ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες:  Λιάνα  Παπαβαγγέλη

Τηλ:  24273 50140

 Fax: 24270 23925

Email:.">grammatiadsskiathou@gmail.com

                  ΣΚΙΑΘΟΣ, 24/05/2017

                  Αρ. πρωτ.: 4570

ΠΡΟΣ

  • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
  • τα  τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
  • 1) Θεοδώρου Γεώργιο,   2)Αναγνώστου Νικόλαο, 3) Μίχα Δημήτριο,  4) Πασχάλη Απόστολο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 24 Μαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00΄, στο δημοτικό κατάστημα για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 434,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη εγγράφου υπομνήματος - εκθέσεως απόψεων προς τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος Τ.Δ.Ο. Ν. Μαγνησίας,  σε σχέση με την προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «MYBAA.E.» κατά της υπ’ αριθ. 47/2017 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκιάθου.
  1. Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 992,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για παράσταση πολιτικής αγωγής στη συνεδρίαση της 25ης/5/2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή διακοπή συνεδρίαση στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Σκοπέλου, προς υποστήριξη της κατηγορίας και για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης κατά του κατηγορούμενου Νικολάου Πλωμαρίτη.

 

Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 έγκειται στο γεγονός ότι τα οικονομικά συμφέροντα του Δήμου διακυβεύονται από τυχόν καθυστέρηση λήψης απόφασης επί των θεμάτων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Αναπληρωματικά  μέλη της  Ο.Ε.: κ. 1) Κωνσταντόπουλο Γεώργιο, 2) Γιαννίτση Κωνσταντίνο, 3) Ζλατούδη Αθανάσιο,  4) Πασχάλη Χαραλαμπία
  3. Εισηγητές θεμάτων

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή