ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες:  Λιάνα  Παπαβαγγέλη

Τηλ:  24273 50140

 Fax: 24270 23925

Email:.">grammatiadsskiathou@gmail.com

                  ΣΚΙΑΘΟΣ, 23/11/2016

                  Αρ. πρωτ.: 9943

ΠΡΟΣ

  • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Κοφινά Φώτιο
  • τα  τακτικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1) Βιολέττα Ελευθέριο,  2) Θεοδώρου Γεώργιο,  3)Μίχα Δημήτριο, 4)Πασχάλη Απόστολο,  5)Πασχάλη Χαραλαμπία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 24 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00΄, στο δημοτικό κατάστημα για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. 1.Λήψη απόφασης περί:

α. ανάληψης της υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.910,40€ στον Κ.Α.Ε. 30-6662.09, 2.480,00€ στον Κ.Α.Ε. 30-6662.04, 8.680,00€ στον Κ.Α.Ε. 30-6662.07, 1.636,80€ στον Κ.Α.Ε. 30-6662.08 και 9.920,00€ στον Κ.Α.Ε. 30-6662.11.

β. έγκρισης της διενέργειας προμήθειας οικοδομικών υλικών με συνοπτικό διαγωνισμό

γ. έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και

δ. καθορισμού των όρων του διαγωνισμού για την προμήθεια οικοδομικών υλικών

  1. 2.Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.855,00€ στον Κ.Α.Ε. 15-7135 για την προμήθεια  και εγκατάσταση αντιστατικού τάπητα ετερογενούς «PVC» εσωτερικού χώρου στον Παιδικό Σταθμό Δήμου Σκιάθου.
  1. 3.Λήψη απόφασης για έγκριση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 9828/23.11.2016 πρακτικού και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας υπογείων κάδων απορριμμάτων.
  1. 4.Λήψη απόφασης για έγκριση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 9934/23.11.2016 πρακτικού και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας γερανού αποκομιδής υπογείων κάδων απορριμμάτων

Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 έγκειται στο γεγονός ότι η κρίνεται αναγκαία η λήψη αποφάσεων προς όφελος του Δήμου.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Αναπληρωματικά  μέλη της  Ο.Ε.: κ. 1) Αναγνώστου Νικόλαο, 2)Καλατζάκη Ιωάννη,  3)Σταματά Ιωάννη,  4)Τασιόπουλο Παύλο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία
  3. Εισηγητές θεμάτων

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή