ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες:  Mελαχροινάκης  Ανάργυρος

Τηλ:  24273 50124

 Fax: 2427350131

Email:.

                  ΣΚΙΑΘΟΣ,  12/2/2018

                  Αρ. πρωτ.:  1105

ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
 • τα  τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
 • 1) Θεοδώρου Γεώργιο,   2)Αναγνώστου Νικόλαο, 3) Μίχα Δημήτριο,  4) Πασχάλη Απόστολο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις  13 Φεβρουαρίου   2018, ημέρα Tρίτη  και ώρα  11.00 ΄, (μετά από αναβολή) στο δημοτικό κατάστημα για λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Εισηγητική έκθεση Δ’ τριμήνου του έτους 2017, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού ο.ε. 2017 του Δήμου Σκιάθου.
 2. Λήψη απόφασης μετά την έκδοση του υπ΄αριθμ.  274/12-1-2018 Πρακτικού επανεξέτασης και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών σύμφωνα με την αρ. 358/2017 Α.Ο.Ε για την « Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων δυο δημοτικών κτιρίων του Δήμου Σκιάθου.
 3. Λήψη απόφασης για την ανάληψη υποχρεώσεων ανεκτέλεστου μέρους συμβατικών υποχρεώσεων  προηγούμενου έτους.
 4. ΄Εγκριση  δαπάνης  και διάθεση πίστωσης ποσού 600,00 ευρώ στον καε 00-6822 του  προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για την καταβολή πρόσθετης επιβάρυνσης που προκύπτει από τις ΑΠΔ χρονικής περιόδου 5/2016 έως 12/2016.
 5. ΄Εγκριση  δαπάνης  και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.157,60 ευρώ στον καε 00-6111 του  προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για την αμοιβή δικηγόρου  κατόπιν των αρ. 2/2018 , 3/2018 & 7/2018 ΑΟΕ.
 6. Εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή για την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 7. Ανάθεση σε δικηγόρο τη σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων για απόκρουση της προσφυγής του Λάμπρου Σανιδά  και ψήφιση πίστωσης ποσού  248,00 ευρώ          στον  καε 00-6111 του  προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για τη κάλυψη της αμοιβής του δικηγόρου.
 8. Έγκριση  δαπάνης  και διάθεση πίστωσης ποσού 12.543,84 ευρώ στον καε 20-7325.17 του  προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για την μεταφορά στύλων στην περιοχή Μεγάλη Αμμο σύμφωνα με τη μελέτη της ΔΕΔΔΗΕ .
 9. ΄Εγκριση  δαπάνης  και διάθεση πίστωσης ποσού 1.512,80 ευρώ στον καε 00-6142.02 του  προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για την ανάθεση των εργασιών για τον έλεγχο και πιστοποίηση λειτουργίας της παιδικής χαράς και των αύλειων  σχολικών  χώρων  στους οποίους υπάρχουν εγκαταστημένα παιχνίδια.
 10. ΄Εγκριση  δαπάνης  και διάθεση πίστωσης ποσού 50,00 ευρώ στον καε 00-6116 του  προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για την αμοιβή δικαστικού επιμελητή.
 11. Ανάθεση σε δικηγόρο τη σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων για απόκρουση της αρ. κατ.  200/2015 αγωγής των υπαλλήλων του Δήμου Σκιάθου περί καταβολής επιδομάτων εορτών  Χριστουγέννων , Πάσχα και αδείας  και ψήφιση πίστωσης ποσού  434,00 ευρώ στον  καε 00-6111 του  προϋπολογισμού οικ. έτους 2018  για τη κάλυψη της  αμοιβής δικηγόρου  »
 12. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού ύψους 17.247,30€ που αφορά την αποζημίωση ρυμοτομούμενων επικειμένων, ιδιοκτησιών στον Γ’ Τομέα της πόλης της Σκιάθου, σε βάρος των πιστώσεων του Κ.Α. 30.7424.01 «Εφαρμογή Σχεδίου πόλης» του οικονομικού έτους 2018.
 13. Ψήφιση πίστωσης ποσού 969,20€ στον Κ.Α.Ε. 20.6062.01 για κάλυψη εξόδων κηδείας δημοτικού υπαλλήλου Καρακούδα Ιωάννη του Κων/νου.
 14. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500,00 € για την επισκευή του κεντρικού αγωγού νερού που υδροδοτεί το δίκτυο πυρόσβεσης των Κουκουναριών και την γύρω περιοχή.
 15. Ψήφιση ποσού 440,00 € για την παρακολούθηση σεμιναρίου 2 Δημοτικών Υπαλλήλων ,με θέμα «ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ>>  στις  22/2/2018.
 16. Ψήφιση ποσού 440,00 € για την παρακολούθηση σεμιναρίου 2 Δημοτικών Υπαλλήλων ,με θέμα «ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ>> στις  15/2/2018.
 17. Ψήφιση ποσού 320,00 € για την παρακολούθηση σεμιναρίου 1  Δημοτικού Υπαλλήλου,με θέμα «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ>> στις  15/2/2018.
 18. Ψήφιση ποσού 190,00 € για την παρακολούθηση σεμιναρίου 1  Δημοτικού Υπαλλήλου,με θέμα «ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ>> στις 16/2/2018.
 19. Ψήφιση ποσού 440,00 € για την παρακολούθηση σεμιναρίου2 Δημοτικών Υπαλλήλων ,με θέμα ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΡΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ>> στις 23/2/2018.
 20. ΄Εγκριση  δαπάνης  και διάθεση πίστωσης ποσού 620,00 ευρώ στον καε 10-7134 του  προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για την ανάθεση των εργασιών εγκατάστασης εφαρμογών – προγραμμάτων της singularlogic ( GENESIS) σε νέο σέρβερ.
 21.  ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 24.000,00 € στον κ.α. 10-6266 αριθμ.Π.Α.Υ. 212/2018 για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018.
 22. Ορισμός υπολόγου και ψήφιση πάγιας προκαταβολής  έτους 2018.
 23. Aνάθεση σε δικηγόρο τη σύνταξη γνωμοδότησης  μετά την έκδοση της αρ. 15/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σκοπέλου (αγωγή ΤΑΝΙΑ ΜΑΧΑΙΡΑ & ΣΙΑ ΟΕ) και ψήφιση πίστωσης ποσού  248,00 ευρώ στον  καε 00-6111 του  προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για τη κάλυψη της αμοιβής του δικηγόρου.
 24. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων, μετά την έκδοση της υπ’ αριθ.  15/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σκοπέλου επί αγωγής της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΝΙΑ ΜΑΧΑΙΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε» κατά του Δήμου Σκιάθου.
 25. Ανάθεση σε δικηγόρο τη σύνταξη  και κατάθεση προτάσεων και διεξαγωγή διαδικασίας μαρτυρικής καταθέσεως, προς απόκρουση της από 5-1-2018 με αρ. κατάθ. ΤΠ 7/16-1-2018 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου / Τακτική Διαδικασία, αγωγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Καρκανιάς Τεχνολογία Περιβάλλοντος Α.Ε.» και διάθεση πίστωσης  1.078,80 ευρώ  στον καε 00-6117 του π/υ οικ. έτους 2018 για την κάλυψη της  αμοιβής του δικηγόρου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά  μέλη της  Ο.Ε.: κ. 1)Διολέττα  Παναγιώτη, 2) Γιαννίτση Κωνσταντίνο, 3) Σταματά Ιωάννη, 4) Ζλατούδη Αθανάσιο,  5) Πασχάλη Χαραλαμπία
 3. Εισηγητές θεμάτων

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή