ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες:  Λιάνα  Παπαβαγγέλη

Τηλ:  24273 50140

 Fax: 24270 23925

Email:.">grammatiadsskiathou@gmail.com

                  ΣΚΙΑΘΟΣ, 10/11/2017

                  Αρ. πρωτ.: 11602

ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
 • τα  τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
 • 1) Θεοδώρου Γεώργιο,   2)Αναγνώστου Νικόλαο, 3) Μίχα Δημήτριο,  4) Πασχάλη Απόστολο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 14 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00΄, στο δημοτικό κατάστημα για λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση πρακτικού για την εκμίσθωση ακινήτου στη  θέση Άγιος Αντώνιος , του Δήμου Σκιάθου, Νομού Μαγνησίας, με φανερή πλειοδοτική και προφορική Δημοπρασία  κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.
 1. Λήψη απόφασης σχετικά με πλειοδότες, που δεν τήρησαν όρους της υπ’ αριθμ. 5327/2017 διακήρυξης για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλών για την τοποθέτηση τροχήλατου αυτοκινούμενου η μη αναψυκτηρίου για το έτος 2017.
 1. Λήψη απόφασης σχετικά με την κήρυξη ή μη έκπτωτων πλειοδοτών λόγω μη τήρησης όρων των υπ’ αρίθμ. 5327/2017, 5328/2017 και 5329/2017 διακηρύξεων για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλών για την τοποθέτηση τροχήλατων – ομπρελοκαθισμάτων– θαλασσίων μέσων αναψυχής αντίστοιχα.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 175,86€ στον ΚΑΕ 00-6822 για την δαπάνη επιβολής πρόσθετης επιβάρυνσης (ΕΦΚΑ).
 1. Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 248,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων προς το Α΄ Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, δικάσιμος 07-12-2017, επί της υπ’ αριθ. κατάθ. 11/27-4-2011 προσφυγής του Γεωργίου Σταμέλου του Μιχαήλ κατά της με αριθ. 125/2011 αποφάσεως του Δημάρχου Σκιάθου περί επιβολής τέλους και προστίμου αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστου χώρου.
 1. Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 248,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων προς το Β΄ Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, δικάσιμος 14-12-2017, επί της υπ’ αριθ. κατάθ. 22/11-9-2012 προσφυγής του Γεωργίου Σταμέλου του Μιχαήλ κατά της με αριθ. 406/2012 αποφάσεως του Δημάρχου Σκιάθου περί επιβολής τέλους και προστίμου αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστου χώρου.
 1. Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 248,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων προς τοΑ΄ Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, δικάσιμος 07-12-2017, επί της υπ’ αριθ. κατάθ. 21/28-5-2011 προσφυγής της Δέσποινας Καραγιάννη του Δημητρίου κατά της με αριθ. 100/2011 αποφάσεως του Δημάρχου Σκιάθου περί επιβολής τέλους και προστίμου αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστου χώρου. 
 1. Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 248,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων προς τοΑ΄ Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, δικάσιμος 07-12-2017, επί της υπ’ αριθ. κατάθ. 12/28-4-2011 προσφυγής της Αλίκης Παπακώστα του Αθανασίου κατά της με αριθ. 115/2011 αποφάσεως του Δημάρχου Σκιάθου περί επιβολής τέλους και προστίμου αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστου χώρου.
 1. Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 248,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων προς το Α΄ Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, δικάσιμος 07-12-2017, επί της υπ’ αριθ. κατάθ. 15/12-5-2011 προσφυγής της Μαρίας Σκαπινάκη του Αδαμαντίου κατά της με αριθ. 124/2011 αποφάσεως του Δημάρχου Σκιάθου περί επιβολής τέλους και προστίμου αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστου χώρου.
 1. Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 248,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων προς το Α΄ Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, δικάσιμος 07-12-2017, επί της υπ’ αριθ. κατάθ. 27/30-5-2011 προσφυγής του Αντωνίου Κουκουνασούλη του Δημοσθένη κατά της με αριθ. 94/2011 αποφάσεως του Δημάρχου Σκιάθου περί επιβολής τέλους και προστίμου αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστου χώρου.
 1. Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 248,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων προς το Α΄ Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, δικάσιμος 07-12-2017, επί της υπ’ αριθ. κατάθ. 18/17-5-2011 προσφυγής της εταιρείας «Σταμάτης Κούτουκας – Σταύρος Παντελίδης Ο.Ε.» κατά της με αριθ. 95/2011 αποφάσεως του Δημάρχου Σκιάθου περί επιβολής τέλους και προστίμου αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστου χώρου.  
 1. Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 248,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων προς το Α΄ Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, δικάσιμος 07-12-2017, επί της υπ’ αριθ. κατάθ. 22/20-5-2011 προσφυγής της εταιρείας «Κουκουνασούλης – Μορελάς - Τασσιάς Ο.Ε.» κατά της με αριθ. 97/2011 αποφάσεως του Δημάρχου Σκιάθου περί επιβολής τέλους και προστίμου αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστου χώρου.
 1. Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.054,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη και κατάθεση προτάσεων και διεξαγωγή διαδικασίας μαρτυρικής καταθέσεως, προς απόκρουση της με αριθ. κατάθ. ΤΜ161/24-8-2017 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου / Τακτική Διαδικασία ΟΚΧΕ, αγωγής του HassanSeyfzadeh κατά του Δήμου Σκιάθου.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 6.406,78€ στον ΚΑΕ 00-6331 και 575,08€ στον ΚΑΕ00-6821 για την πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών από εισόδημα νομικού προσώπου (κληροδότημα Μωραΐτη).
 1. Έγκριση πάγιας προκαταβολής (5ος κύκλος 2017).
 1. Έγκριση του υπ’ αρίθμ. πρωτ.: 11455/07.11.2017 πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων δυο δημοτικών κτηρίων του Δήμου Σκιάθου».
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 800,00 ευρώ για την προμήθεια συστήματος σειράς προτεραιότητας.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 280,00 ευρώστον ΚΑΕ 20- για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του οχήματος ΚΗΗ 3043.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 165,00 ευρώ στον ΚΑΕ 20- για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του οχήματος ΚΗY 9272.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 65,00 ευρώ στον ΚΑΕ 20- για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του οχήματος ΚΗI 8464.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 275,00 ευρώ στον ΚΑΕ 20- για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του οχήματος ΚΗY 9204.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 330,00 ευρώ στον ΚΑΕ 50-6263 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή τουδίκυκλου οχήματος  ΝΖΗ  1984.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 590,00 ευρώ στον ΚΑΕ 20-6263 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή τουδίκυκλου οχήματος  ΒΑΗ 279.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 330,00 ευρώ στον ΚΑΕ 20-6263 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή τουδίκυκλου οχήματος  ΒBA 738.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 60,00 ευρώ στον ΚΑΕ 20- για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του οχήματος ΚΗH 2967.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 250,00 ευρώ στον ΚΑΕ 30-6263για την επισκευή καθισμάτων του οχήματος ΚΗΙ 4613.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 250,00 ευρώ στον ΚΑΕ 20-6263για την επισκευή καθισμάτων του οχήματος ΚΗΙ 8464.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 250,00 ευρώ στον ΚΑΕ 20-6263 για την επισκευή καθισμάτων του οχήματος ΚΗΙ 8467.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 2.280,00 ευρώ στον ΚΑΕ 30-6263 για την επισκευή του μηχανήματος έργων ΜΕ 6833.
 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00€ στον Κ.Α.Ε. 40-6422 για μετακίνηση της υπαλλήλου,Σάχου Αικατερίνης στον  Βόλο από τις 07.12.2017 έως τις 09.11.2017.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού ευρώ στον ΚΑΕ 30- για την προμήθεια υδραυλικών υλικών και συναφών αναλώσιμων για τις ανάγκες του Δήμου Σκιάθου.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού στον ΚΑΕ 20-6662 για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Σκιάθου.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού ευρώ στον ΚΑΕ 10-6262.00 για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης μαρμάρινων επιφανειών στον αύλειο χώρο του «Μπούρτζι».
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού ευρώ στον ΚΑΕ 00-6117 για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου εξειδικευμένης υποστήριξης.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 150,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6073 για την παρακολούθηση σεμιναρίου από υπάλληλο του Δήμου μας.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 620,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6673 για την προμήθεια πάνελ δραστηριοτήτων με θέμα Φιλιστρίνι (ανταλλακτικό).
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.150,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 35-6692 και 350,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 35-6693  για την προμήθεια φυτών και τύρφης.
 1. Λήψη απόφασης σχετικά με τον Αντωνίτσα Δημήτριο του Γεωργίου, πλειοδότη της αρ.5327/2017 διακήρυξης.

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Εισηγητές θεμάτων

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή