ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πληροφορίες:  Λιάνα  Παπαβαγγέλη
Τηλ:  24273 50140
 Fax: 24270 23925

Email:.">grammatiadsskiathou@gmail.com

                  ΣΚΙΑΘΟΣ, 03/10/2016

                  Αρ. πρωτ.:  8446

ΠΡΟΣ

  • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Κοφινά Φώτιο
  • τα  τακτικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1) Βιολέττα Ελευθέριο,  2) Θεοδώρου Γεώργιο,  3)Μίχα Δημήτριο, 4)Πασχάλη Απόστολο,  5)Πασχάλη Χαραλαμπία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις  03 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄, στο δημοτικό κατάστημα,  για λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.054,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για παράσταση, σύνταξη και κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου / Τακτική Διαδικασία, στη δικάσιμο της 6-10-2016 ή σε κάθε μετ’ αναβολή συνεδρίαση, προς απόκρουση της από 10-11-2011 με αριθ. καταθ. 512/10-11-2011 αγωγής του Νικολάου Πέργαντου του Αποστόλου κατά του Δήμου Σκιάθου.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 έγκειται στο γεγονός ότι η δικάσιμος έχει οριστεί για τις 6 Οκτωβρίου 2016. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Αναπληρωματικά  μέλη της  Ο.Ε.: κ. 1) Αναγνώστου Νικόλαο, 2)Καλατζάκη Ιωάννη,  3)Σταματά Ιωάννη,  4)Τασιόπουλο Παύλο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία
  3. Εισηγητές θεμάτων

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή