ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες:  Λιάνα  Παπαβαγγέλη

Τηλ:  24273 50140

 Fax: 24270 23925

Email:.">grammatiadsskiathou@gmail.com

                  ΣΚΙΑΘΟΣ, 02/10/2017

                  Αρ. πρωτ.: 10216

ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
 • τα  τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
 • 1) Θεοδώρου Γεώργιο,   2)Αναγνώστου Νικόλαο, 3) Μίχα Δημήτριο,  4) Πασχάλη Απόστολο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 6 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00΄, στο δημοτικό κατάστημα για λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 930,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για παράσταση στη συνεδρίαση της 23-11-2017, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή διακοπή συνεδρίαση, στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου / Διαδικασία Μισθωτικών Διαφορών, σύνταξη και κατάθεση προτάσεων στο ίδιο δικαστήριο και εξέταση μαρτύρων, προς απόκρουση αγωγής Αναστασίου Κυριακίδη του Αθανασίου, σχετικά με τη μείωση του αντιτίμου χρήσεως κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού στη περιοχή Μεγάλη Κρασά – Μπανάνα, εμβαδού 500,00 τ.μ. για ομπρελοκαθίσματα (δημοπρασία Δήμου Σκιάθου).
 1. Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.116,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για παράσταση στη συνεδρίαση της 19-10-2017, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή διακοπή συνεδρίαση, στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου / Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων, σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος στο ίδιο δικαστήριο και εξέταση μαρτύρων, προς απόκρουση αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων Αναστασίου Κυριακίδη του Αθανασίου, σχετικά με την καταβολή μειωμένου αντιτίμου χρήσεως κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού στη περιοχή Μεγάλη Κρασά – Μπανάνα, εμβαδού 500,00 τ.μ. για ομπρελοκαθίσματα (δημοπρασία Δήμου Σκιάθου), μέχρι την έκδοση τελεσίδικης αποφάσεως επί της τακτικής αγωγής).
 1. Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.116,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για παράσταση στη συνεδρίαση της 23-11-2017, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή διακοπή συνεδρίαση, στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λάρισας / Διαδικασία Μισθωτικών Διαφορών, σύνταξη και κατάθεση προτάσεων στο ίδιο δικαστήριο και εξέταση μαρτύρων, προς απόκρουση αγωγής Αναστασίου Κυριακίδη του Αθανασίου, σχετικά με τη μείωση του αντιτίμου χρήσεως κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού στη περιοχή Μεγάλη Κρασά - Μπανάνα, εμβαδού 500,00 τ.μ. για ομπρελοκαθίσματα (δημοπρασία Ελληνικού Δημοσίου).

                                                                                                                     

 1. Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 372,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για παράσταση και παροχή νομικών συμβουλών επί των θεμάτων της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου.
 1. Λήψη απόφασης για ανάκληση της αρ. 258/2017 ΑΟΕ λόγω ελλιπών στοιχείων.

 

 1. Λήψη απόφασης για

α) έγκριση της δαπάνης με τίτλο «προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων σε δύο κτίρια του Δήμου Σκιάθου»,

β) διάθεση των σχετικών πιστώσεων συνολικού ποσού 60.983,20€ που θα βαρύνει τον ΚΑΕ 60-6261 με το ποσό των 29.760,00€ και τον ΚΑΕ 10-6261.01 με το ποσό των 31.223,20€ του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2017,

γ) καθορισμός του τρόπου διενέργειας της προμήθειας, δ)έγκριση της αρ. 3/2017 μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών της τεχνικής υπηρεσίας και

ε) καθορισμός των όρων του  διαγωνισμού.

 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 16.641,06€ για την προμήθεια γάλακτος που προορίζεται για Υπηρεσίες του Δήμου Σκιάθου.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.296,00€ στον ΚΑΕ 15-7135.01 για την προμήθεια αυτόνομης κλιματιστικής μονάδας στον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Σκιάθου.

 

 1. Λήψη απόφασης για επικύρωση του ανοικτού δημοσίου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Σκιάθου έτους 2017 σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.10198/02.10.2017 πρακτικό Αποσφράγισης Οικονομικής Προσφοράς

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά  μέλη της  Ο.Ε.: κ. 1) Κωνσταντόπουλο Γεώργιο, 2) Γιαννίτση Κωνσταντίνο, 3) Ζλατούδη Αθανάσιο,  4) Πασχάλη Χαραλαμπία
 3. Εισηγητές θεμάτων

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή