ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες: Mελαχροινάκης Ανάργυρος

Τηλ: 24273 50124

Fax: 2427350131

Email:.

                 ΣΚΙΑΘΟΣ,    1/8/2018

                 Αρ. πρωτ.: 7042

ΠΡΟΣ

  • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
  • τα τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
  • Θεοδώρου Γεώργιο,   2)Αναγνώστου Νικόλαο, 3) Μίχα Δημήτριο, 4) Πασχάλη Απόστολο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε ΄Εκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 1 Αυγούστου 2018 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30 ΄ στο δημοτικό κατάστημα για λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της κατεπείγουσας μετακίνησης στο Βόλο του οχήματος ΚΗΥ 9204 για έλεγχο και εκτίμηση ζημιάς .

2. Λήψη απόφασης για ορισμό Δικηγόρου για έκδοση γνωμοδοτικού για εξώδικο συμβιβασμό και κατάργηση δίκης, μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. 186/2018 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Λάρισας/Τακτική Διαδικασία, επί αγωγής της Ευμορφίας Οικονόμου του Χρήστου, κατοίκου Λάρισας, κατά του Δήμου Σκιάθου.

3. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων, μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. 186/2018 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Λάρισας, επί αγωγής της Ευμορφίας Οικονόμου με αριθμό κατάθεσης 145/28-6-2017 στο Ειρηνοδικείο Λάρισας κατά του Δήμου Σκιάθου.

4.Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου για παράσταση και παροχή νομικών συμβουλών στην έδρα του Δήμου Σκιάθου.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 έγκειται στο γεγονός ότι τα οικονομικά συμφέροντα του Δήμου διακυβεύονται από τυχόν καθυστέρηση λήψης απόφασης επί των θεμάτων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Αναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1)Διολέττα Παναγιώτη, 2) Γιαννίτση Κωνσταντίνο, 3) Σταματά Ιωάννη, 4) Ζλατούδη Αθανάσιο, 5) Πασχάλη Χαραλαμπία
  3. Εισηγητές θεμάτων

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή