ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες:  Λιάνα  Παπαβαγγέλη

Τηλ:  24273 50140

 Fax: 24270 23925

Email:.">grammatiadsskiathou@gmail.com

                  ΣΚΙΑΘΟΣ, 05/09/2017

                  Αρ. πρωτ.: 8902

ΠΡΟΣ

  • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
  • τα  τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
  • 1) Θεοδώρου Γεώργιο,   2)Αναγνώστου Νικόλαο, 3) Μίχα Δημήτριο,  4) Πασχάλη Απόστολο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 5 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00΄, στο δημοτικό κατάστημα για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 496,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για παράσταση επί αιτήσεως χορηγήσεως προσωρινής διαταγής, Αναστασίου Κυριακίδη του Αθανασίου κατά Δήμου Σκιάθου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου/Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων, στις 05-09-2017, ή σε κάθε άλλη μετ’ αναβολή συνεδρίαση.
  1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 111,60€ στον Κ.Α.Ε. 00-6073 για την παρακολούθηση line σεμιναρίου από υπάλληλο του Δήμου μας στις 8.9.2017.
  1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 111,60€ στον Κ.Α.Ε. 00-6073 για την παρακολούθηση line σεμιναρίου από υπάλληλο του Δήμου μας στις 14.9.2017.
  1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 540,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6073 για την παρακολούθηση line σεμιναρίου από υπαλλήλους του Δήμου μας στις 18.9.2017.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 έγκειται στο γεγονός ότι τα οικονομικά συμφέροντα και η εύρυθμη λειτουργία του Δήμου διακυβεύονται από τυχόν καθυστέρηση λήψης απόφασης επί των θεμάτων.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Αναπληρωματικά  μέλη της  Ο.Ε.: κ. 1) Κωνσταντόπουλο Γεώργιο, 2) Γιαννίτση Κωνσταντίνο, 3) Ζλατούδη Αθανάσιο,  4) Πασχάλη Χαραλαμπία
  3. Εισηγητές θεμάτων

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή