ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες: Mελαχροινάκης Ανάργυρος

Τηλ: 24273 50124

Fax: 2427350131

Email:.

                 ΣΚΙΑΘΟΣ 22/03/2019

                 Αρ. πρωτ.: 2442

ΠΡΟΣ

  • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
  • τα τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
  • Θεοδώρου Γεώργιο,   2)Αναγνώστου Νικόλαο, 3) Μίχα Δημήτριο, 4) Πασχάλη Απόστολο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε ΄Εκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 22 Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.15 μμ. στο δημοτικό κατάστημα για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση σχετικά με την έγκριση του υπ' αριθμ. 2439/22-03-2019 Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφοράς της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 που αφορά την προμήθεια καυσίμων με την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με την διαδικασία του κατεπείγοντος ( άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν4412/2016 ) προϋπολογισθείσας αξίας 12.193,57 ( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ) σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 2344/19-03-2019 τεχνική περιγραφή της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 έγκειται στο γεγονός ότι τα

οικονομικά συμφέροντα του Δήμου διακυβεύονται από τυχόν καθυστέρηση λήψης απόφασης επί των

θεμάτων.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Αναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1)Διολέττα Παναγιώτη, 2) Γιαννίτση Κωνσταντίνο, 3) Σταματά Ιωάννη, 4) Ζλατούδη Αθανάσιο, 5) Πασχάλη Χαραλαμπία
  3. Εισηγητές θεμάτων

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή