ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες:  Mελαχροινάκης  Ανάργυρος

Τηλ:  24273 50124

 Fax: 2427350131

Email:.

                  ΣΚΙΑΘΟΣ,     29/05/2018

                  Αρ. πρωτ.:     4716

ΠΡΟΣ

  • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
  • τα  τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
  • 1) Θεοδώρου Γεώργιο,   2)Αναγνώστου Νικόλαο, 3) Μίχα Δημήτριο,  4) Πασχάλη Απόστολο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας  προσκαλούμε να προσέλθετε σε Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις   29  Mαϊου  2018, ημέρα  Tρίτη  και ώρα  14:00  στο δημοτικό κατάστημα για λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1.  Ανάκληση της αριθμ.162/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας απόφασης << Αποδοχής πράξης ανάκλησης  μισθωτηρίων κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού τα οποία συνάφθηκαν από την Κτηματική Υπηρεσία καθώς και η διαγραφή των βεβαιωμένων οφειλών λόγου μη εμπρόθεσμης καταβολής δόσης.

                   2. Ανάκληση της αριθμ.163/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας απόφασης « βάσει α) την αριθμ. Πρωτ.4717/29-5-2018 εισήγηση Αντιδημάρχου περί  Λήψη απόφασης ανάκλησης παραχωρητηρίων απλής χρήσης κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού πλειοδοτών και κήρυξη η μη έκπτωτων, λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής δόσης ανταλλάγματος κατόπιν του με αρ.πρωτ. 33751/4-5-18 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας, σχετικά με την ανάκληση των παραχωρητηρίων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής δόσης συμφωνημένου ανταλλάγματος και β) την αριθμ. Πρωτ. 4719/29-5-2018. Εισήγηση αντιδημάρχου  περί Λήψη απόφασης ή ανάκλησης παραχωρητηρίων απλής χρήσης κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού όμορων επιχειρήσεων και κήρυξη η μη έκπτωτων, λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής δόσης ανταλλάγματος κατόπιν του με αρ.πρωτ. 33751/4-5-18 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας, σχετικά με την ανάκληση των παραχωρητηρίων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής δόσης συμφωνημένου ανταλλάγματος

3.Ψήφιση ποσού 111,60 €   στον κ.α. 00-6073 του πρ/σμού οικ.έτους 2018 για την παρακολούθηση σεμιναρίου 1  Δημοτικού Υπαλλήλου,με θέμα « αξιολόγηση προσωπικού >> στις  31/5/2018.

4.΄Εγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών χειρισμού μηχανημάτων απομαγνητοφώνησης συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής και Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκιάθου, διάρκειας ενός (1) έτους και ψήφιση πίστωσης  4.800,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου φπα 24%) στον κα. 00-6117 του πρ/σμού οικ. Έτους 2018.

5.΄Εγκριση για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για το έτος  2018 και ψήφιση ποσού  7.101,33 ευρώ στον κα. 00-6117.

 

     Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 έγκειται στο γεγονός ότι τα  οικονομικά συμφέροντα του Δήμου διακυβεύονται από τυχόν καθυστέρηση λήψης απόφασης επί του θέματος.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Αναπληρωματικά  μέλη της  Ο.Ε.: κ. 1)Διολέττα  Παναγιώτη, 2) Γιαννίτση Κωνσταντίνο,      3) Σταματά Ιωάννη, 4) Ζλατούδη Αθανάσιο,  5) Πασχάλη Χαραλαμπία
  3. Εισηγητές θεμάτων

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή