ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες:  Λιάνα  Παπαβαγγέλη

Τηλ:  24273 50140

 Fax: 24270 23925

Email:.">grammatiadsskiathou@gmail.com

                  ΣΚΙΑΘΟΣ, 07/12/2017

                  Αρ. πρωτ.: 12457

ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
 • τα  τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
 • 1) Θεοδώρου Γεώργιο,   2)Αναγνώστου Νικόλαο, 3) Μίχα Δημήτριο,  4) Πασχάλη Απόστολο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις  11 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00΄, στο δημοτικό κατάστημα για λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση πρακτικού για την εκμίσθωση ακινήτου εμβαδού 500,00 τ.μ .στη  θέση Άγιος Αντώνιος , του Δήμου Σκιάθου, Νομού Μαγνησίας , με φανερή πλειοδοτική και προφορική Δημοπρασία  κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με ρύθμιση οφειλών του Ν.4483/2017 (ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε.).
 1. Λήψη απόφασης σχετικά με ρύθμιση οφειλών του Ν.4483/2017 (ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΒΑΥ Α.Ε.).
 1. Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 186,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη εγγράφου εκθέσεως απόψεων ενώπιον του Α΄ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου, για τη δικάσιμο της 11-01-2018, προς απόκρουση της προσφυγής υπ’ αριθ. κατάθ. 67/11-08-2016 της εταιρείας VKM3-Τουριστικές Επιχειρήσεις Ε.Π.Ε.», κατά των με αριθ. 521/2016 και 522/2016 αποφάσεων του Αντιδημάρχου Σκιάθου.
 1. Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.054,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη και κατάθεση προτάσεων και διεξαγωγή διαδικασίας μαρτυρικής καταθέσεως, προς απόκρουση της με αριθ. κατάθ. ΤΜ130/04-07-2017 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου / Τακτική Διαδικασία ΟΚΧΕ, αγωγής της Κρατηρίας Ευαγγέλου του Ιωάννη κατά του Δήμου Σκιάθου, με την οποία αιτείται αναγνώριση κυριότητας επί εδαφικών τμημάτων στην περιοχή «Κεχριά» Σκιάθου.
 1. Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση σταθερών δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 1. Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ποσού 10.679,78 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 10-8111 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 για καταβολή αναδρομικών αποδοχών υπαλλήλου του Δήμου μας για την περίοδο Μάιο 2016 μέχρι και Δεκέμβριο 2016
 1. Αποδέσμευση ποσού 395,06€ από τον Κ.Α.Ε. 20-6671.02. (87/2017, 62/2017 και 63/2017 ΑΟΕ).

 1. Αποδέσμευση ποσού 851,20€ από τον Κ.Α.Ε. 30-6671.02. (63/2017 ΑΟΕ).
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 380,00 ευρώ στον ΚΑΕ 30-6671.03 για την προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα  ΚΗY 9267 και ΚΗΗ 2967.
 2. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 943,00 ευρώ στον ΚΑΕ 20-6671.02 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή των οχημάτων KHY 9204, KHI 8467 και ΚΗY
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 920,00 ευρώ στον ΚΑΕ 30-6671.02 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή των οχημάτων ΒΟΡ 5591 και ΜΕ 44448.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.300,00 ευρώ στον ΚΑΕ 20-6671.01 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή των οχημάτων KHH 2967,KHI 4613 και KHI
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού  350,00 ευρώ στον ΚΑΕ 30-
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 650,00 ευρώ στον ΚΑΕ 35-6672 για την προμήθεια ενός σετ μαχαιριών για τον αυτοκινούμενου κλαδοτεμαχιστή .
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 ευρώ στον ΚΑΕ 20-6672 για την προμήθεια αντιολισθητικών αλυσίδων για το όχημα ΚΗΥ 9273.

 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού ,00 ευρώ στον ΚΑΕ 20-6263  για την προμήθεια υλικών για την επισκευή των οχημάτων ΚΗΗ 3139,ΚΗΥ 9295,ΚΗΙ 4643,ΚΗΥ 9204,ΚΗΙ 8467,ΚΗΙ 4590,ΚΗΗ 3043,ΚΗΥ 9272.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 150,00 ευρώ στον ΚΑΕ 20-6671.01 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή των οχήματος ΚΗΥ 9267.

 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 2.500,00 ευρώ στον ΚΑΕ 15.6632 για την προμήθεια ζωοτροφών για τις ανάγκες των αδέσποτων γατών του Δήμου Σκιάθου.

                                   

 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού ,00 ευρώ στον ΚΑΕ 20-6142.02 για την εκπόνηση Εφαρμοσμένης  Έρευνας με στόχο την Καταγραφή και αξιολόγηση των τεχνολογιών και μεθόδων διαχείρισης των Αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ)
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 632,40 ευρώ στον ΚΑΕ 30-6671.02 για την προμήθεια μοκέτας για την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 550,00 ευρώ στον ΚΑΕ 30-6263 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του μηχανήματος ΜΕ 44448.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 230,00 ευρώ στον ΚΑΕ 00-6073  για την παροχη υπηρεσιών διεξαγωγής – παρακολούθησης σεμιναρίου για το έτος 2017.
 1. Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 372,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη εγγράφου υπομνήματος - εκθέσεως απόψεων προς την  Επιτροπή του άρθρου 152 Ν. 3463/2006, προς απόκρουση της προσφυγής υπ’ αριθ. πρωτ. 166/06-11-2017 του Δημητρίου  Αντωνίτσα κατά της 2039/135967/2017 αποφάσεως του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και κατά της υπ’ αριθ. 173/2017 ΑΟΕ σχετικά με τη δημοπράτηση καντίνας στην περιοχή «Αγ. Παρασκευή».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά  μέλη της  Ο.Ε.: κ. 1)Διολέττα  Παναγιώτη, 2) Γιαννίτση Κωνσταντίνο, 3) Σταματά Ιωάννη, 4) Ζλατούδη Αθανάσιο,  5) Πασχάλη Χαραλαμπία
 3. Εισηγητές θεμάτων

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή