ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες:  Λιάνα  Παπαβαγγέλη

Τηλ:  24273 50140

 Fax: 24270 23925

Email:.">grammatiadsskiathou@gmail.com

                  ΣΚΙΑΘΟΣ, 28/04/2017

                  Αρ. πρωτ.: 3435

ΠΡΟΣ

  • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
  • τα  τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
  • 1) Θεοδώρου Γεώργιο,   2)Αναγνώστου Νικόλαο, 3) Μίχα Δημήτριο,  4) Πασχάλη Απόστολο, 5)Πασχάλη  Εμμανουήλ, 6) Φιλαρέτου Αναστασία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 3 Μαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00΄, στο δημοτικό κατάστημα για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 359,60€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη εγγράφου γνωμοδοτικού σημειώματος, σχετικά με την νομική αντιμετώπιση της υπ’ αριθ. 11/2017 απόφασης της Ειδικής Επιτροπής άρθρ. 152 ν. 3463/2006, σχετικά με τη νομιμότητα της υπ’ αριθ. 688/2016 απόφασης του Δημάρχου Σκιάθου.

  1. Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.078,80€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη και κατάθεση προτάσεων και διεξαγωγή διαδικασίας μαρτυρικής καταθέσεως, προς απόκρουση της από 1-3-2017 με αρ. κατάθ. ΤΜ 45/9-3-2017 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου / Τακτική Διαδικασία, αγωγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Καρκανιάς Τεχνολογία Περιβάλλοντος Α.Ε.».
  1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 100,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-6422 για μετακίνηση της υπαλλήλου, Μπαλαλά Σοφίας στο Βόλο στις 4.5.2017.
  1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.488,00€ στον Κ.Α.Ε. 30-7135 για τη δημιουργία ενδεικτικών πινακίδων σε πεζοπορικά μονοπάτια της Σκιάθου.
  1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 192,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6073 για την παρακολούθησε line σεμιναρίου από υπάλληλο του Δήμου μας.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή