ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες:  Mελαχροινάκης  Ανάργυρος

Τηλ:  24273 50124

 Fax: 2427350131

Email:.

                  ΣΚΙΑΘΟΣ,     19 /3/2018

                  Αρ. πρωτ.: 2469

ΠΡΟΣ

  • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
  • τα  τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
  • 1) Θεοδώρου Γεώργιο,   2)Αναγνώστου Νικόλαο, 3) Μίχα Δημήτριο,  4) Πασχάλη Απόστολο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις  19 Mαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα  και ώρα  12.30 ΄ στο δημοτικό κατάστημα για λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Λήψη απόφασης σχετικά με την αρ.43/2017 απόφασης της Ειδικής Επιτροπής του Άρθρου 152 του Ν.3463/2006που λήφθηκε κατά την 9η Συνεδρίαση του έτους 2017  σχετικά με την προσφυγή του Αντωνίτσα Δημήτριου,  για το  πόστο στη θέση Αγία Παρασκευή κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας για την τοποθέτηση τροχήλατου.

  1. Λήψη απόφασης για συμπλήρωση της αρ. 88/2017 Κανονιστικής Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου με την προσθήκη αιγιαλού και την περαιτέρω παραχώρηση από το Δήμο Σκιάθου του δικαιώματος απλής χρήσης προς τρίτους κατά το έτος 2018, με σύναψη σύμβασης παραχώρησης, έναντι ανταλλάγματος για ένα έτος (1) ή περισσότερα έτη (2), με λήξη των συμβάσεων παραχώρησης απλής χρήσης αποκλειστικά τις ημερομηνίες 31.12.18 ή 31.12.19, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2971/01 και την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/12-05-2017, τεύχος Β’ ) όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις  ΚΥΑΔΔΠ008470/0514Β/ΕΞ2017/31-5-2017 ΦΕΚ 1970/7-6-2017 τεύχος Β’, ΔΔΠΟΟΟ9186/0575Β/ΕΞ2017/13.06.2017 (ΦΕΚ 2098/19.06.2017  τεύχος Β) και τηνΔΔΠ/Β0010068/0624Β ΕΞ2017/28.06.2017 (ΦΕΚ 2255/03.07.2017 τεύχος B’),  για την άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 2 της ανωτέρω ΚΥΑ και σε περίπτωση μεταβίβασης της χρήσης σε τρίτους καθορισμός τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών προς παραχώρηση με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος α) στους έχοντες το δικαίωμα άνευ δημοπρασίας (όμοροι) και β)στους μη δικαιούχους απευθείας παραχώρησης αποκλειστικά και μόνο με δημοπρασία σύμφωνα με το ΠΔ 270/81.

  1. Τροποποίηση της αρ.174/2017 απόφασης Δημοτικού συμβουλίου προσθέτοντας  το τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού, τμήματος που θα παραχωρηθεί για απλή χρήση σε όμορη επιχείρηση στη θέση Καλαμάκι  για το έτος 2018.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 έγκειται στο γεγονός ότι τα

οικονομικά συμφέροντα του Δήμου διακυβεύονται από τυχόν καθυστέρηση λήψης απόφασης επί των  

θεμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Αναπληρωματικά  μέλη της  Ο.Ε.: κ. 1)Διολέττα  Παναγιώτη, 2) Γιαννίτση Κωνσταντίνο, 3) Σταματά Ιωάννη, 4) Ζλατούδη Αθανάσιο,  5) Πασχάλη Χαραλαμπία
  3. Εισηγητές θεμάτων

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή