότι έγινε οριστικά.

Άρθρο 16.      Ο  χρήστης  υποχρεούται  να  διατηρεί  την κατοχή του παραχωρημένου χώρου, τις  υπέρ  αυτού  δουλείες, τα  όρια αυτού, να προστατεύει αυτό από κάθε   καταπάτηση   και   γενικά   να   διατηρεί   το   χώρο   σε  καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση επίσης δεν δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση από το Δήμο για τυχόν βλάβη στο χώρο από θεομηνία, πυρκαγιά, πλημμύρα κλπ

Άρθρο 17.      Ο χρήστης  υποχρεούται  όταν  λήξει η διάρκεια της παραχώρησης να παραδώσει   τον  παραχωρηθέντα   χώρο   στην   κατάσταση   που   το παρέλαβε, διαφορετικά  ευθύνεται  σε  αποκατάσταση κάθε φθοράς, βλάβης ή ζημιάς, πέρα από τη συνήθη χρήση. Ο Δήμος Σκιάθου μπορεί να ζητήσει μετά την λήξη του συμβατικού χρόνου χρήσης την επαναφορά των πραγμάτων στην πρότερη κατάσταση.

Άρθρο 18.      Απαγορεύεται  απόλυτα  η σιωπηρή αναμίσθωση ή η περαιτέρω υπεκμίσθωση των κοινοχρήστων χώρων από τους μισθωτές  με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιονδήποτε με ή χωρίς αντάλλαγμα.

Άρθρο 19.      Ο  χρήστης δεν αντλεί κανένα δικαίωμα από την μισθωτική σύμβαση αφού πρόκειται για απλή παραχώρηση χρήσεως αιγιαλού του Ν.2971/2001 και όχι για μίσθωση(δεν ισχύουν οι διατάξεις περί εμπορικών μισθώσεων).

Άρθρο 20.      Στους κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού και παραλίας, που παραχωρούνται για να τοποθετηθούν ομπρέλες και ανάκλιντρα (ξαπλώστρες), ως «σετ» νοείται o συνδυασμός 1 ομπρέλα με τραπεζάκι και 2 ξαπλώστρες τοποθετημένες εκατέρωθεν. Για τις ανάγκες των υπολογισμών προβλέπεται ότι ένα τέτοιο τυπικό σετ καταλαμβάνει κατ' ελάχιστον επιφάνεια 5,0m2 (ξαπλώστρα+ομπρέλα-τραπεζάκι+ομπρέλα). Το εμβαδόν που καταλαμβάνουν τα συνολικά τοποθετούμενα «σετ» δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το 50% της επιφάνειας που έχει συνολικά παραχωρηθεί. Μεταξύ της πρώτης σειράς σετ ανακλίντρων-ομπρελών και ακτογραμμής θα πρέπει να παραμένει ακάλυπτος διάδρομος υποχρεωτικού πλάτους 3,0μ, ο οποίος θα διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία των λουομένων παράλληλα με τη θάλασσα. (ελάχιστη απόσταση μεταξύ θάλασσας και κοντινότερης ξαπλώστρας 3,0 μ). Κατά τη διάρκεια παραχώρησης τόσο οι ομπρέλες, όσο και τα ανάκλιντρα(ξαπλώστρες) δύνανται να παραμένουν ανοικτά για όλο το εικοσιτετράωρο. Μετά τη λήξη της θερινής περιόδου χρήσης τόσο τα ανάκλιντρα (ξαπλώστρες), όσο και ομπρέλες  απομακρύνονται από το χώρο του αιγιαλού, παραλίας, και σε περίπτωση μη απομάκρυνσης αυτών ευθύνεται ο πλειοδότης και η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων  που έχει  καταθέσει  καταπίπτει  υπέρ  του  Δήμου  Σκιάθου  χωρίς δικαστική παρέμβαση.

Άρθρο 21.      Να μην τίθεται θέμα αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των μισθωτών που ασκούν ομοειδή δραστηριότητα.

Άρθρο 22.      Να μην δημιουργούνται θέματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος από την άσκηση της δραστηριότητας.

Άρθρο 23.      Ο χρήστης θα χρησιμοποιεί τον παραχωρούμενο χώρο, κατά τρόπο που να μην παραβιάζεται ο προορισμός του ως κοινόχρηστος.

Άρθρο 24.      Απαγορεύεται οποιαδήποτε κατασκευή, που συνδέεται μόνιμα με το έδαφος (π.χ. πάκτωση με σκυρόδεμα, τσιμεντοστρώσεις, επιχωματώσεις, κ.λπ.). Απαγορεύεται η χρήση για ελεύθερη κατασκήνωση ή για λειτουργία κάμπινγκ (Ν.2160/93). Απαγορεύεται η τοποθέτηση σκηνών και η στάθμευση τροχόσπιτων, αυτοκινούμενων, αυτοκινήτων κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση παραχώρησης απλής χρήσης του κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού-παραλίας εφαρμόζονται οι ελάχιστες δυνατές διαμορφώσεις ώστε να διατηρείται η μορφολογία των ακτών και η ακεραιότητα της ακτογραμμής. Δεν επιτρέπονται επιχωματώσεις ή άλλες διαμορφώσεις με τη χρήση μηχανημάτων πέραν του κοσκινίσματος με στόχο τον καθαρισμό της άμμου. Επιτρεπόμενοι τρόποι σύνδεσης των κινητών κατασκευών επί του αιγιαλού και της παραλίας (ομπρελών, αφαιρούμενων σκιαδιών, κ.λπ.) είναι εκείνοι που δεν αλλοιώνουν τη φυσική μορφολογία τους και δεν ενέχουν χαρακτηριστικά μόνιμης σύνδεσης με το έδαφος. Στο πλαίσιο αυτό, οι ανωτέρω κινητές κατασκευές συνδέονται με το έδαφος με διατάξεις προσωρινής στήριξης ή έδρασης (απλής έμπηξης - πάκτωσης π.χ. τύπου ανεστραμμένου Τ, χωρίς σκυρόδεμα) με σκοπό την εξασφάλιση της ασφάλειας των λουομένων λόγω καιρικών συνθηκών (ανέμων) και με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια άμεση αποξήλωση, μετακίνηση ή μεταφορά τους. Μετά το πέρας της περιόδου χρήσης οι διατάξεις έδρασης (βάσεις, εμπήξεις - πακτώσεις, κ.λπ.) θα πρέπει να αποκαλύπτονται και να αφαιρούνται χωρίς να παραμένουν εγκιβωτισμένες στην άμμο σε αναμονή της επόμενης περιόδου.

Άρθρο 25.      Απαγορεύεται η τοποθέτηση πινακίδων, επιγραφών, ειδών από πλαστικό, ψυγείων, μπαρ, καθώς και κάθε είδους μη προβλεπόμενου από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001, προσωρινού ή μόνιμου χαρακτήρα .

Άρθρο 26.      Ως ανώτερη τιμή ενοικίασης της κάθε ομπρέλας (με τις αντίστοιχες δυο ξαπλώστρες) ορίζεται το ποσό των 7,00 Ευρώ.

Άρθρο 27.      Ο χρήστης υποχρεούται σε ανάρτηση καλαίσθητης ενημερωτικής πινακίδας (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα), εκτός των κοινοχρήστων χώρων, όπου θα αναγράφεται η τιμή της ενοικίασης των ομπρελοκαθισμάτων, το όνομα του υπεύθυνου μισθωτού, καθώς και το τηλέφωνο της επιτροπής παραλιών του Δήμου.

Άρθρο 28.      Ο  κάθε χρήστης υποχρεούται στη βοήθεια των ναυαγοσωστικών αναγκών της παραλίας στην ευρύτερη περιοχή του .

Άρθρο 29.      Ο  χρήστης  υποχρεούται  άμεσα  με  δική  του  ευθύνη και έξοδα να τοποθετήσει τέσσερα (4) καλαίσθητα  δοχεία  απορριμμάτων, και πήλινα σταχτοδοχεία με άμμο ανά σετ ομπρέλας, και να  διατηρεί κατά τη διάρκεια χρήσης του αιγιαλού, την ακτή και τον περιβάλλοντα χώρο καθαρό και ευπρεπή.

Άρθρο 30.      Ο μισθωτής υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις της αρίθμ Δ10Β 1027032ΕΞ 2014/1033/11-02-2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης  (ΦΕΚ 328/Β΄) έστω και αν δεν αναφέρεται στο κείμενο αυτής γιατί αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης και  υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των οργάνων του Δήμου Σκιάθου για την ομαλή λειτουργία των παραλιών

Άρθρο 31.      Απαγορεύεται αυστηρά, σε  όλη τη διάρκεια της χρήσης της παραλίας ,η τοποθέτηση στο χώρο αυτό, αντικειμένων ξένων προς τη χρήση.

Άρθρο 32.      Ο Δήμος δεν υποχρεούται στην επιστροφή ή στην μείωση του αντιτίμου χρήσεως, ούτε  έχει  ευθύνη  για  τυχόν  άρνηση  των  δημοσίων αρχών να χορηγήσουν οποιαδήποτε άδεια, στον χρήστη.

Άρθρο 33.      Απαγορεύεται η  χρήση  αυτοκινήτου μέσα στις παραλίες για μεταφορά διαφόρων  αντικειμένων  πλην της έναρξης χρήσης και λήξης της θερινής περιόδου.

Άρθρο 34.      Ο  χρήστης  σε  περίπτωση  πυρκαγιάς  υποχρεούται να παράσχει κάθε βοήθεια  για  την  κατάσβεσή  της, οπουδήποτε  και εάν υπάρχει, όποτε του ζητηθεί  καθώς  επίσης  υποχρεούται  και  σε  βάρδια  πυρασφαλείας για ολόκληρη την θερινή περίοδο.

Άρθρο 35.      Απαραίτητη  η  ευπρεπής εμφάνιση και η καλή συμπεριφορά του χρήστη, προς  τους επισκέπτες-τουρίστες του κάθε χώρου, από τους χρήστες και το υπαλληλικό προσωπικό αυτών. Απαραίτητη  η  ευπρεπής εμφάνιση (ενδυμασία : ΒΕΡΜΟΥΔΑ χρώματος μπλε και T –SHIRT χρώματος άσπρου, στο οποίο θα είναι καρφιτσωμένο πλαστικοποιημένη κάρτα, όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου, ο αριθμός μίσθωσης και σε περίπτωση υπαλλήλου θα είναι τυπωμένο και  το όνομα αυτού)  και η καλή συμπεριφορά του χρήστη, προς  τους επισκέπτες-τουρίστες του κάθε χώρου, από τους χρήστες και το υπαλληλικό προσωπικό αυτών .

Άρθρο 36.      Ο  χρήστης  οφείλει  να  δέχεται  τον  έλεγχο  του  Δήμου  για την εξακρίβωση της τήρησης των όρων της παραχώρησης χρήσεως.

Άρθρο 37.      Τα τέλη χαρτοσήμου και ΟΓΑ  βαρύνουν τον χρήστη και καταβάλλονται με την υπογραφή του συμφωνητικού.

Άρθρο 38.      Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση του μισθωτή στον κοινόχρηστο χώρο πριν τη σύναψη της μίσθωσης, καθώς και η παραμονή αυτού μετά την λήξη αυτής.

Άρθρο 39.      Η   τυχόν  ανάκληση  της  παραχώρησης  προς  τον  Ο. Τ. Α. συνεπάγεται   αυτοδικαίως   και την ανάκληση όλων των παραχωρήσεων, που έχουν συντελεστεί βάσει αυτής.

Άρθρο 40.      Δεν θα γίνει δεκτός στην δημοπρασία, όποιος έχει κηρυχθεί έκπτωτος από οποιαδήποτε δημοπρασία του Δήμου εντός της τελευταίας εξαετίας .

Άρθρο 41.      Απαγορεύεται ο πλειοδοτήσας-παραχωρησιούχος χρήστης να συμμετάσχει σε περισσότερους από έναν από τους οριζόμενους χώρους στον ίδιο καθώς  σε  άλλο  πλειοδοτικό διαγωνισμό του ιδίου αντικειμένου, είτε ως φυσικό πρόσωπο, είτε ως συμμετέχων σε εταιρεία οποιασδήποτε νομικής μορφής (κεφαλαιουχική, προσωπική εταιρεία, κ.λ.π.)και σε οποιαδήποτε άλλη παραλία του Δήμου Σκιάθου. Το ίδιο ισχύει και για τους όμορους στον αιγιαλό ιδιοκτήτες ξενοδοχειακών επιχειρήσεων εν γένει επιχειρήσεων  και λοιπών κέντρων αναψυχής που κάνουν χρήση του ίδιου αντικειμένου

Άρθρο 42.       1) Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο, εάν δεν παρουσιασθεί κατ' αυτήν πλειοδότης.

 2) δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

 α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από τη Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

 β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης, επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευόμενης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν. Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Άρθρο 43.      Ο μισθωτής απαγορεύεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε αυθαίρετης κατασκευής μπορεί να υφίσταται εντός του χώρου αιγιαλού και γειτνιάζει με τον παραχωρούμενο σε αυτόν χώρο, όπως αποτυπώνεται στον ορθοφωτοχάρτη ή το απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος.

Άρθρο 44.      Η  μη  τήρηση  όλων  των  παραπάνω  όρων από πλευράς του χρήστη, οι οποίοι  όροι  συμφωνούν όλοι ως ουσιώδεις, όταν αυτό διαπιστωθεί από το Δήμο  Σκιάθου, θα  επιφέρει  την καταγγελία της παραχώρησης χρήσεως του χώρου  από  πλευράς  του  Δήμου  Σκιάθου εις βάρος των χρηστών και την πρόωρη λήξη της χρήσης. Κηρύσσεται αυτοδίκαια έκπτωτος και η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων  που έχει  καταθέσει  καταπίπτει  υπέρ  του  Δήμου  Σκιάθου  χωρίς δικαστική παρέμβαση. Επίσης σε περίπτωση που διαπιστωθούν καταπατήσεις των κοινοχρήστων χώρων ή αυθαίρετες επεμβάσεις στους χώρους αυτούς, θα ενημερωθεί άμεσα η αρμόδια κτηματική υπηρεσία, προκειμένου η τελευταία να προβεί στη λήψη μέτρων προστασίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 45.      Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Δήμου Σκιάθου και του προγράμματος Διαύγεια και θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Σκιάθου και στα δημοσιότερα σημεία της Σκιάθου (Λιμάνι, οδό Παπαδιαμάντη και Ακρόπολη) σύμφωνα με τις διατάξεις τις παρ.1 του άρθρου 4 το ΠΔ 270/1981.

Άρθρο 46.      Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τo Γραφείο Εσόδων του Δήμου Σκιάθου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τις  υπαλλήλους Στύλα Χρυσούλα και Κεφάλα  Κυριακή : email: . και στα τηλέφωνα : 24273 50110-111. Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη ημέρα των δημοπρασιών 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή