ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες:  Λιάνα  Παπαβαγγέλη

Τηλ:  24273 50140

 Fax: 24270 23925

Email:.">grammatiadsskiathou@gmail.com

                  ΣΚΙΑΘΟΣ, 28/09/2016

                  Αρ. πρωτ.:  8301

ΠΡΟΣ

  • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Κοφινά Φώτιο
  • τα  τακτικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1) Βιολέττα Ελευθέριο,  2) Θεοδώρου Γεώργιο,  3)Μίχα Δημήτριο, 4)Πασχάλη Απόστολο,  5)Πασχάλη Χαραλαμπία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις  28 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30΄, στο δημοτικό κατάστημα,  για λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Αποδέσμευση ποσού 34.720,00€ από τον Κ.Α.Ε. 20-7131.00 λόγω ακύρωσης της μελέτης (218/2016 ΑΟΕ).
  2. Λήψη απόφασης για:

-          έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 34.720,00€ από τον Κ.Α.Ε. 20-7131.00 (άρθρο 72 Ν. 3852/2010).

-          Έγκριση της προμήθεια γερανού για την αποκομιδή υπογείων κάδων απορριμμάτων προϋπολογισμού 24.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (5.760,00€), σύνολο 29.760,00 € (παρ. 9 άρθρο 209 Ν. 3463/06),

-           Επιλογή τρόπου  εκτέλεσης,

-           Έγκριση των εγγράφων της σύμβασης (μελέτη - παρ. 7 άρθρο 54  Ν. 4412/2016),

-          Καθορισμό των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 72 Ν. 3852/2010) (παρ. 5 άρθρο 117 Ν. 4412/2016),

-          - Επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ή πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής – άρθρο 86 Ν. 4412/2016).

Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 έγκειται στο γεγονός ότι των καταληκτικών ημερομηνιών για την ένταξη της ανωτέρω προμήθειας στη Δράση αρ.7 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα “ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016“ στον άξονα 1, Μέτρο 2 «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Αναπληρωματικά  μέλη της  Ο.Ε.: κ. 1) Αναγνώστου Νικόλαο, 2)Καλατζάκη Ιωάννη,  3)Σταματά Ιωάννη,  4)Τασιόπουλο Παύλο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία
  3. Εισηγητές θεμάτων

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή