ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες:  Λιάνα  Παπαβαγγέλη

Τηλ:  24273 50140

 Fax: 24270 23925

Email:grammatiadsskiathou@gmail.com

                  ΣΚΙΑΘΟΣ, 10/06/2016

                  Αρ. πρωτ.:  4821

ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Κοφινά Φώτιο
 • τα  τακτικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1) Βιολέττα Ελευθέριο,  2) Θεοδώρου Γεώργιο,  3)Μίχα Δημήτριο, 4)Πασχάλη Απόστολο,  5)Πασχάλη Χαραλαμπία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 15 Ιουνίου 2016, ημέραΤετάρτη και ώρα 13:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση πρακτικών του υπ’ αριθμ. πρωτ. 2832/2016ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση της υπηρεσίας «Λειτουργία χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Δήμου Σκιάθου».
 2. Εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 4417/1.6.2016 ένστασης της εταιρείας «Φ. ΧΩΤΟΣ – Ι. ΤΣΑΓΚΟΥΡΗΣ Ο.Ε.».
 3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 15-6462 για δαπάνες δημοσιεύσεων.
 4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.180,00€ στον Κ.Α.Ε. 15-6654 για την προμήθεια εξοπλισμού μαζικού αθλητισμού στο πλαίσιο υλοποίησης αθλητικών προγραμμάτων 2016.
 5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 490,0€ στον Κ.Α.Ε. 35-6672 για την προμήθεια αναλώσιμων για την Υπηρεσία Πρασίνου.
 6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 260,40€ στον Κ.Α.Ε. 35-7135.02 για την προμήθεια μπαταρίας σε γεννήτρια του Δήμου.
 7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.240,00€ στον Κ.Α.Ε. 15-6261.01 για την παροχή υπηρεσίας εργασιών υδραυλικών εγκαταστάσεων στο Κέντρο Παιδιού του Δήμου Σκιάθου.
 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.604,00€ στον Κ.Α.Ε. 15-6261 για την αντικατάσταση κουφώματος αλουμινίου στο Κέντρο Παιδιού του Δήμου Σκιάθου.
 2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 210,80€ στον Κ.Α.Ε. 15-6633 για την παροχή υπηρεσίας απεντόμωσης στο Κέντρο Παιδιού του Δήμου Σκιάθου.
 3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 157,70€ στον Κ.Α.Ε. 00-6495 για την προμήθεια κλειδαριών για τους οικίσκους των Κουκουναριών.
 4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.100,00€ στον Κ.Α.Ε. 35-6262.01 για την άρση επικινδυνότητας στην περιοχή Τρούλος.
 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.026,73€ στον Κ.Α.Ε. 20-7325.02 για την επέκταση δικτύου (φωτισμός πλατείας) Δήμου Σκιάθου.
 1. Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 620,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για παράσταση και παροχή νομικών συμβουλών σε συνεδρίαση στις 11.6.2016 για τη διενέργεια φανερών, πλειοδοτικών και προφορικών δημοπρασιών για την παραχώρηση δικαιωμάτων απλής χρήσης παραλίας – αιγιαλού.
 1. Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 553,50€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για παράσταση και παροχή νομικών συμβουλών ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού «για τη διαλογή, αποθήκευση και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας Δήμου Σκιάθου».
 1. Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 307,50€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη εγγράφου υπομνήματος - δικογράφου εκθέσεως απόψεων προς Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος, σε σχέση με την ειδική διοικητική προσφυγή νομιμότητας της κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. – ΤΑΝΙΑ ΜΑΧΑΙΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά της υπ’ αριθ. 103/2016 Α.Ο.Ε..

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά  μέλη της  Ο.Ε.: κ. 1) Αναγνώστου Νικόλαο, 2)Καλατζάκη Ιωάννη,  3)Σταματά Ιωάννη,  4)Τασιόπουλο Παύλο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία
 3. Εισηγητές θεμάτων

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή