ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες:  Λιάνα  Παπαβαγγέλη

Τηλ:  24273 50140

 Fax: 24270 23925

Email:.">grammatiadsskiathou@gmail.com

                  ΣΚΙΑΘΟΣ, 12/06/2017

                  Αρ. πρωτ.:  5523

ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
 • τα  τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
 • 1) Θεοδώρου Γεώργιο, 2) Αναγνώστου Νικόλαο, 3) Μίχα Δημήτριο,  4) Πασχάλη Απόστολο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 16 Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00΄, στο δημοτικό κατάστημα για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Ανάθεση σε δικαστικό επιμελητή και ψήφιση πίστωσης ποσού 900€ στον Κ.Α.Ε. 00-6116 για να προβεί σε εκτέλεση του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής, που εξεδόθη με την υπ’ αριθ. πρωτ. 2431/29-03-2017 (αριθ. απόφασης 194/29-03-2017) απόφαση του Δημάρχου Σκιάθου.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 390,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-7134 για την προμήθεια τριών οθονών Η/Υ.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.800,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-7135 για την προμήθεια κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 850,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-7133.01 για την προμήθεια καρεκλών γραφείου.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00€ στον ΚΑΕ 20-6063.01 για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας των υπαλλήλων της υπηρεσίας Καθαριότητας και ποσού 1.500,00€ στον ΚΑΕ 45-6063 για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας του υπαλλήλου της υπηρεσίας Νεκροταφείου.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.940,00€ στον ΚΑΕ 15-6632 για την προμήθεια ζωοτροφών για τις ανάγκες των αδέσποτων γατών του Δήμου Σκιάθου.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 18.600,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6142.02 για εργασίες καταπολέμησης εντόμων υγειονομικής σημασίας στον Δήμο Σκιάθου.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 694,40€ στον ΚΑΕ 20-6263 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του οχήματος ΚΗY
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 744,00€ στον ΚΑΕ 35-6672 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του μηχανήματος έργων ΜΕ 6833.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 180,00€ στον ΚΑΕ 20-6671.01 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του οχήματος ΚΗY
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 360,00€ στον ΚΑΕ 30-6671.02 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του οχήματος ΚΗY
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 250,00€ στον ΚΑΕ 35-6672 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του μηχανήματος έργων ΜΕ 44451.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 400,00€ στον ΚΑΕ 35-6672 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του μηχανήματος έργων ΜΕ 44451.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 50,00€ στον ΚΑΕ 30-6671.01  για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του οχήματος ΚΗI
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 750,00€ στον ΚΑΕ 20-6671.04 για την προμήθεια χαρτιού για ταχογράφους.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 860,00€ στον ΚΑΕ 20-6263 για την προμήθεια δυο ψηφιακών καρτών ταχογράφου για τα οχήματα ΚΗΗ 3127 και ΚΗΗ 3043.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 120,00€ στον ΚΑΕ 15-6681 για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 800,00€ στον ΚΑΕ 15-6699 για την προμήθεια αθλητικού υλικού.
 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 220,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-6422 για μετακίνηση της υπαλλήλου, Πασχάλη Τριανταφυλλιάς -Αναστασίας στο Βόλο από τις 19.6.2017 έως τις 22.6.2017.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 99,20€ στον ΚΑΕ 20-6263 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του οχήματος ΚΗI 4590.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 210,00€ στον ΚΑΕ 35-6672 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του μηχανήματος έργων ΜΕ 44448.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 62,00€ στον ΚΑΕ 20-6671.02 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του οχήματος ΚΗΥ 9272.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 55,80€ στον ΚΑΕ 30-6671.02 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του οχήματος ΚΗΙ 4614.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00€ στον ΚΑΕ 35-7135.00 για την προμήθεια μηχανής γκαζόν.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 250,00€ στον ΚΑΕ 20-7135 για την προμήθεια μηχανήματος ηλεκτροσυγκόλλησης.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 6.200,00€ στον ΚΑΕ 20-6263 για την προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS) στα οχήματα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 9204 και ΒΟΡ 5591, καθώς και βεβαιώσεις ορθής λειτουργίας του συστήματος αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS) στα οχήματα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 9272 και ΚΗΥ 9273  του Δήμου Σκιάθου.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 400,00€ στον ΚΑΕ 35-6672 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του μηχανήματος έργων ΜΕ 6833.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 150,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6073 για την παρακολούθηση line σεμιναρίου από υπάλληλο του Δήμου μας.

 

 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 116,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6073 για την παρακολούθηση line σεμιναρίου από υπάλληλο του Δήμου μας.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά  μέλη της  Ο.Ε.: κ. 1) Κωνσταντόπουλο Γεώργιο, 2) Γιαννίτση Κωνσταντίνο, 3) Ζλατούδη Αθανάσιο,  4) Πασχάλη Χαραλαμπία
 3. Εισηγητές θεμάτων

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή