ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες:  Λιάνα  Παπαβαγγέλη

Τηλ:  24273 50140

 Fax: 24270 23925

Email:.">.

                  ΣΚΙΑΘΟΣ, 08/09/2017

                  Αρ. πρωτ.: 9087

ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
 • τα  τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
 • 1) Θεοδώρου Γεώργιο,   2)Αναγνώστου Νικόλαο, 3) Μίχα Δημήτριο,  4) Πασχάλη Απόστολο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 12 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00΄, στο δημοτικό κατάστημα, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 1.Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 372,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων προς το Α΄ Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, δικάσιμος 05-10-2017, επί της υπ’ αριθ. κατάθ. 24/26-05-2011 προσφυγής του Γεωργίου Ζυγούρα του Ιωάννη κατά της με αριθ. 88/2011, υπ’ αριθ. πρωτ. 1425/28-02-2011, αποφάσεως του Δημάρχου Σκιάθου.
 1. 2.Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 372,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων προς το Α΄ Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, δικάσιμος 05-10-2017, επί της υπ’ αριθ. κατάθ. 23/26-05-2011 προσφυγής του Γεωργίου Ζυγούρα του Ιωάννη κατά της με αριθ. 87/2011, υπ’ αριθ. πρωτ. 1424/28-02-2011, αποφάσεως του Δημάρχου Σκιάθου.
 1. 3.Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 248,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων προς το Α΄ Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, δικάσιμος 05-10-2017, επί της υπ’ αριθ. κατάθ. 25/26-05-2011 προσφυγής του Γεωργίου Ζυγούρα του Ιωάννη κατά της με αριθ. 91/2011, υπ’ αριθ. πρωτ. 1437/28-02-2011, αποφάσεως του Δημάρχου Σκιάθου.
 1. 4.Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 186,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων προς το Β΄ Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, δικάσιμος 19-10-2017, επί της υπ’ αριθ. κατάθ. 45/22-11-2011 προσφυγής του Σάββα Δαμιανίδη του Γεωργίου  κατά της με αριθ. 485/2011, υπ’ αριθ. πρωτ. 7443/23-08-2011, αποφάσεως του Δημάρχου Σκιάθου.
 1. 5.Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 310,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων προς το Β΄ Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, δικάσιμος 19-10-2017, επί της υπ’ αριθ. κατάθ. 26/30-05-2011 προσφυγής του Άγγελου Γιαννόπουλου του Δημητρίου κατά της με αριθ. 79/2011, υπ’ αριθ. πρωτ. 1412/28-02-2011, αποφάσεως του Δημάρχου Σκιάθου.
 1. 6.Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 248,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων προς το Β΄ Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, δικάσιμος 19-10-2017, επί της υπ’ αριθ. κατάθ. 44/07-11-2011 προσφυγής του Κίμωνα Παπαδημητρίου του Δημητρίου, κατοίκου Σκιάθου, ως νομίμου εκκαθαριστή της εταιρείας με την επωνυμία «Κ. Παπαδημητρίου & ΣΙΑ Ε.Ε.», κατά της με αριθ. 145/2011 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του  Δήμου Σκιάθου.
 1. 7.Αναπροσαρμογή ή μη :
  1. τελών κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση  της χρήσης για το έτος 2018
  2. τελών κοινοχρήστων χώρων που καταλαμβάνουν οι κατασκευές περιπτέρων σύμφωνα με την υποπαρ.ΣΤ2 του άρθρου 1 του Ν.4093/2012 για το έτος 2018.
 2. 8.Αναπροσαρμογή ή μη των τελών και δικαιωμάτων χρήσης δημοτικού νεκροταφείου για το έτος 2018.
 3. 9.Απευθείας εκμίσθωση χώρων για καλλιτεχνικούς σκοπούς στα πλαίσια του άρθρου 192 παρ 2 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06) για το έτος 2018.
 4. 10.Αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2018.
 5. 11.Καθορισμός  τελών διαφήμισης για το 2018 και εφεξής.
 6. 12.Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους  χρήσης  ΙΝΤΕRΝΕΤ  για το  έτος  2018.
 1. 13.Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών, τμημάτων που παραχωρούνται για απλή χρήση σε όμορες επιχειρήσεις  για το έτος 2018.
 2. 14.Αναπροσαρμογή ή μη  του ανταποδοτικού τέλους πολιτικών γάμων για το έτος  2018.
 3. 15.Αναπροσαρμογή ή μη των  συντελεστών των ισχυόντων  τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2018.
 4. 16.Λήψη απόφασης σχετικά με πλειοδότες που δεν έχουν δεν έχουν ολοκληρώσει την απαιτούμενη διαδικασία για την υπογραφή της σύμβασης.

 1. 17.Έγκριση  δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

 1. 18.Απόδοση του προβλεπόμενου ανταλλάγματος 20% από την εκμετάλλευση της  κοινόχρηστης ζώνης παραλίας στις Κουκουναριές Σκιάθου έτους 2017.

 1. 19.Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 380,00€ στον ΚΑΕ 20-6671.01 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του οχήματος ΚΗI 8464.
 1. 20.Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00€ στον ΚΑΕ 20-6671.01 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του οχήματος ΚΗI 8467.
 1. 21.Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 420,00€ στον ΚΑΕ 30-6671.01 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του μηχανήματος έργων ΜΕ 44448.
 1. 22.Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 200,00€ στον ΚΑΕ 20-6671.01 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του οχήματος ΚΗI 4590.
 1. 23.Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 700,00€ στον ΚΑΕ 20-6671.01 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του οχήματος ΚΗY 9267.

 1. 24.Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 200,00€ στον ΚΑΕ 20-6671.01 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του οχήματος ΚΗY 9295.
 1. 25.Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 55,00€ στον ΚΑΕ 20-6671.01 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του οχήματος ΚΗI4613.

 1. 26.Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.750,00€ στον ΚΑΕ 30-6661.02 για την προμήθεια χρωμάτων και υλικών για την συντήρηση κοινόχρηστων χώρων.

 1. 27.Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 350,00€ στον ΚΑΕ 10-6665 για την προμήθεια μπλοκ βεβαίωσης παραβάσεων κοινόχρηστων χώρων και παραβάσεων από την εφαρμογή του κανονισμού καθαριότητας.
 1. 28.Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 90,00€ στον ΚΑΕ 20-6414 για την αποστολή μπουκαλών γερανού του οχήματος με αρ. κυκλ. ΚΗΥ 9272.
 1. 29.Λήψη απόφασης για κατάθεση προτάσεων  προς απόκρουση της υπ’ αριθμ. 145/28.06.2017 αγωγής της κ. Ευμορφίας Οικονόμου.
 1. 30.Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 60.983,20€ για την προμήθεια νέων εξωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου για το κτήριο παιδικού Σταθμού Δήμου Σκιάθου και το κτήριο 1ου & 2ου Νηπιαγωγείου Σκιάθου.

 1. 31.Ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00€ στον Κ.Α.Ε. 40-6422 για μετακίνηση της υπαλλήλου, Σάχου Αικατερίνη στο Βόλο από τις 03.10.2017 έως τις 05.10.2017.
 1. 32.Ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-6422 για μετακίνηση της υπαλλήλου, Μιχαηλίδου Στυλιανή στο Βόλο από τις 03.10.2017 έως τις 05.10.2017.

 1. 33.Ψήφιση πίστωσης ποσού 450,00€ στον Κ.Α.Ε. 15-6422 για μετακίνηση του υπαλλήλου, Τσάμτσα Γεώργιου στην Αθήνα από τις 21.09.2017 έως τις 23.09.2017.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά  μέλη της  Ο.Ε.: κ. 1) Κωνσταντόπουλο Γεώργιο, 2) Γιαννίτση Κωνσταντίνο, 3) Ζλατούδη Αθανάσιο,  4) Πασχάλη Χαραλαμπία
 3. Εισηγητές θεμάτων

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή