ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες:  Mελαχροινάκης  Ανάργυρος

Τηλ:  24273 50124

 Fax: 2427350131

Email:.

                  ΣΚΙΑΘΟΣ,     20 /4/2018

                  Αρ. πρωτ.:  3442

ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
 • τα  τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
 • 1) Θεοδώρου Γεώργιο,   2)Αναγνώστου Νικόλαο, 3) Μίχα Δημήτριο,  4) Πασχάλη Απόστολο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία

                                    ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

                               ΩΣ ΠΡΟΣ  ΤΟ ΠΟΣΟ  ΤΟΥ 8ου ΘΕΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας  προσκαλούμε να προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις  24 Aπριλίου 2018, ημέρα  Τρίτη  και ώρα  11.00 ΄ στο δημοτικό κατάστημα για λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.380,00 στον κα. 00-6117  για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών οδικού μεταφορέα για το έτος 2018.
 2. Ορισμός δικηγόρου για τη σύνταξη εγγράφου υπομνήματος- δικογράφου εκθέσεως απόψεων προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας , επί της καταγγελίας δημοτικού συμβούλου  και διάθεση πίστωσης 310,00 ευρώ στον καε 00-6111 του π/υ οικ. έτους 2018 για την κάλυψη της  αμοιβής του δικηγόρου.
 1. Ανάληψη πίστωσης  20.000,00 ευρώ στον καε 00-6311  με τίτλο « φόροι τόκων» του π/υ οικ. έτους 2018  για την καταβολή  φόρου επί του τόκου των τραπεζικών καταθέσεων.
 1. α) Εγκριση της δαπάνης με τίτλο « Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών του Δήμου Σκιάθου», β) ανάληψη της υποχρέωσης και διάθεση των σχετικών πιστώσεων συνολικού ποσού 73.814,60 € που θα βαρύνει τον ΚΑΕ 30-6662.11 με το ποσό των 67.955,60 € και τον ΚΑΕ 30-6662.01 με το ποσό των 5.859,00 € του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2018, γ)καθορισμός του τρόπου διενέργειας της προμήθειας , δ)έγκριση της αρ. 1/2018 μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών της τεχνικής υπηρεσίας και ε)καθορισμός των όρων του  διαγωνισμού.
 1. Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 290,00 ευρώ  στον καε 00-6492 του π/υ οικ. έτους 2018 για την καταβολή στην Καραφέλα Σοφία του Κων/νου της δικαστικής δαπάνης όπως ορίζεται  με την αρ. 146/2013 Απόφαση του Μον. Πρωτοδικείου Βόλου.
 1. ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 4.500,00 ευρώ στον καε 00-6117 για την

   ανάθεση παροχής υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας Δήμου Σκιάθου έτους 2018. »

 1. Απόδοση λογαριασμού του υπ’ αριθμ. Β384/2017 ΧΕΠ και απαλλαγή υπολόγου από τον ενταλθέν  ποσό σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 268/2017 Α.Ο.Ε.
 1. ΄ Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  1.860,00 ευρώ για  την  Προμήθεια ανταλλακτικού σπειροειδής τσουλίθρας στον κωδ.  30-7135.00 του πρ/σμού οικ. Έτους 2018
 2. Τροποποίηση της αρ.174/2017 απόφασης Δημοτικού συμβουλίου προσθέτοντας  το τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού, τμήματος που θα παραχωρηθεί για απλή χρήση σε όμορη επιχείρηση στη θέση Κτήμα Κουκουναριών Σκιάθου  για το έτος 2018
 1. Λήψη απόφασης για συμπλήρωση της αρ. 75/2017 Κανονιστικής Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου με την προσθήκη τμήμα αιγιαλού στη θέση Κτήμα  Κουκουναριών Σκιάθου καθώς και την περαιτέρω παραχώρηση από το Δήμο Σκιάθου  των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο «ΧΡΗΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ» (πλην της παρ. 1,4,6) της αρ. 4622/2016 σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της ΕΤΑΔ ΑΕ, του δικαιώματος απλής χρήσης προς τρίτους με σύναψη σύμβασης παραχώρησης ,έναντι ανταλλάγματος αποκλειστικά   στους έχοντες το δικαίωμα άνευ δημοπρασίας (όμοροι) για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων, για  4 έτη  με λήξη των συμβάσεων παραχώρησης απλής χρήσης στις 31-12-2021 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρ. 4622/2016 σύμβασης παραχώρησης για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν  τους λουόμενους και την αναψυχή του κοινού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά  μέλη της  Ο.Ε.: κ. 1)Διολέττα  Παναγιώτη, 2) Γιαννίτση Κωνσταντίνο, 3) Σταματά Ιωάννη, 4) Ζλατούδη Αθανάσιο,  5) Πασχάλη Χαραλαμπία
 3. Εισηγητές θεμάτων

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή