ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες: Mελαχροινάκης Ανάργυρος

Τηλ: 24273 50124

Fax: 2427350131

Email:.

                 ΣΚΙΑΘΟΣ,    27 /6/2018

                 Αρ. πρωτ.: 5909

ΠΡΟΣ

  • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
  • τα τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
  • Θεοδώρου Γεώργιο,   2)Αναγνώστου Νικόλαο, 3) Μίχα Δημήτριο, 4) Πασχάλη Απόστολο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27 Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 ΄ στο δημοτικό κατάστημα για λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 6.000,00 €, στον ΚΑΕ 15-6481.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018 για την αναγκαιότητα παροχής δωρεάν διαμονής στους ιατρούς που θα υπηρετήσουν στο Κ.Υ. Σκιάθου για το διάστημα από 1/7/2018- 10/8/2018 σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν.4483/2017.(Σχετ.αριθμ.124/2018 ΑΔΣ)
  2. « Ορισμός δικηγόρου για την παράσταση και παροχή νομικών συμβουλών επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου και ψήφιση πίστωσης ποσού 682,00 ευρώ στον καε 00-6111 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για τη κάλυψη της αμοιβής του δικηγόρου »
  3. «Aνάθεση και ορισμός δικηγόρου για σύνταξη εγγράφου εκθέσεως απόψεων ενώπιον της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος Ν. Μαγνησίας επί του υπ’ αριθ. πρωτ. 1370/79825/01-06-2018 εγγράφου της Υπηρεσίας αυτής και της από 19-05-2018 μηνυτήριας αναφοράς και ψήφιση πίστωσης ποσού 186,00 ευρώ στον καε 00-6111 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για τη κάλυψη της αμοιβής του δικηγόρου »

Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 έγκειται στο γεγονός ότι τα οικονομικά συμφέροντα του Δήμου διακυβεύονται από τυχόν καθυστέρηση λήψης απόφασης επί των θεμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Αναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1)Διολέττα Παναγιώτη, 2) Γιαννίτση Κωνσταντίνο, 3) Σταματά Ιωάννη, 4) Ζλατούδη Αθανάσιο, 5) Πασχάλη Χαραλαμπία
  3. Εισηγητές θεμάτων

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή