ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες:  Λιάνα  Παπαβαγγέλη

Τηλ:  24273 50140

 Fax: 24270 23925

Email:.">grammatiadsskiathou@gmail.com

                  ΣΚΙΑΘΟΣ, 16/03/2017

                  Αρ. πρωτ.: 1997

ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
 • τα  τακτικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1)  Σταμέλο Ηλία ,  2) Θεοδώρου Γεώργιο,  3) Αναγνώστου Νικόλαο, 4) Μίχα Δημήτριος,  5)Πασχάλη  Εμμανουήλ, 6) Φιλαρέτου Αναστασία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20 Μαρτίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30΄, στο δημοτικό κατάστημα για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 180,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-6422 για μετακίνηση του υπαλλήλου, Μπόζα Θεόδωρου στο Βόλο.

 1. Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 186,00στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη εγγράφου γνωμοδοτικού σημειώματος, σχετικά με την αίτηση  χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος στις συνταξιοδοτηθείσες ήδη υπαλλήλους του τ. «Οργανισμού Κέντρου Παιδιού Δήμου Σκιάθου - ΝΠΔΔ».
 1. Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 806,00στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για παράσταση και παροχή νομικών συμβουλών επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μηνός Μαρτίου 2017 (υποθέσεις «ΜΥΒΑ Α.Ε.»).
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 8.300,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-7135 για την προμήθεια πλαστικών κάδων.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.800,00€ στον Κ.Α.Ε. 60-7135 για την κουρτινών Παιδικού Σταθμού.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.350,00€ στον Κ.Α.Ε. 35-6692 για την προμήθεια φυτών.
 1. Συμπληρωματική ψήφιση πίστωσης ποσού 1.764,52€ στον Κ.Α.Ε. 20-6277 για την παροχή υπηρεσιών διαλογής, προσωρινής αποθήκευσης και μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών (σχετ. 12/2017 Α.Ο.Ε. και αριθ. συμβ. 6946/2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 400,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6073 για την κάλυψη της δαπάνης παρακολούθησης line σεμιναρίου.

 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.500,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6117 για την παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας.

 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 18.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-6266 για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης – υποστήριξης των εφαρμογών λογισμικού των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών γα το έτος 2017.
 2. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.200,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6117 για την παροχή υπηρεσιών οδικού μεταφορέα για το έτος 2017.

 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 2.600,00€ στον Κ.Α.Ε. 35-6672 για την προμήθεια υλικών συντήρησης και καθαρισμού χώρων πρασίνου και πρανών του οδικού δικτύου.

 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 950,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6495 για την προμήθεια σκευών κουζίνας.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 198,40€ στον Κ.Α.Ε. 10-6264 για την κάλυψη της δαπάνης αντικατάστασης του LDCfrontcontrolpanelH656J (LS) κεντρικού Server του Δήμου Σκιάθου.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6463 για την προμήθεια ανθοσυνθέσεων.
 1. Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 4.885,60€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για την κάλυψη της δαπάνης που προήλθε από τις αναθέσεις που έγιναν σε δικηγόρους σύμφωνα με τις 333-336/2016 και 3,4,5,13,14,15,21/2017 ΑΟΕ.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.656,71€ στον Κ.Α.Ε. 20-7325.17 για την μετατόπιση στύλου και αντηρίδας στο Ο.Τ. 239 του Γ τομέα.
 1. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Σκιάθου και ψήφιση πίστωσης ποσού 10.800,00€ στον Κ.Α.Ε. 15-6232.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-6263 για τη συντήρηση, επισκευή και έλεγχο ταχογράφων σε οχήματα του Δήμου.
 1. Λήψη απόφασης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη της δαπάνης έκδοσης παραβόλων ΚΤΕΟ των οχημάτων του Δήμου για το έτος 2017 και ψήφιση πίστωσης 2.300,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-6263.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.350,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-6117 για την κάλυψη της δαπάνης έκδοσης οριστικής άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων κυκλοφορίας του απορριμματοφόρου οχήματος, μάρκας Piaggio.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 14.000,00€ για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτωντου Δήμου Σκιάθου.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 562,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-7134 για την κάλυψη της δαπάνης ανανέωσης τεχνικής υποστήριξης για το ολοκληρωμένο σύστημα ωρομέτρησης προσέλευσης προσωπικού του Δήμου Σκιάθου.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.200,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6117 για την παροχή υπηρεσιών χειρισμού μηχανημάτων απομαγνητοφώνησης συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής και Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκιάθου.

 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 200,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-6671.02 για την προμήθεια μπαταρίας 95ΑΗ για το όχημα ΚΗΗ 3126.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.500,00€ για την κάλυψη της δαπάνης προμήθειας υλικών και επισκευής των οχημάτων του Δήμου.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-6263 για την κάλυψη της δαπάνης  προμήθειας υλικών και επισκευής των οχημάτων του Δήμου από ιδιωτικό συνεργείο.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-6263 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του οχήματος ΚΗΥ 9295.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά  μέλη της  Ο.Ε.: κ. 1) Πασχάλη Απόστολο, 2) Κωνσταντόπουλο Γεώργιο,  3) Γιαννίτση Κωνσταντίνο,  4) Ζλατούδη Αθανάσιο, 5) Πασχάλη Χαραλαμπία
 3. Εισηγητές θεμάτων

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή